Повик за волонтер во Хуман Свет

Волонтер, ентузијаст кој се почитува себе си исто како што го почитува и секое битие и на тој начин ги почитува вредностите и благодетите на природата. Разбира што значи холистички пристап или сака да разбере. Има лични темелни вредности и знае да се справува со социајлните медиуми и основи за онлине припрема за презентации, обуки, семинари. Да верува дека има лична сила и моќ за промена. Сака да го изманифестира својот потенцијал со леснотија и со забавност низ процесите. Да забележува детали, свесно и мудро да пристапува низ секој процес без разлика колку тој едноставно изгледа. Да е волен да ја учи филозофијата на живеењето и водено да ја применува. Да биде заинтересиран кон истражување и пријавување на разни апликации.
Предност е да работи на себе спознавање, подигнување на личната свесност и развој, како и да има лична наклоност кон ориродата и да има волја за правење промена во околината и со минимални разлики кои права огромни промени всушност. Ова бара верба, ентузијазам, филантропија, алтруизам, космополитизам. Во суштина тоа е една скромна и едноставна личност. Ако се пронаоѓате во ова, вистинската личност сте и на вистинското место и тоа во вистинско време.

Повеќе информации најдете на:  https://www.facebook.com/humanworldmk, 

https://humanworldchange.weebly.com/ и телефонски на +38977791039

A volunteer, an enthusiast who respects himself just as he respects every being and thus respects the values and benefits of nature. Understands what a holistic approach means or wants to understand. Has basic personal values and knows how to deal with social media and the basics of online preparation for presentations, trainings, seminars. To believe that he has the personal strength and power to change. He wants to manifest his potential with ease and fun through the processes. To notice details, to consciously and wisely approach each process no matter how simple it seems. To be willing to learn the philosophy of life and to apply it guided. Be interested in researching and applying to various applications.
The advantage is to work on self-knowledge, raising personal awareness and development, as well as having a personal inclination towards nature and having the will to make changes in the environment and with minimal differences that make huge changes in fact. This requires faith, enthusiasm, philanthropy, altruism, cosmopolitanism. In essence, he is a modest and simple person. If you find yourself in this, you are the right person and in the right place at the right time.

Сподели на