Истражување за родово-базирана дискриминација на пазарот на труд

Реактор – Истражување во акција спроведува истражување за родово-базирана дискриминација на пазарот на труд, кое има за цел да помогне да се адресираат различните форми на дискриминација што се случуваат на работното место. 

Вашите искуства и размислувања ќе помогнат да се откријат начини како може да се спречи дискриминацијата и како може да се олесни пристапот до правда кога за жал, дискриминацијата веќе се случила.  
Прашалникот е достапен на македонски јазик: https://bit.ly/31rBE8m и на албански јазик: https://bit.ly/2PGigBT  
 
Анкетата ќе ви одземе околу 15 минути, а сите ваши одговори се доверливи и анонимни.

Сподели на