Повик за учество на работилница

Како најава за петтото издание на фестивалот на краток филм Drim Short 2021, објавуваме повик за учество на работилница за изработка на краток филм и обука на тема „Соочување со минатото“. Работилницата e поддржана од Forum Ziviler Friedensdienst – Macedonia Program и ќе се одржи од 23 мај до 1 јуни во Струга. Максималниот број на учесници на работилницата е 10 млади, со претходно (формално или неформално) искуство од областа на филмот.
На работилницата и десетдневната обука, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со основите на филмот, или поконкретно со целиот процес на продукција на краток филм, од почетна идеја, преку сценарио, па до режија, камера, звук и монтажа. Исто така, учесниците на работилницата ќе имаат можност да се запознаат со темата „Соочување со минатото“ и како директните сведоштва за комплексното минато низ кое поминале нашите сограѓани, денес може да претставуваат зачетна идеја за кратки филмови, кои директно ќе помогнат во соочување и надминување на злите духови од минатото. На крај од десетдневната работилница, од сите предложени идеи, во заедничка согласност со сите учесници, ќе биде избрана една идеја, која во текот на наредниот период под наше менторство ќе биде развиена во кратко сценарио. Како краен резултат од работилницата, предвидено е да се сними краток филм, во чија продукција ќе бидат вклучени сите 10 учесници во обуката, секој во различен филмски сектор, во зависност од неговите афинитети и познавања.
Доколку сте заинтересирани за учество на работилницата, пополнете го формуларот https://forms.gle/PSxbMYih7WDXWJnVA најдоцна до 05.05.2021.
Thirrje për pjesëmarrje në punëtori:
Si njoftim për edicionin e pestë të festivalit të filmit të shkurtër Drim Short 2021, shpallim thirrje për pjesëmarrje në punëtori për trajnim mbi krijimin e filmit të shkurtër dhe trajnim mbi temën “Ballafaqimi me të kaluarën”. Punëtoria mbështetet nga Forum Ziviler Friedensdienst – Macedonia Program dhe do të mbahet nga 23 maj deri më 1 qershor në Strugë. Numri maksimal i pjesëmarrësve në punëtori është 10 të rinj, me përvojë të mëparshme (formale ose joformale) në fushën e filmit.
Në punëtorinë dhe në trajnimin dhjetëditor, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me bazat e filmit, ose më konkretisht me të gjithë procesin e prodhimit të filmit të shkurtër, nga ideja fillestare, përmes skenarit, deri te regjia, kamera, zërimi dhe montazhi. Gjithashtu, pjesëmarrësit e punëtorisë do të kenë mundësi të njihen me temën “Ballafaqimi me të kaluarën” dhe se si dëshmitë e drejtpërdrejta të së kaluarës komplekse që i kanë kaluar bashkëqytetarët tanë, sot mund të jenë ide fillestare për filma të shkurtër, dhe drejtëpërdrejt ato mund të ndihmojnë me ballafaqimin dhe tejkalimin e shpirtrave të këqij të së kaluarës.
Në fund të punëtorisë dhjetëditore, nga të gjitha idetë e propozuara, me pajtimin e të gjithë pjesëmarrësve, do të zgjidhet një ide, e cila në vijim nën mentorimin tonë do të zhvillohet në një skenar të shkurtër. Si rezultat i punëtorisë, është planifikuar të bëhet një film i shkurtër, prodhimi i të cilit do të përfshijë të 10 pjesëmarrësit në trajnim, secili në sektor të ndryshëm të filmit, në varësi të afiniteteve dhe njohurive të tyre.
Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në këtë punëtori, plotësoni formularin https://forms.gle/PSxbMYih7WDXWJnVA jo më vonë se 05.05.2021.

Сподели на