Дигитални Алатки за Организации/Digital tools for Organizations/Mjetet digjitate për organizata

Како одговор на КОВИД-19 пандемијата, голем дел од организациите имаа потреба да пристапат кон дигитални решенија. Работилницата ќе презентира различни дигитални алатки кои организациите можат да ги користат за подобро да ја организираат и промовираат нивната работа. 
Работилницата е отворена за сите заинтересирани учесници од невладин сектор и општини. 
Виртуелната работилница ќе се одржи на 9 јуни 2021 (среда) од 12 – 14 ч.
Сите заинтересирани ученици ќе може да се регистрираат преку следниот линк:https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIscuGprzstEvN…
Работилницата ќе се одвива на македонски јазик.
Работилницата ќе се снима за потребите на Мировен корпус. 
Како подготовка за работилницата ги охрабруваме учесниците: 
· Да имаат спремен Gmail за работа
· Доколку е возможно, да се приклучат на работилницата преку персонален компјутер или лаптоп. 
Го очекуваме вашето учество!
——–
In response to the COVID-19 global pandemic, much of the organizations’ work have demanded a digital presence and ability to conduct their work in a virtual space. The workshop will present various digital tools that organizations can use to better organize and promote their work.
The workshop is open to all representatives and volunteers from civil society organizations and municipalities. 
The online workshop will take place on June 9th 2021 (Wednesday) from 12-14:00h.  
All interested participants should register at the following link:
https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIscuGprzstEvN…
The workshop will be held in Macedonian language.
The workshop will be recorded for Peace Corps internal use. 
As a preparation for the workshops we encourage participants: 
· To have a ready Gmail account they could use 
· If possible, to access the workshop via personal computer or a laptop. 

Looking forward to your participation!

——–

Si përgjigje ndaj situatës me pandeminë COVID-19, shumë organizata kanë hasur në nevojën për qasje digjitale të punës së tyre. Puntoria do të prezantojë mjete të ndryshme digjitale që organizata mund t’i përdorin për të organizuar dhe promovuar më mirë punën e tyre. Puntoria është e hapur për të gjithë përfaqësuesit e interesuar nga sektori joqeveritar dhe komunat.
Puntoria virtuale do të mbahet më 9 qershor 2021 (e mërkurë), prej orës 12:00 deri më 14:00.
Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen përmes këtij linku: https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIscuGprzstEvN…
Puntoria do të mbahet në gjuhën maqedone.
Për nevojat e Korpusit të Paqes, kjo puntori do të inçizohet.
Si përgatitje për puntorinë pjesëmarrësit duhet të kenë:
· Akount të hapur në gmail
· Nëse është e mundur, të kyçeni në punëtorinë nga kompjuteri ose laptop.
Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj!

 

Сподели на