Психолошка поддршка на деца и млади до 25 години

Oвие услуги се како дел од проектот “Живеење со зависност-подобрување на менталното здравје и квалитетот на живот на децата и младите кои употребуваат дроги за време на пандемската криза на Ковид-19” поддржан од

OSCE Mission to Skopje

.

Сподели на