Креираме култура на родова еднаквост/ Krijojmë kulturë të barazisë gjinore

Над 100 средношколци од 6 училишта од земјата ќе ви ги претстават нивните изработки на тема родова еднаквост и ставање крај на родово базираното насилство, и тоа во категории дизајн/видео, новинарски текстови и дебата. Да го поддржиме нивниот труд!

Mbi 100 nxënës të shkollave të mesme nga 6 shkolla në vend do të prezantojnë punimet e tyre mbi temën e barazisë gjinore dhe fundit të dhunës me bazë gjinore, në kategoritë e dizajnit / videos, teksteve gazetareske dhe debatit. Le ta mbështesim punën e tyre!

Сподели на