Повик за млади лица за учество во младински Techathon

Во склоп на проектот „МладиХаб: градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите”  ќе се одржи дводневен младински Techathon организиран од страна на Youth Empowerment Platform Gostivar и Co-work Gostivar на тема “Innovative Youth Entrepreneurship Idea”, што има за цел да им помогне на заинтересираните млади лица да ги развијат своите креативни и иновативни бизнис идеи во оваа област. Настанот е наменет за потенцијални млади претприемачи кои преку тимска работа ќе развијдат различни иновативни решенија од областа на бизнис и технологија. Сите учесници за време на хакатонот ќе добијат поддршка од 5 искусни ментори кои ќе им помагаат низ процесот на развивање на решенија. 

Хакатонот ќе се одржи на 3-ти и 4-ти декември (петок и сабота) во просториите на Младински центар iCan во Гостивар. Techathon-от ќе започне во 10:00 во петок и ќе заврши во 16:00 во сабота, со што се предвидува 30 часа работење, со можност за заминување и преноќување дома. Идеите ќе бидат презентирани пред стручна жири комисија составена од тројца професионалци од бизнис и IT секторот, кои ќе одлучат кои три идеи ќе бидат наградени со финансиска поддршка за реализација.

За трите најдобри идеи се предвидени следните награди:

 • 1500 eur за освоено прво место

 • 1000 eur за освоено второ место

 • 500 eur за освоено трето место.

Добитниците ќе имаа можност и за бесплатно изнајмување на просторија во CoWork во времетраење од 3 месеци.

Услови, права и обврски за учесниците

Заинтересираните кандидати е потребно:

 • Да бидат млади лица на возраст од 15 до 29 години

 • Да бидат жители на Гостивар и околината (повикот е отворен и за учесници надвор од овој регион, меѓутоа сместување за време на хакатонот не е предвидено)

 • Да имаат изводлива и иновативна бизнис идеја

 • Знаење од областа на бизнис и технологија ќе се смета за предност, но не е задолжително

За време на Techathon-от ќе бидат обезбедени опрема, оброци и освежување за сите учесници. На наградените три бизнис идеи ќе им биде обезбеден ментор, кој ќе им помогне нивната идеја да се реализира до март 2022 година. 

 Начин на пријавување

Заинтересираните кандидати треба да се регистрираат на овој линк и да ја пополнат својата пријава најдоцна до 21-ви ноември 2021 година.

Одговорите на најчесто поставуваните прашања можете да ги најдете овде.

Доколку се потребни дополнителни информации за настанот, опроектот или повикот, слободно обратете се на [email protected] или на 070 399 058. 

Projekti do të përfshijë Techathon rinor dyditor të organizuar nga Platforma Youth Empowerment Platform Gostivar (YEP) me temën “Innovative Youth Entrepreneurship Idea”, e cila synon të ndihmojë të rinjtë e interesuar të zhvillojnë idetë e tyre kreative dhe biznes ide inovative në këtë fushë. Ngjarja është e dedikuar për sipërmarrësit e rinj potencialë të cilët përmes punës ekipore do të zhvillojnë zgjidhje të ndryshme inovative në fushën e biznesit dhe teknologjisë. Të gjithë pjesëmarrësit gjatë hakatonit do të marrin mbështetje nga 5 mentorë me përvojë, të cilët do t’i ndihmojnë ata gjatë procesit të zhvillimit të zgjidhjeve. 

Hakatoni do të mbahet më 3 dhe 4 dhjetor (e premte dhe e shtunë) në Qendrën Resurse Rinore iCan në Gostivar. Techathon do të fillojë në orën 10:00 të premten dhe do të përfundojë në orën 16:00 të shtunën, i cili parashikon 30 orë punë, me mundësi për largim dhe qëndrimi gjatë natës në shtëpi. Idetë do t’i prezantohen një jurie ekspertësh të përbërë nga tre profesionistë nga sektori i biznesit dhe TI-së, të cilët do të vendosin se cilat tri ide do të shpërblehen me mbështetje financiare për realizim. 

Për tre idetë më të mira, janë parashikuar shpërblimet në vijim:
 

 • 1500 euro për vendin e parë të fituar

 • 1000 euro për vendin e dytë të fituar

 • 500 euro për vendin e tretë të fituar.


Fituesit do të kenë gjithashtu mundësinë të marrin me qira një hapësirë në CoWork falas për një periudhë 3 mujore.

Kushtet, të drejtat dhe detyrimet për pjesëmarrësit

Kandidatët e interesuar nevojitet:

 • Të jenë të rinj të moshës 15 deri në 29 vjeç

 • Të jenë banorë të Gostivarit dhe rrethinës (thirrja është e hapur edhe për pjesëmarrës jashtë këtij rajoni, por akomodimi nuk ofrohet gjatë hakatonit)

 • Të kenë biznes ide të qëndrueshme dhe inovative

 • Njohja nga fusha e biznesit dhe teknologjisë do të konsiderohet si avantazh, por nuk është e detyrueshme

Pajisjet, ushqimet dhe pijet freskuese do të sigurohen për të gjithë pjesëmarrësit gjatë Techathon. Tre biznes idetë e shpërblyera do të kenë mentor, i cili do t’i ndihmojë ata të realizojnë idenë e tyre deri në mars 2022. 


Mënyra e aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet  të regjistrohen në këtë lidhje dhe të plotësojnë aplikimin e tyre më së voni deri më 21 nëntor 2021.

Përgjigje për pyetjet më të shpeshta mund t’i gjeni këtu.

Nëse keni nevojë për informacion shtesë në lidhje me projektin ose thirrjen, mos ngurroni të kontaktoni [email protected] ose në 070 399 058.

Сподели на