Отворен повик за практиканти во ЦМА КРИК

Центар за младински активизам КРИК отвора повик за 2 практиканти кои ќе обавуваат практикантска работа во КРИК!

Програмата и активностите на кои практикантите ќе учествуваат се планира заедно со селектираните практиканти.

Главни активности и ангажман: 

– Дел од сите активности кои Крик ги организира

– Поддршка на извршната канцеларија на Крик во административното работење

– Директна работа со целна група (млади лица со попреченост и без)

– Логистичка поддршка на активностите.

Време на обавување на практиканството: во тек на работната недела, во период од 8/9 до 16/17 часот. Работните часови на праксата се одредуваат заедно со практикантите.

По потреба, дел од активностите се одвиваат и во други градови во Македонија, понекогаш и во текот на викендите.

Услови и обврски на практикантите

Сите заинтересирани кандидати за учество во практикантската програма потребно е да:

 • Бидат на возраст од 18 до 32 години
 • Да не се во работен однос
 • Да имаат завршено најмалку основно образование
 • Да можат да извршуваат практикантска работа во времетраење од три месеци

Избраните кандидати ќе ги имаат следниве услови за извршување на практикантската работа:

 • Назначено ментор лице кое ќе ги следи во текот на целата пракса
 • Назначено одговорно лице од ЦМА КРИК кај кое ќе може да се обратат во текот на целата пракса
 • Месечен надоместок во висина од 9 000 мкд
 • Можности за учество и вмрежување на настани
 • Можност за вработување по завршување на практиканството
 • Стекнување на нови вештини, знаења и компетенции.

Обврските кои ќе ги имаат практикантите се следните:

 • Уредно, совесно и навремено извршување на доверените задачи;
 • Учество во секојдневната работа на Крик
 • Чување на класифицирани и доверливи податоци стекнати за време на практиканството
 • Почитување на интерните протоколи и прирачници за работа на Крик

Практикантите ќе бидат вклучени во активностите:

Практикант 1-поддршка на социјална услуга-живеење со 24 часовна поддршка на лица со попреченост

Практикант 2- поддршка на работата на извршната канцеларија на Крик и центарот за окупациона терапија

Започнување на практикантсвото: очекувано средина на октомври 2022 до средина на средина на јануари 2023 (3 месеци) 

Можни се и патувања кои ќе се одредат во текот на практикантството.

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат со пополнување на оваа форма ТУКА

Повикот е отворен до 22.09.2022

Сподели на