Обука – Младинско учество за зелени општини

Младите во општеството, а особено во општината се најголемиот фактор за промени во целата општина. Активизмот и учеството во општествените активности се моќни форми на граѓански ангажман. Најголемите промени ги поттикнуваат и водат младите. Младинскиот активизам има огромен потенцијал да ги трансформира локалните заедници, особено ако е поддржан од локалните и централните власти.

Токму затоа Гоу Грин, во рамки на проектот “Еко-ективизам за зелени општини vol2” , поддржан од Фондацијата Хајнрик Бол од Сараево, организира обука за граѓански организации од Општина Аеродром, Чаир, Кисела Вода и Куманово на тема “Младинско учество за зелени општини”. Проектот има цел за поттикнување на младински организации и општините да работат заедно на прашањата за животната средина.

Обуката е еднодневна и ќе одржува во Скопје на 14ти Септември (Среда) во Mladi Hub -Скопје.

АГЕНДА * (деталната агенда ќе биде испратена по мејл на учесниците)

– Младинско учество за заштита на животна средина

– Важноста на младинско учество на локално ниво

– Еколошка демократија

 

Рок на пријавување дo 06.09.2022 (вторник). Во петок 09.09.2022 (петок) избраните учесници ќе бидат исконтактирани по мејл или телефон.

За било какво прашање можете слободно да не‘ контактирате на следниот мејл: [email protected]

 

*Напомена: Предност имаат организации кои делуваат на територија на Општина Аеродром, Чаир, Кисела Вода и Куманово, а останатите ќе бидат вклучени во процесот на споделување искуство и материјали.

 

***

[Trajnim] “Pjesëmarrja rinore për komuna të gjelbra”

Të rinjtë në shoqëri, veçanërisht në komunë, janë faktori më i madh për ndryshime. Aktivizmi dhe pjesëmarrja në aktivitete shoqërore janë forma të fuqishme të angazhimit qytetar. Ndryshimet më të mëdha i nxisin dhe i udhëheqin të rinjtë.  Aktivizmi rinor ka një potencial të fuqishëm për komunitetet lokale, veçanërisht nëse mbështeteten nga autoritetet lokale dhe qendrore.

Prandaj Go Green, në kuadër të projektit “Eko-aktivizëm për komunat e gjelbra vol2”, i mbështetur nga Fondacioni Heinrich Boll nga Sarajeva, organizon trajnim për organizatat e shoqërisë civile nga Komuna e Aerodromit, Çairit, Kisella Vodës dhe Kumanovës me temë “Pjesëmarrja rinore për komuna të gjelbra. “. Projekti synon t’i nxis organizatat rinore dhe komunat për të bashkëpunojnë për çështjet e mjedisit.

Trajnimi është një ditor dhe do të mbahet në Shkup më 14 shtator (e mërkurë) në Mladi Hub – Shkup.


AGJENDA * (agjenda e detajuar do t’u dërgohet pjesëmarrësve në email)

– Pjesëmarrja e të rinjve për mbrojtjen e mjedisit

– Rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjve në nivel lokal

– Demokracia ekologjikeAfati i regjistrimit zgjat deri më 06.09.2022 (e martë). Të premten me datë 09.09.2022 (e premte) pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kontaktohen përsmes e-mail-it ose telefonit.

Për çdo pyetje, mundeni lirisht të na kontaktoni në adresën e mëposhtme: [email protected]


*Vërejtje: Përparësi kanë organizatat që veprojnë në territorin e Komunës së Aerodromit, Çairit, Kisella Vodës ose Kumanovës, kurse organizatat e tjera do të kyqen në procesin e shpërndarjes së eksperiencave dhe materialeve.

Сподели на