Повик за Асистент за администрација и логистика на Младите можат

 

 

 

Работни обврски на Асистент за администрација и логистика

Генерална цел на работата:

 1. Асистира на Извршниот директор во раководење со администрацијата на Младите можат;
 2. Ажурирање на финансиската и административната документација;
 3. Обезбедува логистичка и техничка поддршка во фунцкионирањето на Извршната канцеларија и проектните активности на Младите можат;
 4. Организирање на логистичкиот аспект од настани, семинари и конференции;

Задачи и одговорности:

 1. Одржување на ефективни и функционални административни и финансиски системи;
 2. Ги координира и асистира процесите за време на внатрешни и надворешни финансиски ревизии;
 3. Го одржува системот на месечни извештаи за работно време на персоналот и обезбедува негова усогласеност со интерните политики и законите;
 4. Адмистративно води сметка и електронска евиденција за спроведување на правилата за раководење со вработените, политиката за одмори, отсуства, боледувања и сл.;
 5. Ги администрира досиејата за набавки и обезбедува усогласеност на процедурите за набавки со интерните политики и законите;
 6. Води попис на инвентар;
 7. Комуникација и координација со сметководството на организацијата;
 8. Администативно и техничко одржување на канцеларијата, грижа за опремата, спроведување каанцелариски набавки и услови;
 9. Реализација на членарина од членовите на Младите можат кон организацијата;
 10. Организација на пат и сместување и рефундирање на трошоци за патувања за Младите можат (За програмски и проектни активности);
 11. Спроведува и други програмски задачи и задолженија во согласност со моменталните потреби на Младите можат и во координација со Извршниот директор;
 12. Одговорен за техничка и логистичка поддршка при организирање на настани на Младите можат;
 13. Обезбедува потребни ресурси за квалитетно спроведување на активностите на Младите можат;
 14. Планирање и извршување на логистички дел на настани, поточно, обезбедување просторија, барање на спонзорства, правење набавки, контактирање на надворешни инволвирани лица
 15. Обезбедува логистичка поддршка при спроведување на проектни активности за кои е задолжена канцеларијата на Младите можат;
 16. Обезбедува логистичка поддршка при подготовката и реализацијата на Годишното собрание на Младите можат;
 17. Активно учествува во останатите тековни активности во организација на Младите можат;
 18. Учествува во подготовка на материјали за седници и состаноци на телата на Младите можат;
 19. Одговорен е за набавка на материјали потребни за спроведување на активности;
 20. Одговорен е за набавка на канцелариски материјали потребни за секојдневно канцелариско функционирање;
 21. Одговорен е за обезбедување на спонзори при спроведување на активности и проекти на организацијата;
 22. Одговорен е за градење и одржување на релации со спонзори, добавувачи и блиски соработници, согласно портфолиото за работа.

Одговорности кон тимот:

 1. Придонес во спроведување на процесот на институционален развој на Младите можат и градење капацитети на Извршната канцеларија
 2. Градење на капацитетите на Извршната канцеларија и другите тела на Младите можат за обезбедување поголема видливост на работата на организацијата;
 3. Комуникација, координација и соработка со членовите на Извршната канцеларија и Управниот одбор;
 4. Поднесување месечен извештај за својата работа до Извршниот директор.

Критериуми за аплицирање:

Образование (одсек):    Економски науки, Менаџмент на ресурси, Човечки менаџмент

Години на работно искуство:      Минимум:  1                             Пожелно: 2

Технички и професионални вештини:

 • Познавање на граѓанскиот сектор и младинската работа
 • Познавање на законската регулатива за финанскиско работење на граѓански организации, работни односи и администрација
 • Финансиско, административно и материјално работење
 • Организациски менаџмент

Основни карактеристики:

 • Лојалност
 • Организираност
 • Професионалност и посветеност
 • Способност за индивидуална и работа во тим
 • Работа во куси рокови
 • Менаџмент на време
 • Менаџмент на конфликти
 • Прилагодливост во однос на работни часови и работно време, како и работа од канцеларија, од дома и обврски кои наметнуваат повремено патување во рамки на државата

Неопходни јазици: Македонски и Англиски јазик (албански јазик е пожелно)

Дополнителни информации:

Ангажманот започнува од 1 февруари 2023г. со пробен период од минимум 1 месец. Ангажманот е со полно работно време од 40 часа на неделно ниво, со работа од канцеларија во Скопје. Работното време е флексибилно, во согласност со работните обврски. За ангажманот е предвиден почетен финансиски надомест од 24.600 денари бруто сума, со договор на дело.

Начин на аплицирање:

Испраќање на кратка биографија и мотивациско писмо на [email protected] со назнака Апликација за Асистент за администрација и логистика на Младите Можат

Рок за пријавување: 28 јануари, 2023 година, 23:59

Доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на [email protected] или на 078 31 39 31

Сподели на