Оглас за ангажирање на локални соработници за вмрежување во рамки на проектот „Потпри се на младите!“

Проектот има за цел да го подобри квалитетот на живот на младите во локалните заедници со поттикнување и зголемување на младинскиот активизам и волонтеризам, преку зголемување на капацитетите на младите за организирано дејствување во локалните заедници кои припаѓаат на Североисточниот, Пелагонискиот, Полошкиот и Југозападниот плански регион и обезбедување техничка поддршка како обуки, менторство и финансиска поддршка за нивните идеи.
Избраните соработници ќе служат како директен канал на комуникација со целната група во руралните општини и притоа треба да обезбедат учесници мотивирани да се вклучат во проектните активности (инфо сесии, работилници, фокус групи, состаноци и сл.). Детален опис на потребната услуга е даден во тендерската документација и Описот на надлежности кој е составен дел на оваа покана (Прилог 1)

Право на учество имаат сите заинтересирани физички лица кои имаат минимум завршено средно образование. 

Како критериуми за оценка на квалитетот на понудата покрај горенаведените минимум услови ќе бидат земени предвид и следните критериуми: образование, искуство, место на живеење во регионот каде што ќе бидат ангажирани, познавање на локалниот контекст во дадениот регион, способност за работа на терен, познавање на средината во која се спроведуваат активностите, поседување на комуникациски вештини, поседување на вештини за справување со конфликтни ситуации; поседување на компјутерски вештини.

Сите заинтересирани физички лица треба да достават:

Рокот за доставување на понудите е 23.05.2022 година до 16:00 часот.

Максималниот бруто износ предвиден за ангажман на еден соработник е 18.450 мкд. Индикативен период за спроведување на услугата и испорака на бараниот аутпут е мај – јули / септември-октомври 2022 г.

Понудите се поднесуваат по електронски пат со назнака: „За повик бр. 01/ПОМ/2022/ЏА“ на [email protected].

Овој оглас се спроведува во рамки на проектот „Потпри се на младите“ кој е финансиран од Европската Унија и во партнерство го спроведуваат Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), Рурална коалиција, Џуниор Ачивмент Македонија и ЕЛИТ – Здружение на жени менаџери.

Сподели на