Работилница за промоција на извештај од истражување во рамките на проектот: “Потпри се на младите“

Џуниор Ачивмент Македонија Ве поканува да ја проследите првата работилница за промоција на извештајот од спроведеното теренско истражување која што се организира во рамките на проектот „Потпри се на младите“,  која ќе се одржи на 06-ти октомври со почеток во 15:00 часот, во Етно Село Тимчевски.  

На работилницата ќе имате можност подетално да се запознаете со резултатите од теренското истражување кое што беше спроведено во рамките на проектот во периодот мај-јули 2022 година во кое што беа опфатени младите од четири плански региони: Североисточен, Пелагониски, Полошки и Југозападен, како и претставници на општините, приватниот бизнс сектор, земјоделските стопанства и останатите чинители во локалната заедница.

Работилницата е предвидена да трае 2 часа, а истата треба да ја отвори дискусијата околу презентираните резултати, предлози и иницијативи за унапредување на квалитетот на живот во локалната заедница со фокус на младите и жените.  

Проектот „Потпри се на младите“ има за цел да го подобри животот на младите во руралните општини преку поддршка на локални младински иницијативи низ обуки, менторирање и финансиска помош преку грантови за спроведување на истите, а дел од тие иницијативи ќе произлезат токму од овој извештај. Проектот предвидува соработка со руралните општини за формирање и поддршка на работата на локалните младински совети.   

Проектот е со времетраење од 1 февруари 2022 г. до 31 јануари 2024 г.. Целна група се младите од руралните општини во Полошкиот, Северисточниот, Пелагонискиот и Југозападниот плански регион во Македонија. Активностите на овој проект се во насока на поттикнување на соработката со локалните младински совети, младински клубови и граѓанските организации. 

Проектот е финансиран од Европската унија, а е спроведуван од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) во партнерство со Рурална Коалиција, Џуниор Ачивмент Македонија и ЕЛИТ – Здружение на жени менаџери. 

Би ни било чест и задоволство доколку присуствувате на работилницата за Североисточниот плански регион и дадете придонес со Ваши сугестии и предлози. 

Сподели на