Се соочуваме ли со минатото?

Каква е состојбата со процесите на помирувањето и соочување со конфликтното минатото во земјата и во регионот? Заздравувaат ли траумите ? Извлековме ли поуки за иднината?

Повелете на 12 ноември во 10:00 на zoom, заеднички да продискутираме со Проф. д-р Билјана Ванковска, Проф. д-р Сефер Тахири и Зоран Нечев. 

Дискусијата, модерирана од Бошко Станковски, ќе биде на македонски и албански, со обезбеден превод. 

https://us02web.zoom.us/j/89710212003
Meeting ID: 897 1021 2003

A ballafaqohemi me te kaluaren?
Si eshte gjendja me proceset e pajtimit dhe ballafaqimit me te kaluaren konfliktuoze ne vend dhe ne rajon? A po sherohen traumat? A morem mesime per te ardhmen?

Urdheroni më 12 nentor ne oren 10.00 ne zoom, te diskutojme sebashku me Prof. dr. Biljana Vankovska, Prof. dr. Sefer Tahiri dhe Zoran Neçev. 

Debati, qe moderohet nga Boshko Stankovski, do te jete ne gjuhen maqedonase dhe shqipe duke ju siguruar perkthim.

https://us02web.zoom.us/j/89710212003
Meeting ID: 897 1021 2003

Сподели на