Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19

Во рамки на програмата за Развој на Заедницата, Мировен корпус Северна Македонија има чест да ве покани на последната работилница од серијата онлајн работилници за професионален развој наменети за локални и национални организации, општини и младински организации. Работилниците имаат за цел да ги запознаат учесниците со проектен дизајн и менаџмент, зголемување на младинското учество во време на Ковид-19 и да ги поддржи младинските работници во борбата со негативните влијанија од Ковид-19. 
Работилницата ќе бидат на Македонски јазик, со почеток во 13:00 часот, во времетрањето од 2 часа. 
Со учество на најмалку на 3 од работилниците, следува и сертификат за учество.
За учество на работилницата, во молиме регистрирајте се во следните линкови. После регистрација, ќе добиете емаил за потврда на регистрацијата и линк за пристап до работилницата.
• 27 јануари 2022 – Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19
Ако имате некое прашање, слободно можете да не контактирате на [email protected] 
Ве очекуваме!
Со почит,
Тимот на Мировен корпус
Si pjesë e Programit për Zhvillim të Komunitetit, Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut ka nderin t’ju ftojë në një puntorinë e fundit nga seria e punëtorive online për zhvillim profesional për organizata lokale dhe kombëtare, komuna dhe organizata rinore. Punëtoritë synojnë t’i prezantojnë pjesëmarrësit me hartimin dhe menaxhimin e projekeve, rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve gjatë Covid-19 dhe të mbështesin punonjësit e të rinjve në luftimin e ndikimeve negative të Covid-19.
Punëtoria do të jenë në gjuhën maqedonase, me fillim nga ora 13:00 dhe do të zgjasin 2 orë.
Duke marrë pjesë në të paktën 3 nga puntoritë, pjesëmarrësit do të marrin çertifikatë. 
Për të marrë pjesë në punëtori, ju lutemi regjistrohuni në linqet e mëposhtme. Pas regjistrimit, do të merrni një email konfirmimi dhe një link për të hyrë në seminar.
• 27 janar 2022 – Zhvillimi i reziliencës tek të rinjtë gjatë kohës së COVID-19
Me respekt,
Ekipi i Korpusit të Paqes

Сподели на