Им даваме глас на младите да се борат за интернет без омраза

УНИЦЕФ и Фондацијата Телеком за Македонија ги повикуваат децата и младите да се вклучат во кампања за борба против онлајн насилството и говорот на омраза на интернет

 

Скопје, 19 април 2023: УНИЦЕФ и Фондацијата Телеком за Македонија објавуваат нов отворен повик до децата и младите да се вклучат во комуникациски иницијативи за справување со онлајн насилството и говорот на омраза на интернет. Повикот со наслов: „Заедно за интернет без омраза“ е дел од долгогодишното партнерство помеѓу УНИЦЕФ и Фондацијата Телеком за Македонија чија цел е да ги вклучи децата и младите во справувањето со некои од најголемите предизвици со кои се соочува нивната генерација.

“Растењето во време на интернет нуди неограничени можности. Кога се користи на правилен начин, интернетот има потенцијал да ги прошири хоризонтите, отварајќи можности за учење, пристап до информации, играње и изразување. Но, со овие можности доаѓаат сериозни ризици“, рече Патриција ДиЏовани, претставничка на УНИЦЕФ. „Сега, повеќе од било кога, на децата и на младите им требаат вештини и способност да покажат почит и да бидат љубезни кон другите онлајн, но и слободно да проговорат против онлајн насилството“.

„Ние ја градиме дигиталната иднина, но тоа не е доволно, си поставуваме амбициозна задача да работиме на етиката на таа дигитална иднина. Говорот на омраза на интернет го заслужува нашето внимание и имаме обврска да направиме разлика. Иако ова е предизвик на сите генерации, најмногу ги допира младите. Затоа им даваме глас, знаење, алатки да се борат за интернет без омраза и токму тие да бидат носители на промената,“ рече Никола Љушев, претседател на Фондацијата Телеком за Македонија.

Децата и младите поминуваат онлајн повеќе време од било кога – 88.3% од младите се на социјалните мрежи , а таму најмногу се случува онлајн насилство и говор на омраза. Според неодамнешното истражување на UReport дури 24% од младите барем еднаш се почувствувале небезбедно на интернет во последната година. Овие податоци покажуваат колку е важно отворено и постојано да зборуваме на оваа тема и да се обидеме да ги заштитиме младите луѓе, но и да им покажеме како да се изборат со заканата.

Главна цел на иницијативата е да ги вклучи младите и да им даде знаење како да започнат со промената.

Преку работилници за заедничко креирање со поддршка од професионалци од областа на комуникации, медиумска писменост, заштита на децата, како и стручњаци за нови технологии и креатори на мултимедијални содржини, децата и младите што ќе бидат одбрани преку овој отворен повик ќе се осврнат на проблемите, ќе научат како да се справат со нив и ќе создадат кампања за подигање на свеста на нивните врсници и на целата јавност.

Работилниците ќе се организираат во мај и на нив можат да се пријават сите млади на возраст од 14 до 19 години, со пополнување на следниот формулар: https://t.ly/p08z

 


 

Shkup, 19 prill 2023: UNICEF dhe Fondacioni Telekom për Maqedoni e shpallin një thirrje të re të hapur për fëmijët dhe të rinjtë që të përfshihen në iniciativat e komunikimit për t’u përballë me dhunën kibernetike dhe gjuhën e urrejtjes në internet. Thirrja me titull: “Së bashku për një internet pa urrejtje” thirrja është pjesë e partneritetit afatgjatë ndërmjet UNICEF-it dhe Fondacionit Telekom për Maqedoni, qëllimi i të cilit është t’i përfshijë fëmijët dhe të rinjtë në përballjen me disa nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet brezi i tyre.

“Rritja duke pasur qasje në internet ofron mundësi të pakufishme. Kur përdoret në mënyrën e duhur, interneti ka potencial për t’i zgjeruar horizontet, duke zhbllokuar mundësitë për të mësuar, për të pasur qasje në informacione, për të luajtur dhe për ta shprehur veten. Mirëpo me këto mundësi vijnë rreziqe serioze,” tha Patricia Di Xhovani, përfaqësuese e UNICEF-it. “Tani më shumë se kurrë fëmijët dhe të rinjtë kanë nevojë për shkathtësi dhe aftësi për të qenë të sjellshëm dhe të respektueshëm ndaj anëtarëve të komuniteteve të tyre në internet dhe të flasin kundër dhunës në internet.”

“Ne po e ndërtojmë të ardhmen digjitale, mirëpo kjo nuk mjafton. Andaj ne ia vendosëm vetes detyrën ambicioze për të punuar në etikën e kësaj të ardhme digjitale.” Gjuha e urrejtjes në internet e meriton vëmendjen tonë, prandaj ne e kemi për detyrë të bëjmë një ndryshim. Edhe pse kjo është një sfidë e të gjitha brezave, ajo e prek më së shumti rininë. Kjo është arsyeja pse ne e fuqizojmë zërin e tyre, iu japim njohuri, mjete për të luftuar për një internet pa urrejtje, ashtu që mu ata të jenë bartës të ndryshimit”. – tha Nikolla Ljushev, kryetar i Fondacionit Telekom për Maqedoni.

Më shumë se kurrë më parë fëmijët dhe të rinjtë kalojnë kohë në internet. Rreth tetë në 10 (88.3%) e të rinjve janë në rrjetet sociale, ku bullizmi kibernetik dhe gjuha e urrejtjes ndodhin më shumë. Sipas sondazhit të realizuar kohëve të fundit në nivel nacional nga UReport  deri në 24% e të rinjve në vend janë ndjerë jo të sigurt në internet. Kjo e dhënë tregon se sa e rëndësishme është të flitet hapur dhe vazhdimisht për këtë temë, në mënyrë që të përpiqemi t’i mbrojmë të rinjtë, por edhe t’u tregojmë se si të përballen me kërcënimin.

Qëllimi kryesor i nismës është përfshirja dhe mësimi i të rinjve, që t’iu bëhet me dije sesi t fillojnë me ndryshimin.

Përmes punëtorive për krijimin e përbashkët me mbështetjen e profesionistëve në fushën e komunikimit, edukimit mediatik, mbrojtjes së fëmijëve, si dhe ekspertëve të teknologjive të reja dhe krijuesve të përmbajtjeve multimediale, fëmijët dhe të rinjtë që do të përzgjidhen përmes kësaj thirrjeje të hapur do të adresojnë problemet, ata do të mësojnë se si t’i trajtojnë ato dhe do të krijojnë një fushatë ndërgjegjësimi për bashkëmoshatarët e tyre dhe publikun e gjerë.

Punëtoritë do të organizohen në muajt prill dhe maj dhe të gjithë të rinjtë nga mosha 14 deri në 19 vjeç mund të regjistrohen në to duke plotësuar formularin e mëposhtëm

Nëpërmjet punëtorive të përbashkëta kreative, të lehtësuara nga komunikimi, edukimi mediatik, mbrojtja e fëmijëve, profesionistët e teknologjisë dhe krijuesit e përmbajtjes multimediale, fëmijët dhe të rinjtë e identifikuar përmes kësaj thirrjeje të hapur do t’i trajtojnë problemet, do të mësojnë se si të merren me to dhe do të krijojnë një fushatë për ta ngritur ndërgjegjësimin e bashkëmoshatarëve të tyre dhe publikut të gjerë.

Punëtoritë do të organizohen gjatë maj. Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë nga mosha 14 deri në 19 atë vjeçare inkurajohen të aplikojnë, duke e plotësuar këtë aplikacion: https://t.ly/p08z

Kontakte me mediat

Irina Ivanovska
Tel: (02) 3231-172

Сподели на