Сајбер малтретирање кај младите и поврзаноста со квалитетот на живот и менталното здравје на младите

Според УНИЦЕФ, сајбер малтретирање (cyber bullying) претставува насилство преку користење на дигиталните технологии. Зазема место на социјалните мрежи, платформите за размена на пораки, платформите за играње и на мобилните телефони. Тоа е повторувачко однесување, кое има за цел да ги исплаши, изнервира или засрами оние коишто се цел на таквото однесување. На пример:
– Ширење лаги или објавување на вознемирувачки фотографии на социјалните мрежи;
– Испраќање на навредливи пораки или закани преку платформите за размена на пораки;
– Преземање на туѓ идентитет и испраќање злобни пораки до другите во негово/нејзино име итн.

Целта на ова истражување е да се утврди состојбата со сајбер малтретирањето кај младите во нашата држава за време на пандемијата на Ковид 19, како и влијанието на пандемијата врз нивниот квалитет на живот и нивното ментално здравје.

Додека одговараш, те замолуваме да одговараш искрено и да размислуваш за сајбер малтретирање во изминатите шест (6) месеци.

Истражувањето е анонимно и податоците ќе бидат искористени исклучиво за потребите на истражувањето на Младинскиот совет на Амбасадата на САД во Скопје.

Прашалникот можеш да го пополниш на овој ЛИНК.

Sipas UNICEF-it, bullizmi kibernetik (cyber bullying) përfaqëson dhunën që ushtrohet nëpërmjet përdorimit të teknologjive dixhitale. Ajo shfaqet në rrjetet sociale, platformat e komunikimit (chat-eve), platformat e lojrave dhe telefonat celularë. Bullizmi kibernetik është një sjellje e përsëritshme që synon të frikësojë, të shqetësojë ose të turpërojë ata të cilët janë në shënjestër. Për shembull:
– Përhapja e gënjeshtrave ose postimi i fotografive shqetësuese në rrjetet sociale;
– Dërgimi i mesazheve ose kërcënimeve fyese përmes platformave të mesazheve;
– Marrja e identitetit të dikujt tjetër dhe dërgimi i mesazheve dashakeqe te të tjerët në emër të tij/saj.

Qëllimi i hulumtimit është përcaktimi i gjendjes së bullizmit kibernetik te të rinjtë në vendin tonë dhe lidhja e tij me shëndetin mendor të të rinjve.

Ndërsa përgjigjeni, lutemi që të përgjigjeni sinqerisht dhe të mendoni për bullizmin kibernetik në gjashtë (6) muajt e fundit.

Pyetësori është anonim dhe të dhënat do të përdoren ekskluzivisht për qëllimet e hulumtimit të Këshillit Rinor të Ambasadës së SHBA-së në Shkup.

Pyetësorin mund ta plotësoni në këtë LINK.

Сподели на