ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА МЛАДИ | THIRJE PËR PJESËMARRJE NË PUNTORI PËR TË RINJTË

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за млади на возраст од 15 до 30 години, за учество во работилници за млади од областа на младинско учество, инклузија, еднаквост и доверба.

Веруваме дека младите имаат моќ да обликуваат посветла иднина, а овие работилници имаат за цел да ве поттикнат и опремат со потребните алатки и знаење за да создадете позитивни промени во вашите заедници. Работилниците ќе се спроведуваат во различни општини низ државата во текот на месеците март и април 2024 година. Со учеството, ќе стекнете знаења и практични вештини за поттикнување на вклученоста, промовирање на еднаквост и градење доверба во вашите заедници.

Работилниците ќе бидат спроведени на:

27 март во 10:00 часот во Делчево
Тема: „Млади и конфликти: Стекнување на вештини за мирно решавање

28 март во 10:00 часот во Струга
Тема: „Младинско учество како алатка за градење мир
*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

29 март во 11:00 часот во Велес
Тема: „Развивање на интеркултурен дијалог преку спознавање на идентитетот и културата

2 април во 11:00 часот во Битола
Тема: „Дискриминација, конфликти и предрасуди

3 април во 14:00 часот во Скопје
Тема: „Преобликување на перцепциите: идентитет и младинско учество
*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

5 април во 11:00 часот во Тетово
Тема: „За(едно) – Градење на подобра иднина за младите
*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

12 април во 11:00 часот во Скопје
Тема: „Бура за култура: Работилница за интеркултурен дијалог
*За работилницата ќе биде обезбедено толкување на македонски знаковен јазик.

15 април во 13:00 часот во Дебар
Тема: “Rise Together: Youth Initiative for a Bully-Free, Hate-Free Future
*За работилницата ќе биде обезбеден превод на албански јазик.

Како да аплицирате?

За да аплицирате за учество на која било од работилниците, ве молиме пополнете го онлајн формуларот за апликација.

Ве охрабруваме да аплицирате на повеќе работилници. Но, имајте предвид дека има ограничени слободни места за секоја работилница и затоа, не може да бидат избрани сите апликанти. Ве охрабруваме да аплицирате порано за да ги зголемите шансите да обезбедите место.

За какви било прашања, ве молиме контактирајте нѐ на [email protected] и [email protected] или на +38971369616 и +38978421574.

Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë– UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rajonal “Rinia për përfshirje, barazi dhe besim”, hap thirrje për të rinjtë e moshave prej 15 deri në 30 vjeçare për të marrë pjesë në puntori për të rinjë nga fusha e pjesëmarrjes rinore, përfshirjes, barazisë dhe besimit.

Ne besojmë se të rinjtë kanë fuqinë të krijojnë një të ardhme më të ndritur, dhe këto puntori kanë për qëllim të ju inkurajojnë dhe të ju pajisin me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të krjuar ndryshime pozitive në bashkësitë tuaja. Puntoritë do të mbahen në qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut gjatë muajve Mars dhe Prill 2024. Me pjesëmarrjen tuaj, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi praktike për të nxitur përfshirjen, për të promovuar barazinë dhe për ndërtimin e besimit në bashkësitë tuaja.

Puntoritë do të zhvillohen më:

27 Mars në ora 10:00 në Delçevë
Tema: „Rinia dhe konfliktet: Përvetësimi i aftësive për zgjidhje paqësore

28 Mars në ora 10:00 në Strugë
Tema: „Pjesëmarrja rinore si mjet për ndërtimin e paqes
*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

29 Mars ora 11:00 në Veles
Tema: „Zhvillimi I dialogur ndërkulturor përmes të kuptuarit të identitetit dhe kulturës

2 Prill në ora 11:00 në Manastir
Tema: „Diskriminimi, konfliktet dhe paragjykimet

3 Prill në ora 14:00 në Shkup
Tema: „Riformësimi i perceptimeve: identiteti dhe pjesëmarrja rinore
*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedone.

5 Prill ora 11:00 në Tetovë
Tema: „Sëbashku – Ndërtimi i një të ardhmeje më të mire për të rinjtë
*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

12 Prill në ora 11:00 në Shkup
Теmа: „Stuhia kulturore: Puntori për dialogun ndërkulturor
*Për puntorinë do të sigurohet interpretim në gjuhën e shenjave të gjuhës maqedone.

15 Prill në ora 13:00 në Dibër
Tema: “Rise Together: Youth Initiative for a Bully-Free, Hate-Free Future
*Për puntorinë do të sigurohet përkthim në gjuhën shqipe.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për të marrë pjesë në ndonjë nga puntoritë, ju lutemi plotësoni formularin online të aplikimit.

Ju inkurajojmë të aplikoni në më shumë puntori. Por kini parasysh se numri i pjesëmarrësve në çdo puntori është i kufizuar prandaj nuk mund të zgjidhen të gjithë aplikuesit. Ju inkurajojmë që të aplikoni sa më shpejt në mënyrë që te keni shanse më të mëdhaja për të siguruar një vend.

Për çfardo lloj pyetje ju lutemi na kontaktoni në [email protected] dhe [email protected] ose në +38971369616 и +38978421574.

Сподели на