Вклучи се во креирањето на новата Национална стратегија за млади.

🙋🏻‍♀️🙋🏻Агенцијата за млади и спорт те поканува да се вклучиш во креирањето на новата Национална стратегија за млади.
⁉️Одговори го онлајн прашалникот преку кој можеш да ги одразиш проблемите и предизвиците со кои се соочуваш како млад човек и сподели ги твоите визии за тоа какви младински политики треба да се носат во следните пет години.
Вклучи се > https://bit.ly/3UFcm0v
🙋🏻‍♀️🙋🏻Agjencia për Rini dhe Sport ju fton të përfshiheni në krijimin e Strategjisë së re Nacionale për të Rinj.
⁉️ Përgjigjuni pyetësorit online përmes të cilit mund të reflektoni problemet dhe sfidat me të cilat përballeni si i ri dhe të ndani vizionet tuaja se cilat politika rinore duhet të zbatohen në pesë vitet e ardhshme.

Сподели на