Повик за новинар во Радио МОФ

Младински образовен форум објавува повик за новинар во Радио МОФ.

Радио МОФ претставува независен онлајн медиум кој споделува информативни и музички содржини, достапни на www.radiomof.mk. Програмата се состои од вести, покривање на актуелни настани и теми од областа на млади, образование и култура продуцирани од новинари и млади луѓе.

Новинарот во Радио МОФ ќе биде ангажиран на определено работно време до 31 јуни 2025 година, со можност за продолжување на договорот во зависност од перформансот и финансиските можности на организацијата. Новинарот е предвидено да започне со својот ангажман на крајот на јули 2023 година.

Опис на обврските на новинарот се:

 • Продуцира вести од областа на млади, образование, култура, активизам, маргинализирани заедници и други теми во согласност со уредувачката политика на Радио МОФ;
 • Продуцира медиумски продукти – аудио и видео подкасти;
 • Работи на мултимедијални теми, истражувања и следи настани кои се од интерес на младите и граѓаните, во согласност со уредувачката политика на Радио МОФ;
 • Работи на зголемување на видливоста на медиумот на социјалните мрежи;
 • Учествува во организација на настаните и едукативните активности (обуки, менторства, посети) на Радио МОФ, но и на оние во кои Радио МОФ е медиумски партнер и соработник.

ПРОФИЛ, ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЕШТИНИ:

Навршени 18 (осумнаесет) години;

 • Минимум завршено средно образование, високо образование ќе се смета за предност, особено во областите на новинарство, комуникации, медиуми;
 • Искуството со работа во медиум е пожелно и ќе се смета за предност;
 • Искуство со работа со мултимедијални содржини е пожелно и ќе се смета за предност;
 • Познавање и применување на професионалните и етичките стандарди на новинарската професија и силен интерес за покривање и известување на младински, образовни и граѓански теми;
 • Познавање на веб-новинарството и функционирањето на социјалните мрежи. Предност ќе имаат кандидатите кои имаат работено мултимедијални стории и имаат практично искуство и вештини во користење фото/видео опрема и софтвер за мултимедијална обработка;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан македонски, албански и англиски јазик;
 • Способност за работа во тим составен од повеќе членови;
 • Исполнување на полно работно време (40 часови неделно);
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државата и надвор од неа, за потребите на Радио МОФ и Младински образовен форум.

Ангажманот на новинарот е 40 часа неделно и за истиот е предвиден финансиски надоместок во износ од 20.000 до 30.000 денари нето во зависност од искуството и образованието на кандидатот.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 16.07.2023 година (недела, 23:59 часот) на [email protected] и [email protected], со праќање на:

 • Биографија (CV);
 • Портфолио (составено од свои текстови, аудио и/или видео прилози и инфографици)
 • Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју.

Доколку имате одредени прашања можете да се обратите на горенаведените мејлови.

– – –

Forumi Rinor Arsimor shpall thirrje për gazetar në Radio MOF.

Radio MOF është një media e pavarur onlajn që ndan përmbajtje informative dhe muzikore, e qasëshme në www.radiomof.mk. Programacioni përmban lajme, pasqyrim të ngjarjeve aktuale dhe tema në fushën e rinisë, arsimit dhe kulturës të prodhuara nga gazetarë dhe njerëy të rinjë.

Gazetari në Radio MOF do të angazhohet për një periudhë të caktuar kohore deri më 31 Qershor 2025, me mundësi vazhdimi të kontratës në varësi të performansës dhe mundësive financiare të organizatës. Planifikohet që gazetari të fillojë angazhimin e tij në fund të Korrikut 2023.

Përshkrimi i përgjegjësive të gazetarit :

 • Prodhon lajme nga fusha e rinisë, arsimit, kulturës, aktivizmit, bashkësive të margjinalizuara dhe tema të tjera në përputhje me politikën editoriale të Radio MOF;
 • Prodhon produkte mediatike – audio dhe video podkaste;
 • Punon në tema multimediale, hulumton dhe ndjek ngjarje që janë me interes për të rinjtë dhe qytetarët, në përputhje me politikën editoriale të Radio MOF;
 • Punon në rritjen e shikueshmërisë së mediumit në rrjetet sociale;
 • Merr pjesë në organizimin e eventeve dhe aktiviteteve edukative (trajnime, mentorim, vizita) të Radio MOF-it, si dhe në ato në të cilat Radio MOF është partner dhe bashkëpuntor mediatik.

PROFILI, KUALIFIKIMI DHE AFTËSITË E KËRKUARA:

Ka mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;

 • Të paktën të ketë të mbaruar shkollën e mesme, arsimi I lartë do të konsiderohet përparësi, veçanërisht në fushat e gazetarisë, komunikimit, medias;
 • Përvoja e punës në media është e dëshirueshme dhe do të konsiderohet përparësi;
 • Përvoja e punës me përmbajtje multimediale është dëshirueshme dhe do të konsiderohet përparësi;
 • Njohja dhe zbatimi i standardeve profesionale dhe etike të profesionit të gazetarise dhe interes i madh për pasqyrimin dhe raportimin e temave rinore, arsimore dhe qytetare;
 • Njohuri për web gazetarinë dhe funksionimin e rrjeteve sociale. Përparësi do të kenë kandidatet që kanë punuar në tregime multimediale dhe kanë përvojë dhe aftësi praktike në përdorimin e foto/video pajisjeve dhe softuerëve për përpunim multimedial;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, me nivel të lartë të të folurit dhe të shkruarit të gjuhës maqedone, shqipe dhe angleze;
 • Aftësi për të punuar në një ekip me më shumë anëtar;
 • Përshmushje e punës me orar të plotë (40 orë në javë);
 • Mundësi për të punuar në fundjavë;
 • Mundësi udhëtimi brenda dhe jashtë vendit, për nevojat e Radio MOF dhe Forumit Rinor Arsimor.

Angazhimi i gazetarit është 40 orë në javë dhe për të njejtën është paraparë kompensim financiar me shumë prej 20 000 deri në 30 000 denarë neto, varësisht nga përvoja dhe arsimimi i kandidatit.

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë jo më vonë se 16.07.2023 (e Diel, ora 23:59 ) në [email protected] dhe [email protected], duke dërguar:

 • Biografi (CV);
 • Portofolio (të përpiluara nga vetë personi, audio dhe/apo video dhe infografikë)
 • Kandidatët që do të përzgjidhen në listen e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Nëse keni pyetje të caktuara, mund të kontaktoni emajlet e mësipërme.

Сподели на