Дискусија: Вклученоста на младите во креирање политики

Почитувани,
Ве покануваме да бидете дел од тркалезната маса на тема: ,,Вклученоста на младите во креирање политики” која ќе се одржи на 14.07.2021 во хотел DoubleTree by Hilton – Skopje.
Присутни на панел дискусијата ќе бидат:
1. Артина Ќазими – најмлада пратеничка и член на клубот за младински прашања и политики
2. Ѓорѓи Тасев – Советник за млади и младински политики на премиерот на Северна Македонија
3. Филип Ивановски – прв службеник за млади во Министерство за култура
4. Локален градоначалник (TBC)
По завршување на дискусијата, присутните ќе имат можност за неформално коктел – дружење. 
Работни јазици на тркалезната маса ќе бидат македонски и албански јазик со обезбеден симултантен превод.
За тие што сакат да бидат дел oд панел дискусијата, но немаат можност да патуваат до Скопје, можат да се вклучат и да го следат настанот онлајн на следниот линк:
https://us02web.zoom.us/j/81766619222
Meeting ID: 817 6661 9222
 Поради ситуацијата со пандемијата и почитување на владините мерки, ќе Ве замолам да го потврдите вашето учество на овој линк:  https://forms.gle/sADgq9Wn1ZSj3cwP7
Тркалезната маса се организира во рамки на проектот ,,Поддршка на изборни реформи” кој е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), а го спроведуваат Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) и нејзиниот партнер – Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).
Со почит,
Тимот на проектот
Të nderuar,
Ju ftojmë të jeni pjesë e tryezës së rrumbullakët me temë: ,,Pjesëmarrja e të rinjëve në krijimin e politikave rinore” e cila do të mbahet më 14.07.2021 në hotel DoubleTree by Hilton – Skopje.
Të pranishëm në panelin e diskutimit do të jenë:
1. Artina Qazimi – Parlamentarja më e re dhe anëtare e klubit për çështjet dhe politikat e të rinjve
2. Gjorgji Tasev – Këshilltar për të rinjtë dhe politikat rinore pranë kryeministrit të Maqedonisë së Veriut
3. Filip Ivanovski – oficeri i parë i rinisë në Ministrinë e Kulturës
4. Kryetar i nivelit lokal
Pas përfundimit të diskutimit, të pranishmit do të kenë mundësi që bisedën ta vazhdojnë në shoqërim joformal – koktel.
Gjuhët e punës në tryezën e rrumbullakët do të jenë gjuha maqedone dhe gjuha shqipe, ku do të kemi të mundësuar edhe përkthim simultant.
Për ata që duan të marrin pjesë në diskutim por nuk kanë mundësi të udhëtojnë deri në Shkup, diskutimin mund ta ndjekin edhe nëpërmjet platformës online Zoom nga linku në vijim:
https://us02web.zoom.us/j/81766619222
Meeting ID: 817 6661 9222
Për shkak të situatës pandemike dhe respektimit të masave qeveritare, do t’ju kërkoja të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në këtë lidhje: https://forms.gle/sADgq9Wn1ZSj3cwP7
Tryeza e rrumbullakët organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e Reformave Zgjedhore” i cili është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij – Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM).
Me respekt,
Ekipi i projektit 

Сподели на