Промоција на Основната студија за социјални претпријатија во Северна Македонија

📢 Ни претставува задоволство да Ве поканиме на конференција за промоција на Основната студија за социјалните претпријатија во Северна Македонија, изработена во рамки на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување”, имплементиран од Националниот младински совет на Македонија. 
📅 22 ноември (вторник)
⏱️ 10:00 часот
📍 хотел Александар Палас, Скопје
На конференцијата ќе биде претставена Основната студија за социјалните претпријатија во Северна Македонија преку која се изврши мапирање на социјалните претпријатија во Северна Македонија со посебен фокус на младите. Како комплементарен продукт на студијата е и регистарот за социјални претпријатија, прв од ваков вид во нашата држава, кој има за цел да ги синтетизира основните информации за социјалните претпријатија кои се јавно достапни за пошироката јавност.
Дополнително, ќе биде претставена платформата 🌐mladipretpriemaci.mk која ќе служи како crowdfunding платформа за идеи за воспоставување на социјални претпријатија во Северна Македонија, но и платформа каде ќе може да се прибира капитал за унапредување на услугите/продуктите на веќе почестоечки социјални претпријатија.
🤩 На конференцијата ќе се претстават и грантистите кои ќе бидат поддржани преку проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“ фокусирајќи се на нивните услуги/продукти и иновативни идеи кои ќе ги донесат на пазарот во Северна Македонија.
Доколку сакате да учествувате на конференцијата, пријавете го вашето присуство со пополнување на формуларот достапен на следниот линк 👉 https://forms.gle/zQRcxiPfcQWfdrU97
Рокот за пријавување е 5 ноември 2022г.
Проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“ е финансиски поддржан од Европската Унија и се стреми да обезбеди можности за градење капацитети за невработени млади лица, водејќи ги низ процес на саморазвој и раст во полето на социјалното претприемништво како модерен начин на самовработување.
📢 Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në një konferencë për promovimin e Studimit Bazë për Ndërmarrjet Sociale në Maqedoninë e Veriut, i realizuar në kuadër të projektit “Sipërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve”, financiarisht i mbështetur nga Bashkimi Evropian.
📅 22 nëntor (e martë)
⏱️ ora 10:00
📍 hotel Aleksandar Palace, Shkup
Gjatë konferencës do të prezantohet edhe Studimi bazë për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut, përmes të cilit është bërë hartëzimi i ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut me fokus të veçantë tek të rinjtë.Si produkt plotësues i studimit është regjistri i sipërmarrjeve sociale, i pari i këtij lloji në vendin tonë, i cili synon të sintetizojë informacionin bazë për ndërmarrjet sociale që janë në dispozicion të publikut të gjerë.
Gjithashtu, do të prezantohet edhe platforma mladipretpriemaci.mk, e cila do të shërbejë si platformë crowdfunding për ide për themelimin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut, por edhe platformë ku mund të mblidhet kapital për të përmirësuar shërbimet/produktet e ndërmarrjeve sociale tashmë ekzistuese
🤩 Përfituesit e granteve të cilët do të mbështeten përmes projektit “Sipërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve” do të prezantohen në konferencë, duke u fokusuar në shërbimet/produktet e tyre dhe idetë inovative që do të sjellin në tregun e Maqedonisë së Veriut.
Nëse dëshironi të merrni pjesë në konferencë, regjistrohuni duke plotësuar formularin e disponueshëm në linkun e mëposhtëm
👉 https://forms.gle/zQRcxiPfcQWfdrU97
Afati i aplikimit është deri me 5 nëntor 2022.
Projekti “Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve” synon të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, duke i orientuar ata në një proces të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit.

Сподели на