“Преиспитување на политиката“ – средби на претставници на подмладоците на политичките партии / “Rishqyrtim i politikës” – takime të përfaqësuesve të forumeve rinore të partive politike

    Пријава за учество на регионални средби на претставници на подмладоците на политичките партии, во организација на форум Цивилен мировен сервис во соработка со консултантите Драган Атанасов и Фари Хисени. На средбите заеднички ќе продискутираме за мировните процеси во земјата и регионот и за можностите за зајакнување на улогата на младите политичари во домашните и регионални процеси на помирувањето и справувањето со минатото.

    Средбите ќе се одржат онлајн, со користење на платформата Zoom. Линк за вклучување ќе биде испратен дополнително, директно до пријавените учесници. На истите ќе може да разговараме на македонски, албански, а по потреба и на англиски, со поддршка на консултантите кои ќе се појават во улога на подготвувачи и водители на средбите и разговорите.

    Датуми и термини на одржување на средбите:
06.09.2021 (понеделник), 18:00 часот – Скопски регион
07.09.2021 (вторник), 18:00 часот – Вардарски регион
09.09.2021 (четврток), 18:00 часот – Полошки регион
10.09.2021 (петок), 18:00 часот – Југозападен регион

Средбите во останатите 4 региони (Источен, Североисточен, Југоисточен и Пелагониски) ќе се одржат во периодот од 13ти до 24ти септември. Точните датуми ќе бидат дополнително објавени.

https://forms.gle/ojf6aeeZLec5ZnKb8

Paraqitje për pjesëmarrje në takime rajonale të përfaqësuesve të forumeve rinore të partive politike, nën organizim të Forumit për Shërbim të Paqes Civile në bashkëpunim me konsulentët Dragan Atanasov dhe Fari Hiseni. Gjatë takimit bashkarisht do të diskutojmë për proceset paqësore në vendin tonë dhe rajon, si dhe për mundësitë për forcim të rolit të politikanëve të rinj në proceset e vendit dhe të rajonit mbi pajtimin dhe ballafaqimin me të kaluarën.

Takimet do të mbahen online, ndërsa platformë të takimit do ta kemi Zoom-in. Linku për t’u kyç në takim do të dërgohet në vazhdim, drejtëpërdrejtë tek pjesëmarrësit e paraqitur. Gjatë takimit do të diskutojmë në gjuhën maqedone dhe shqipe, a në rast nevoje edhe në gjuhën angleze me përkrahje të plotë të konsulentëve të cilët kanë rolë udhëheqës në takim dhe gjatë bisedimeve.

Datat dhe terminet për mbajtje të takimeve:
06.09.2021 (e hënë), ora 18:00 – Rajoni i Shkupit
07.09.2021 (e martë), ora 18:00 – Rajoni i Vardarit
09.09.2021 (e enjte), ora 18:00 – Rajoni i Pollogut
10.09.2021 (e premte), ora 18:00 – Rajoni jug-perëndimor

Takimet në 4 rajonet e mbetura (Rajoni lindor, veri-lindor, jug-lindje dhe Pellagonisë) do të mbahen gjatë periudhës nga 13 deri 24 shtator. Datat e sakta do të publikohen në vazhdimësi.

https://forms.gle/ojf6aeeZLec5ZnKb8

Сподели на