Прашалник за Стратегија за млади на град Скопје 2021-2025

Со цел да се добијат изворни информации за потребите на младите во градот Скопје, Национален младински совет на Македонија реализира краток прашалник наменет за лица од 15 до 29 години, жители на градот Скопје.

Прашалникот е анонимен, а добиените податоци ќе се искористат за креирање на Стратегијата за млади за градот, како и при креирањето на акцискиот план за стратегијата.
Овој прашалник се спроведува во соработка со град Скопје, како дел од партнерство склучено за изработка на Стратегијата за млади на град Скопје за 2021-2025 година. Прашалникот може да го најдете тука.

Сподели на