МЛАДИТЕ ГИ СЛАВАТ УКАЖУВАЧИТЕ

Младински образовен форум (МОФ) со задоволство Ве поканува на конференција „Младите ги слават укажувачите“, организирана од Регионалната антикорупциска иницијатива, во соработка со МОФ.
🎉 Настанот ќе го одбележи денот на укажувачите.
📢Присутните ќе може да ги увидат искуствата од земјата, но и на глобално ниво, за позицијата на укажувачите. Исто така, ќе можат да слушнат повеќе за канали за откривање и механизми за заштита на укажувачите; каков удел има граѓанското општество за поддршка на укажување преку застапување јавни политики, јавно образование, правна помош и друга поддршка; и значењето на јавната свест, особено на младите, за важноста на укажување во борбата против корупцијата и едукација на јавноста за укажувачите.
📌 Конференцијата ќе се одржи на 13.05.2022 година (петок) со почеток од 11:30 часот во Јавна соба.
✋🏻 Во рамки на самиот настан, учество ќе заземат:
• Томислав Кежаровски, новинар
• Елмерина Ахметај Хреља, експерт за антикорупција, РАИ секретаријат
• Ѓорѓи Лазаревски, укажувач и разузнавач
• Анета Арнаудовска, советник за антикорупција, РАИ секретаријат
• Џерард Рајл, директор на меѓународниот конзорциум на истражувачко новинарство 
• Марк Ворт, експерт за укажување, РАИ секретаријат
👉🏻 Свое присуство ќе имаат и претставници од делегацијата на ЕУ во Северна Македонија и останати организации и институции.
 
____________________________________________
📣 The Youth educational forum (YEF), with great pleasure invites You to the conference “Youth celebrates whistleblowers”, organized by the Regional anticorruption initiative, with collaboration with YEF.
🎉 The event will mark the day of the whistleblowers.
📢 The attendees will have the opportunity to compare the experiences from the country and from abroad, on the position of whistleblowers. They will hear more about channels and protection mechanisms for whistleblowers; how the civil society impacts whistleblowing through public policy advocacy, public education, legal aid and other support to whistleblowers; and the meaning of the public awareness, especially of youth, about the importance of whistleblowing in the fight against corruption and educate the public about whistleblowers.
📌 The conference will be held on 13.05.2022 (Friday) at 11:30 o’clock, in Public room.
✋🏻 On the conference, the following speakers will take part:
• Tomislav Kezharovski, journalist
• Elmerina Ahmetaj Hrelja, Anticorruption Expert, RAI Secretariat
• Gjorgji Lazarevski, whsitleblower and reconnoiter
• Aneta Arnaudovska, senior Anti-corruption Advisor, RAI secretariat
• Gerard Ryle, director of the International Consortium of Investigative Journalists
• Mark Worth, whistleblowing Expert, RAI Secretariat
👉🏻 Representatives of the EU delegation in North Macedonia and other organizations and institutions will also have their presence.

Сподели на