Конференција „Зазеленување на младинското учество и политики“

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Здружението за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН, Центарот за климатски промени и Здружението на млади Креактив имаат чест да ве поканат на конференција “Зазеленување на младинското учество и политики”.

Главна цел на конференцијата е истакнување на важноста и поттикнување дебата за активно вклучување на младинските организации и младите во процесите на креирање политики за животна средина на локално ниво, како и зајакнување на соработката меѓу младите/младинските организации и локалните самоуправи за унапредување на животната средина, справување со постоечките проблеми, моментална состојба и предизвици.  Дополнително на конференцијата ќе се даде осврт на Програмата за суб-грантирање која ќе биде насочена кон локални младински организации.  
 
Конференцијата ќе се одржи на 20ти декември 2022 година од 10:00 до 15:00 часот, во хотел Хилтон во Скопје и on-line преку платформата ZOOM.  Ве молиме потврдете го Вашето учество на [email protected] до 19.12.2022 година до 12 часот. За учесниците кои ќе присуствуваат на конференцијата од другите градови, организацијата ќе ги надомести патните трошоци.
 
Ги охрабруваме сите младински претставници од институциите и граѓанскиот сектор, како и останати претставници на младите да се вклучат и со своето учество да придонесат кон зајакнување на позицијата и капацитетите на младите во заштитата на животната средина.  
 
Конференцијата се организира во рамки на проектот “Младински активизам за позелени општини” поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 во рамки на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2020 – Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local communities.
 
Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj (MZMP), Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit GO GREEN, Qendra për ndryshime klimatike dhe Shoqata e të rinjve Kreaktiv  kanë nderin t’ju ftojnë në konferencën “Gjelbërimi i pjesëmarrjes dhe politikave rinore”.
 
Nëse keni regjistruar pjesëmarrjen tuaj, ju lutemi injoroni emailin.
 
Qëllimi kryesor i konferencës është theksimi i rëndësisë dhe inkurajimi i debatit për përfshirjen aktive të organizatave rinore dhe të rinjve në proceset e krijimit të politikave mjedisore në nivel lokal, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet të rinjve/organizatave rinore dhe pushtetit vendor për përmirësimin e mjedisit, trajtimin e problemeve ekzistuese, situatës aktuale dhe sfidave. Përveç kësaj, konferenca do të japë një pasqyrë të Programit të nën-granteve, i cili do t’u drejtohet organizatave rinore lokale.
 
Konferenca do të mbahet më 20 dhjetor 2022, nga ora 10:00 deri në 15:00, në Hotel Hilton në Shkup dhe online përmes platformës ZOOM. Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në [email protected] deri më 19.12.2022 deri në orën 12:00. Për pjesëmarrësit që do të marrin pjesë në konferencë nga qytete të tjera, organizata do të rimbursojë shpenzimet e udhëtimit.
 
Inkurajojmë të gjithë përfaqësuesit të të rinjve nga institucionet dhe sektorit civil, si dhe përfaqësuesit e tjerë të të rinjve që të përfshihen dhe me pjesëmarrjen e tyre të kontribuojnë në forcimin e pozitës dhe kapaciteteve të të rinjve në mbrojtjen e mjedisit.
 
Konferenca organizohet në kuadër të projektit “Aktivizmi rinor për komunat më të gjelbra” i mbështetur nga Bashkimi Evropian me marrëveshjen nr. IPA/2021/430-653 në kuadër të programit IPA Civil Society Facility and Media Programme 2020 – Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local communities.

Сподели на