Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ!

Младински образовен форум отвора Повик за нови членови!

Пријави се и биди дел од младинските клубови за:
Дебата, Учиме право, Артивизам и Новинарство.

Прашалникот за пријавувење е достапен на овој  ЛИНК.

Рокот за пријавување во клубовите на МОФ го продолжуваме  до 15.10.2023 година (недела), 23:59 часот.

Сите информации поврзани со младинските клубови ќе ги најдеш во продолжение на оваа објава.

Клубовите ќе бидат отворени во: Скопје, Теарце, Делчево, Струмица, Штип, Гевгелија, Струга, Битола, Кратово, Тетово, Велес, Маврово-Ростуше, Дебар, Oхрид, Прилеп, Гостивар, Пробиштиш, Кавадарци, Maкедонска Каменица, Свети Николе и Неготино.

Дебата
Доколку сакаш подобро да се запознаеш со компетитивна дебата и медиумска писменост, дојди во дебатниот клуб на МОФ!

Доколку имаш желба да научиш аргументирано да се изразуваш, да се информираш за значајни теми од различни области, а преку тоа да препознаваш лажни вести и да ги разликуваш од вистинити, ова е вистинското место за тебе. Ќе вежбаш како да пишуваш структурирани аргументи и како да ги побиваш аргументите на противникот, а дополнително и ќе научиш техники за јавно говорење доколку сакаш да ја победиш тремата од јавен настап. 

Клубовите за Дебата и Медиумска писменост се поддржани од  Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“.

Учиме право

Права, правда, закони и институции… Комплицирано? Не баш. Зачлени се во клубот Учиме право, за да дознаеш што се случува со тие поими, да научиш нешто што се случува во државава и да можеш да се бориш за подобро утре. Но не се секирај, не е толку досадно. Ќе посетиш голем број на институции, ќе ги запознаеш луѓето кои ги водат истите и ќе знаеш како работаат. И да: многу многу дружба и забавни моменти со твои врсници.

Клубовите за Учиме право се поддржани од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Активизам

Те интересира како да направиш промена?
Сѐ што гледаш може да се смени! Приклучи се на Артивизам и дознај ги сите креативни алатки за искажување на твоите ставови, мислења, интереси, барања и идеи.Кул предавачи ќе ти пренесат знаења за како да ги изградиш твоите капацитети, да стекнеш нови знаења и вештини за промени во средината во која живееш. Но, најважно – ќе имаш можност да се дружиш со и да учествуваш во креативни локални акции за промени во твојата заедница.

Клубовите за Активизам се поддржани од Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности.

Новинарски клуб

Сакаш да читаш, анализираш и пишуваш? Тогаш зачлени се во новинарските клубови на МОФ!
Заедно со менторот и колегите, ќе работите на ваши продукти кои ќе бидат објавени и споделени со публиката и читателите на Радио МОФ. За време на средбите на клубот ќе ги научиш основите на новинарството, ќе научиш интересни алатки кои ќе ти помогнат квалитетно да истражуваш и пишуваш статии, ќе имаш можност да стекнеш нов круг на пријатели и да разменуваш идеи, мислења, ставови за теми кои тебе ти се интересни.

Новинарските клубови се поддржани од Националната фондација за демократија (НЕД).

Рокот за пријавување е 30.09.2023 година (сабота).

 


Thirrje për antarë të rinj në Klubet Rinore Rinore të FRA

Forumi Rinor Arsimor hap thirrje për antarë të rinj!

Apliko dhe bëhu pjesë e klubeve rinore për: Debatë, Mësojmë Drejtësi, Artivizëm dhe Gazetari.

Pyetësori për apikim është i qasshëm në këtë lidhëz.

Të gjitha informacionet në lidhje me klubet rinore do ti gjeni në vazhdim të kësaj shpalljeje.

Klubet do të jenë të hapura në Shkup, Tearce, Delçevë, Strumicë, Shtip, Gjevgjeli, Strugë, Manastir Kratovë Tetovë Veles Mavrovë-Rostushë, Dibër Ohër Prilep Gostivar, Probishtip Kavadar Kumanovë Shën Nikolla dhe Negotine

Debatë

Nëse dëshironi të keni më shumë njohuri për debatën konkuruese dhe edukimin mediatik, ejani në klubin e Debatit të FRA!

Nëse keni dëshirë të mësoheni të shpreheni duke përdorur argumente, të informoheni për tema të rëndësishme nga fusha të ndryshme, dhe përmes kësaj të identifikoni lajmet e rrejshme dhe ti dalloni ato nga lajmet e vërteta, ky është vendi i duhur për ju. Do të mësoni si të shkruani argumente të strukturuara dhe si të hidhni poshtë argumentet e kundërshtarit tuaj, dhe gjithashtu do të mësoni teknikat e të folurit në publik nëse dëshironi të tejkaloni frikën nga performanca publike.

Klubet e Debatës dhe Edukimit Mediatik mbështeten nga Projekti i USAID-it për Edukim Mediatik “Të Rinjtë Mendojnë”

Mësojmë Drejtësi

Të drejta, drejtësi, ligje dhe institucione…E komplikuar? Jo dhe aq. Antarsohu në klubin Mësojmë Drejtësi që të mësosh se çka ndodh me këto terma, të mësosh se çka ndodh në këtë shtet dhe të mund të luftosh për një të nesërme më të mirë. Por mos u shqetëso, nuk është edhe aq e mërzitshme. Do të vizitoni shumë institucione, do ti njoftoni njerëzit që i drejtojnë këto institucione dhe do të shihni se si punojnë. Dhe po: shumë shumë miqësi dhe momente argëtuese me bashkëmoshatarët e tu.

Klubet e Mësojmë Drejtësi mbështeten nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni

Aktivizëm

Jeni i interesuar për të bërë ndryshime? Gjithçka që shihni mund të ndryshohet. Bashkangjitu në Artivizëm dhe mëso mjetet kreative për të shprehur qëndrimet, mendimet dhe interesat, kërkesat dhe idetë e tua. Ligjerues kull do të përcjellin njohuri se si të ndërtosh kapacitetet e tua, të fitosh njohuri dhe aftësi të reja për të bërë ndryshime në rrethin ku jeton. Por më e rëndësishmja – do të kesh mundësi të shoqërohesh me dhe të marrësh pjesë në akcione kreative lokale për ndryshime në komunitetin tënd.

Klubet e Aktivizmit mbështeten nga Aktiviteti i USAID-it për të rinjë të cilët në mënyrë aktive krijojnë mundësi.

Klubi i Gazetarisë

Dëshiron të lexosh, analizosh dhe shkruash? Atëherë antarësohu në Klubet e Gazetarisë të Radio MOF.

Sëbashku me mentorin dhe kolegët do të punoni në produkte tuaja të cilat do të publikohen dhe do të ndahen me audiencën dhe lexuesit e Radio MOF. Gjatë kohës së takimeve të klubit do ti mësosh bazat e gazetarisë, do të mësosh mjete interesante që do të ndihmojnë që në mënyrë cilësore të bësh kërkime dhe të shkruash artikuj, do të kesh mundësi të krijosh një rreth të ri miqsh dhe të shkëmbeni ide, mendime dhe qëndrime për tema që të duken interesante.

Klubet e Gazetarisë mbështeten nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci (NED).

Afati për aplikim është 30.09.2023 (e shtunë).

Сподели на