Креирање на соодветна содржина за социјални медиуми

Што е соодрветна содржина, како се комуницира јавноста и кои пораки на каков начин ги прифаќа различната публика. Преку оваа обука научете како да ги користите различните социјални медиуми и нивното влијание во маркетингот.
⭕️Аплицирајте за оваа обука: https://forms.gle/wNLnQSq9fccL2qZt5
Модули кои ќе ги опфаќа оваа обука се:
– Поим и основи на маркетингот преку социјални медиуми
– Стратегии за маркетинг преку социјалните медиуми
– Креирање на соодветна содржина за соодветен контекст
👉Цената на оваа обука како општокорисна работа би била да се објави промотивен материјал на социјалните медиуми за #CareerHUB или чистење на јавна површина.

Сподели на