Отвoрање на мултифункционален центар во Црниче

Цма Крик со задоволство Ве кани на отворањето на Мултифункционалниот центар Крикни во месната заедница Црниче. 
 
Настанот ќе се одржи на 31 август (среда) во 12:00 часот во објектот на месната заендица Црниче, која се наоѓа на улица „Баница“ бр.1, Скопје. 
Просторот каде е центарот е даден на користење од општина Кисела Вода, преку меморандум за соработка со ЦМА КРИК. 
 
Центарот е реновиран со поддршка од проектот Добивање живот-деинституционализација на корисниците од Специјалниот завод Демир Капија, воден од People in Need, North Macedonia во партнерство со ЦМА КРИК, Здружение Солем и Специјален завод Демир Капија а финансиран од Европската Унија. 
За Центарот 
Со цел понуда на услуги во заедницата за лица со попреченот, Цма Крик воспостави Дневен центар за окупациона терапија за лица со попречености. Центарот работи од понеделник до петок, а корисниците имаат можност да го посетат два до три пати во неделата, по неколку часа. Вработени во центарот се стручен кадар кои има искуство во работа со лица со попреченост и тоа окупационен терапевт, физиотерапевт и психолози. Целта на професионалниот тим на Центарот е да опфати и да мапира поголем број на лица со пореченост од 18 години нагоре кои би се вклучиле и би ги следеле окупационо-терапевтските активности. Учеството во активностите во центарот е бесплатно за корисниците. 
Нашата соработка е од трајно значење, а негувањето на соработката претставува поддршка и взаемен развој. По тој повод, споделуваме едно од најубавите нешта што Крик ги доживеа оваа година – отворање на мултифункционален центар во рамки на Месната заедница Црниче. Тука, покрај традиционалните активности за млади, може да се посетуваат најразличен вид на активности кои опфаќаат повеќе целни групи. 
Center for Youth Activism CYA KRIK is pleased to invite you to the opening of the Multifunctional Center Krikni, in the local community center in Crnice.
The event will be held on 31st of August (Wednesday) at 12:00 in the premises of the Multifunctional Center Krikni, which is located on “Banica” street no. 1.
The place where the center is established is provided by the municipality of Kisela Voda, through a memorandum of cooperation with CYA KRIK.
The center was renovated with the support of the project Getting a Life-Deinstitutionalization of the residents of the Special Institution Demir Kapija, led by People in Need North Macedonia in partnership with CYA KRIK, Association Solem and Special Institution Demir Kapija, financed by the European Union.
About the Center
In order to provide services in the community for people with disabilities, CYA KRIK established Center for Occupational Therapy for people with disabilities. The center is operating from Monday to Friday, and the beneficiaries have the opportunity to participate at the activities two to three times a week. The employees of the center are professionals who have experience in working with people with disabilities: occupational therapist, physiotherapist and psychologists. 
The goal of the center is to involve and map a larger number of people with disabilities above 18 who would join and follow the occupational therapy activities. Participation in the center’s activities is free for the beneficiaries.
Our cross-sectoral cooperation is of high importance, and represents support and mutual development in the community. 
On that occasion, we are sharing one of the most beautiful things that CYA KRIK experienced this year – the opening of a multi-functional center. Here, in addition to the regular activities for young people are offered and wide variety of activities including several target groups which can participate.

Сподели на