Марш за женски права – „Ќе преживеат ли жените овде?“

Ве покануваме на Марш за женски права, што ќе се одржи на Меѓународниот ден за економска, политичка и општествена борба за рамноправност на жените, 8 март.

Оваа година маршираме под слоганот: „Ќе преживеат ли жените овде?“, со почеток во 18:00ч. на Плоштадот Филип II.

Да се биде жена или девојка во оваа земја значи секојдневно да се соочуваш со ново прашање за преживување: Дали ќе го преживеам ова возење со такси? Дали ќе го преживеам овој месец? Дали ќе го преживеам браков? Дали ќе го преживеам породувањето? Дали ќе ја преживеам оваа операција? Дали ќе го преживеам насилството? Да се биде жена во Македонија значи да се будиш секое утро во страв и да се прашуваш како и дали ќе го преживееш тој ден.

Овој марш е протестен одраз на случувањата во нашата земја и колективната негрижа кон жените и девојките во секој поглед: од растечките стапки на насилство, фемицидите, секојдневни социјални и здравствени неправди и економска несигурност, до високата сиромаштија која особено ги погодува жените.

Во 2023 година, жените и девојките сѐ уште се дискриминирани во секој поглед и не остваруваат ниту еднакви права, ниту еднакви можности, ниту дома, ниту на работа, ниту во политиката, ниту во социјалниот живот. Во 2023 година жените се соочени со политики кои не ги препознаваат нивните потреби, со институции кои не ги заштитуваат, механизми кои се слепи кон потребите за унапредување на родовата еднаквост и култура на насилство и мизогинија која постојано се шири.

Затоа, ве повикуваме да марширате заедно со нас – бидејќи родовата нееднаквост е сечиј проблем, а единствено здружено сме посилни. Ве повикуваме заедно да кренеме глас за женските права.
Марширајте со нас, со почеток во 18.00 часот, дојдете на Плоштад Филип II или приклучете ни се на некоја од точките на рутата. Маршот ќе го завршиме во Паркот Жена Борец, со завршни обраќања до јавноста и институциите.

Се гледаме на марш!

*Ги охрабруваме учесниците да земат со себе реквизити со кои ќе бидеме погласни: свирчиња, тенџериња и дрвени лажици, светлечки батерии, транспаренти.

Ju ftojmë në Marshin për të Drejtat e Grave, i cili do të zhvillohet në Ditën Ndërkombëtare të Luftës Ekonomike, Politike dhe Sociale për Barazinë e Grave, 8 Mars.

Këtë vit po marshojmë me sloganin: “A do të mbijetojnë gratë këtu?”, duke filluar nga ora 18:00. në sheshin Filipi II-të.

Të jesh grua apo vajzë në këtë vend do të thotë të përballesh çdo ditë me një pyetje të re mbijetese: A do ta mbijetoj këtë udhëtim me taksi? A do të mbijetoj këtë muaj? A do ta mbijetoj këtë martesë? A do t’i mbijetoj lindjes? A do t’i mbijetoj këtij operacioni? A do t’i mbijetoj dhunës? Të jesh grua në Maqedoni do të thotë të zgjohesh çdo mëngjes me frikë dhe të pyesësh veten se si dhe nëse do të mbijetosh atë ditë.

Ky marsh është një reflektim protestues i ngjarjeve në vendin tonë dhe neglizhencës kolektive ndaj grave dhe vajzave në çdo aspekt: nga rritja të dhunës, femicideve, padrejtësive të përditshme sociale dhe shëndetësore dhe pasigurisë ekonomike, deri te varfëria e lartë që prek veçanërisht gratë.

Në vitin 2023, gratë dhe vajzat janë ende të diskriminuara në çdo aspekt dhe nuk ushtrojnë të drejta të barabarta apo mundësi të barabarta, as në shtëpi, as në punë, as në politikë, as në jetën shoqërore. Në vitin 2023, gratë përballen me politika që nuk njohin nevojat e tyre, me institucione që nuk i mbrojnë ato, me mekanizma që janë të verbër ndaj nevojës për të avancuar barazinë gjinore dhe një kulturë dhune dhe mizogjinie që po zgjerohet vazhdimisht.

Prandaj, ju ftojmë të marshoni me ne – sepse pabarazia gjinore është problemi i të gjithëve dhe ne jemi vetëm më të fortë së bashku. Ju ftojmë që së bashku të ngrini zërin për të drejtat e grave.
Marshoni me ne, duke filluar nga ora 18:00, ejani në sheshin Filipi II-të ose bashkohuni me ne në cilën do pikë përgjatë marshit. Marshimin do ta mbyllim në Parkun Gruaja Luftëtare, me fjalimet përfundimtare për publikun dhe institucionet.

Shihemi në marshim!

*I inkurajojmë pjesëmarrësit të sjellin rekuizita me të cilat do të jemi më të zhurmshëm: bilbil, tenxhere dhe lugë druri, bateri të lehta, pankarta.

Сподели на