Можности за вработување во LEAD

Вклучи се во тимот на LEAD! Динамична работа. Можност за напредок. Учество во проекти и програми со млади луѓе. Здружение Лидери за едукација, активизам и развој објавува повици за вработување во организацијата на две позиции:

КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА

Генерална улога на позицијата

1.1. Координаторот за АЛ е одговорен за управување со секојдневните административни работи поврзани со канцелариски аранжмани, договори со донатори и понудувачи на услуги како и организација на настани, притоа осигурувајќи дека сите административни функции се во согласност со прописите на донаторите и политиката на организацијата.

Оперативно работење

Настани и состаноци

2.1 Закажува и организира интерни организациски состаноци и редовно ги известува вработените во организацијата за истите;
2.2 Води записници и датабаза за сите интерни организациски состаноци и настани;
2.3 Ги координира и следи работилниците/обуките/настаните вклучително и: комуникација со хотели, комуникација и потврда со учесници, испраќање на покани, аранжмани за патување, набавки и материјали, изнајмување опрема и обезбедување поддршка за учесниците на настаните;
2.4 Координира и обезбедува логистичка поддршка за активностите на проектите, вклучително и аранжмани за патување, визи и теренски посети

Канцелариско работење

3.1 Го одржува инвентарот на канцелариски материјали, и канцелариска опрема (компјутери, печатачи, фотокопири, регистратори и др) и води пописна евиднеција за истите;
3.2 Врши набавка на канцелариски материјали и канцелариска опрема на редовно ниво.

Административно и финансиско работење

4.1 Подготвува договори и фактури за вработените, привремено ангажираните лица и за услугите на организацијата
4.2 Води и одржува централна датабаза на договори и фактури
4.3 Комуницира со официјалниот сметководител на организацијата и подготвува документи потребни за сите тековни сметки на организацијата;
4.4 Спроведува еднократни и тендерски набавки за потребите на организацијата
4.5 Дава админстративна поддршка на вработените во извршната канцеларија на LEAD.

Комуникација и координација

5.1. Се вклучува во планирање на активностите и проектите во координација со останатите вработени во Извршната канцеларија
5.2 Врши проценка и известува за барањата, плановите, напредокот и недостатоците на администрацијата за навремени корективни активности и усогласеност;
5.3. По налог на Извршниот и Програмскиот директор, врши други работи од областа на тековното работење на ЛЕАД;

Критериуми за избор

1. Најмалку 2 години искуство во администирање на проекти и организација на активности и настани;
2. Одлично познавање на пишан и говорен Англиски јазик;
3. Одлично познавање и искуство во работа со Microsoft Office пакетот;
4. Пожелно е претходно искуство во работа со граѓански организации и донатори.

Компетенции за позицијата

1. Способност за приоретизација на обемот на работа и работа со конкретни рокови;
2. Способност за преземање на иницијатива и работа под минимална супервизија;
3. Способност за планирање, реализација и следење на активности;
4. Флексибилност во работењето во канцелариски и домашни услови.

Што нудиме?

1. Динамична средина исполнета со активности и работа со млади луѓе;
2. Можност за дополнителна едукација и посета на обуки и тренинзи во земјата и странство;
3. Редовен фидбек за перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
4. Канцелариски простор за работа со обезбеден компјутер и опрема;
5. Бруто плата од 34500 денари;
6. Можност за продолжување на ангажманот.

Почетокот на работната позиција е превиден за 01.03.2022.

Избраното лице ќе биде ангажирано на период од 11 месеци од кои 1 месец ќе биде платен пробен период.

Позицијата се базира на 40 часа неделно работно време.

Аплицирањето за позицијата се врши со испраќање на CV и Мотивациско писмо на следната електронска адреса – [email protected], со зназнака „Апликација за координатор за администрација и логистика“.

Рокот за испраќање на апликациите е 17 февруари.

КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИИ

Генерална улога на позицијата

1.1. Координаторот за комуникации е одговорен за креирањето содржини за јавните гласила на организацијата како и промоција на програмите, проектите и услугите на организацијата во јавноста.

Оперативно работење

Креирање на содржини

2.1. Подготвува содржини за регуларно одржување на веб-страната на организацијата;
2.2. Создава newsletter-и, е-маил соопштенија, и слични содржини;
2.3. Ги креира и координира сите објави на социјалните медиуми на организацијата;
2.4 Креира клучни пораки за сите тековни проекти во организацијата;
2.5 Учествува во процесот на креирање на визуелни содржини;
2.6 Подготвува извештаи за успешноста на комуникациските кампањи

Координација

3.1. Одржува редовни контакти со претставници на медиуми (ТВ, весници и портали);
3.2. Соработува со остантите вработени во Извршната канцеларија за ефективно промовирање на сите активности на организацијата;
3.3. Координира медиумски активности во кои се вклучени вработените во организацијата;
3.4. Идентификува предизвици во промоцијата на организацијата и дава насоки за нејзино подобрување;
3.5 Учествува во реализирање на комуникациската стратегија во соработка со Програмскиот директор

Критериуми за избор

1. Најмалку 2 годишно искуство на позицијата за комуникација;
2. Искуство во работа со социјални медиуми и рекламирање на социјални медиуми;
3. Одлично познавање на пишан и говорен Англиски јазик;
4. Одлично познавање и искуство во работа со Microsoft Office пакетот;
5. Одлични вештини за пишување и креирање содржини.

Пожелни критериуми

1. Искуство во работа и со граѓански организации;
2. Познавање на трендовите кај младите и образованието во земјата;
3. Соодветна универзитетска диплома или специфицична диплома за посета на програма за усовршување во областа (дигитален маркетинг, комуникации и сл.);
4. Познавање на веб-апликацијата CANVA;
5. Познавање на веб-апликацијата MailerLite (или слична програма за e-mail маркетинг).

Компетенции за позицијата

1. Способност за приоретизација на обемот на работа и работа со конкретни рокови;
2. Способност за преземање на иницијатива и работа под минимална супервизија;
3. Способност за планирање, реализација и следење на активности;
4. Флексибилност во работењето во канцелариски и домашни услови.

Што нудиме?

1. Динамична средина исполнета со активности и работа со млади луѓе;
2. Редовен фидбек за перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
3. Канцелариски простор за работа со обезбеден компјутер и опрема;
4. Бруто надоместок од 21400 денари;
5. Можност за продолжување на ангажманот.

Почетокот на работната позиција е превиден за 01.03.2022.

Избраното лице ќе биде ангажирано на период од 11 месеци од кои 1 месец ќе биде платен пробен период.

Позицијата е за 15-20 часа неделно работно време.

Аплицирањето за позицијата се врши со испраќање на CV и Мотивациско писмо на следната електронска адреса – [email protected]

Рокот за испраќање на апликациите е 17 февруари.

Сподели на