Отворена дискусија на тема „Интеграција на лицата со попреченост и предизвиците со кои се соочуваат во нивното секојдневие“

For English please look below this text.

ЦМА Крик во партнерство со Амбасадата на Шпанија во Република Северна Македонија организира активности со цел да се подигне свеста за предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост во нивниот секојдневен живот.

Организираме отворена дискусија на тема-Интеграција на лицата со попреченост и предизвиците со кои се соочуваат во нивното секојдневие, што ќе се случи во Europe House Skopje, на 04.12.2023 година, понеделник, со почеток од 10:30 часот.

За време на отворената дискусија ќе имате можност да ви бидат презентирани видеа од позитивни практики на лицата со попреченост во општеството и да бидете дел од отворената дискусија.

Клучни говорници на отворената дискусија:
– Амбасадор на Шпанија во Република Северна
Македонија Х.Е.: Хозе Луис Лозано Гарсија
– Претставник од Министерството за труд и
социјална политика,
– Мила Карадафова Ангеловска, извршен директор
од CYA KRIK,
– Александар Василевски, лице со попреченост.

Видео презентација од: Претставници од Интеградос Шпанија (онлајн) кои ќе ги споделуваат најдобрите практики за интеграција на лицата со попреченост.

Гости: очекувани учесници на настанот се претставници од граѓански организации, претставници од општините, лица со попреченост и без. Ќе ни биде чест доколку ни се придружите на настанот. Ве молиме пополнете го формуларот за регистрација што може да се најде на следниот линк за регистрација: https://t.ly/qmXSQ

Агенда:
10:30 – 11:00 Регистрација на учесници, кафе и вмрежување
11:00 – 11:30 Отворена дискусија и презентација на видеата – најдобри практики
11:30 – 12:10 Клучни говорници:
– Амбасадор на Шпанија во Република Северна Македонија Х.Е.: Хозе Луис Лозано Гарсија
– Претставник од Министерството за труд и социјална политика,
– Мила Карадафова Ангеловска, извршен директор од CYA KRIK,
– Александар Василевски, лице со попреченост.
12:10 – 12:30 Прашања од страна на учесниците
12:30 – 13:00 Збир на најдобри практики претставени од партнерите од Шпанија “Amicos”
13:00 – 14:00 Коктел и вмрежување

English:
CYA KRIK in partnership with the Embassy of Spain in the Republic of North Macedonia is organizing activities in order to raise the awareness for the challenges the people with disabilities face in their everyday life.
We are organizing an Open discussion on the topic-Integration of people with disabilities and the challenges they face in their everyday life, which will happen in Europe House Skopje, on 04.12.2023, Monday, starting from 11:00 am.

During the open discussion, you will have the opportunity to be presented with videos of positive practices of people with disabilities in the society and be part of the open discussion.

Key speakers to the open discussion:
– Ambassador of Spain in the Republic of North Macedonia H.E: José Luis Lozano García
– Representative from the Ministry for Labor and Social policy,
– Mila Karadafova Angelovska, Executive Director from CYA KRIK,
– Aleksandar Vasilevski person with disabilities.

Video presentation from: Representatives from Integrados Spain (online) sharing the best practices for integration of people with disabilities.

Guests: the expected participants to the event are representatives from civil society organizations, representatives from the municipalities, people with disabilities and without. We would be honored if you join us on the event. Please fill in the registration form that can be found on the following link registration form: https://t.ly/qmXSQ

Agenda:
10:30 – 11:00 Registration of the participants, coffee and networking
11:00 – 11:30 Opening of the Open discussion and presentation of the videos-best practices
11:30 – 12:10 Key speakers:
– Ambassador of Spain in the Republic of North
Macedonia H.E: José Luis Lozano García
– Representative from the Ministry for Labor and Social
policy,
– Mila Karadafova Angelovska, Executive Director from
CYA KRIK,
– Aleksandar Vasilevski person with disabilities
12:10 – 12:30 Questions from the participants
12:30 – 13:00 Best practices from Spain-video call with Amicos
13:00 – 14:00 Cocktail and networking

Сподели на