АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА МЛАДИТЕ КОН ЗДРАВЈЕТО

Овој прашалник е наменет за испитување на однесувањето кон здравјето на млади лица на возраст од 15 до 24 години, лица кои живееат во една од општините на Скопскиот регион, припадници на различен пол и припадници на македонската, албанската, турската, ромската, српската, бошњачката, влашката и други заедници. Добиените одговори од сите испитаници, ќе се искористат исклучиво за потребите на научна студија, со која се очекува да се даде придонес врз развојот на политики, програми и практики за унапредување на здравјето и добросостојбата на младите од Скопскиот регион.

Учеството во оваа анкета е целосно анонимно. Никој нема можност да знае што сте одговориле на прашањата. Затоа, ве замолуваме целосно да ги прочитате прашањата и да дадете искрени одговори на поставените прашања.

Сите прашања се задолжителни.

За пополнување на овој прашалник ќе Ви бидат потребни околу 10 минути.

Спроведувач на оваа анкета е д-р Силхан Саитов. 
Доколку имате некакви прашања или наидете на некакви потешкотии, Ве молиме да го контактирате на следната Е-маил адреса: [email protected]

 
Прашалникот е достапен на три јазици на линковите подолу:
Македонски
Албански

Сподели на