ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 19 став (7) и член 88 од Закон за основното образование („Службен весник  на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20) и од Правилникот за начинот на побарување на образовен/личен асистент и начинот на селекција и избор на образовен/личен асистент, одобрените согласности за вработување на определено работно време од Министерството за образование и наука  бр. 12-9899/3  од 21.07.2021 година Основното училиште со ресурсен центар „Д-р Златан Сремец“ Скопје објавува
 

ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на определено работно време на 130  стручни соработници- приправници- образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

 
Се објавува јавен оглас за вработување на 130 стручни соработници – приправници – образовни асистенти на определено работно време во учебната 2021/2022 година, за работа со ученици со попречености во основните училишта во следните општини: Јегуновце, Теарце, Тетово, Желино, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуша, Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Ѓорче Петров, Сарај, Сопиште, Студеничани на следните работни места:
Стручен соработник – приправник во основно образование:

 1. Образовен асистент во одделенска настава – 70 (седумдесет) извршители на македонски наставен јазик.
 2. Образовен асистент во предметна настава – 30 (триесет) извршители на македонски наставен јазик.
 3. Образовен асистент во комбинирана паралелка – 5 (пет) извршители на македонски наставен јазик.
 4. Образовен асистент во одделенска настава – 15 (петнаесет) извршители на албански наставен јазик.
 5. Образовен асистент во предметна настава – 10  (десет) извршители на албански наставен јазик.

Кандидатот треба да ги исполнува следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена состојба за работното место;
 • со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
 • да не му е изречена привремена мерка за заштита или не му е одземено вршењето на родителско право;
 • со правосилна пресуда да не е осуден за кривично дело со казна затвор над шест месеци;
 • да не е член на потесното семејство на лицето на кое би му пружало образовна асистенција.

 
Посебни услови:

Завршено образование за: Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, со завршено образование VII/1 степен, т.е VI A според македонската рамка на квалификации  МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условите за наставник во одделенска настава (VII/1 степен т.е. VI А според македонската рамка на квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице наставник во предметна настава (VII/1 степен т.е. VI А според МРК или 240 ЕКТС).

Општи работни компетенции на образовните асистенти:

 • поддршка на учениците со попреченост,
 • соработка со наставниците,
 • соработка со родителите/старателите
 • соработка со стручните работници и инклузивниот тим на ученикот
 • соработка со зедницата
 • комуникација и
 • остварување на резултати.

 
Распоред на работно време:

 • Работни денови понеделник – петок,
 • Работно време 8 часови дневно,
 • Работни часови неделно 40, од кои 20 до 30 часа во директна поддршка на ученикот и наставникот и 10 до 15 часа за подготовка и организација на сопствената работа,
 • Основен надоместок на образовниот асистент: 24,208,00 денари,
 • Времетраењето на работниот однос за кој се ангажира образовниот асистент е за учебната 2021/2022 година.

Потребни документи за пријавување:

 • Барање/Молба
 • CV/Кратка биографија
 • Мотивационо писмо за интересот за работното место образовен асистент,
 • Диплома за завршено соодветно образование,                                              
 • Уверение за државјанство,
 • Извод од матична книга на родени,
 • Потврда од суд за неосудуваност,
 • Потврда од суд дека не му е одземено родителско право,
 • Доколку има претходно искуство со образовна асистенција на ученик во основото образование се наведува името и презимето на ученикот и училиштето каде учи ученикот.

Документите се доставуваат во рок од 3 (три) работни дена од денот на објавувањето на повикот во дневниот печат во затворен плик, лично, во архивата на  основното училиште со ресурсен центар „ д-р Златан Сремец“ Скопје до 15 часот или по препорачана пошта, брза пошта на адреса: Емил Зола бр. 5 Скопје, со назнака „Јавен оглас за образовен асистент“.

Документите се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

Изборот на кандидатите го врши Комисија формирана од директорот на основното училиште со ресурсен центар.
Во селекцијата за избор, по завршената административна проверка се врши интервју со Комисијата.
Избраните кандидати ќе добијат соодветна обука пред почетокот на учебната година од соодветни обучени тренери.
 
НАПОМЕНА: работодавачот го задржува правото на промена на бројот на извршители на работните места во зависност од потребите.
 

                                                                                     Основно училиште со ресурсен центар
„Д-р Златан Сремец“ Скопје
Në baze te  nenit  22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10 , 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27 / 16 dhe 120/18), neni 19 paragrafi (7) dhe neni 88 i Ligjit për arsimin fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” nr. 161/19 dhe 229/20) dhe Rregullorja për mënyrën e kërkimit të një ndihmësi arsimor / personal dhe mënyrën e zgjedhjes dhe zgjedhjes së një ndihmësi arsimor / personal, të miratuar miraton për punësim të një kohe të caktuar pune nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës Nr. 12-9899/3  од 21.07.2021  Shkolla fillore me qendrën e resurseve  “Dr. Zlatan Sremec” Shkup shpalle
 
NJOFTIM PUBLIK

 

për punësim me afat  të caktuar  të 130 bashkëpunëtorëve profesionistë-kursantë-asistentë arsimorë për nxenesit  me nevoja te vecanta  në arsimin fillor

 

Publikohet  njoftim publik për punësimin e 130 bashkëpunëtorëve profesionalë-trajnues-ndihmës arsimorë me kohë të caktuar  në vitin akademik 2021/2022, për punën me nxënës me aftësi të kufizuara në shkollat fillore në komunat në vijim: Jegunovce, Tearcë, Tetovë, Zelino, Bogovinje, Brveni, Vrapciste, Gostivar, Mavrovo dhe Rostusha, Karpos, Kisela Voda, Aerodrom, Gjorce Petrov, Saraj, Sopishte, Studenichanina punët e mëposhtme:

Bashkëpunëtor profesional – kursant në arsimin fillor:

 1. Asistent arsimor në grup klasor  – 70 (shtatëdhjetë) ushtrues detyre  në gjuhën mësimore maqedonase.
 2. Asistent arsimor në mësimin lëndor – 30 (tridhjetë) ushtrues detyre  në gjuhën mësimore maqedonase.
 3. Asistent arsimor në një klasë të kombinuar -5 (pesë)  ushtrues detyre  në gjuhën mësimore maqedonase.
 4. Asistent arsimor në mësimin në klasë – 15 (pesëmbëdhjetë) ushtrues detyre  në gjuhën shqipe të mësimit.
 5. Asistent arsimor në mësimdhënien lëndore – 10 (dhjetë) ushtrues detyre  në gjuhën shqipe të mësimit.

 
Kandidati duhet të plotësojë :
 
Kushtet e përgjithshme:

 • të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë Veriore;
 • të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;
 • të jet i moshes madhore;
 • të ketë një gjendje të përgjithshme shëndetësore për punën;
 • me aktgjykim të formës së prerë të mos jetë dënuar me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre;
 • nuk i është shqiptuar një masë e përkohshme mbrojtjeje ose nuk është privuar nga ushtrimi i të drejtave prindërore,
 • nuk është dënuar për një krim me dënim përfundimtar për më shumë se gjashtë muaj burg,
 • të mos jetë anëtar i familjes së ngushtë të personit të cilit ai / ajo do t’i ofrojë ndihmë arsimore.

 
Kushtet e veçanta:

Edukimi i përfunduar për: Edukator special dhe rehabilitues, pedagog, psikolog, punonjës social, pedagog social dhe rehabilitues, me arsim të përfunduar VII / 1 gradë, dmth VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve MRK ose 240 ECTS, si dhe një person i cili plotëson kërkesat për një mësimdhënës në mësimdhënie në klasë (shkalla VII / 1, dmth. VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve MRK ose 240 ECTS), si dhe një mësues person në mësimdhënie lëndore (shkalla VII / 1, dmth. VI A sipas MRK ose 240 ECTS).

 
Kompetencat e përgjithshme të punës së asistentëve arsimorë:

 • mbështetje për nxenesit me aftësi të kufizuara,
 • bashkëpunimi me mësuesit,
 • bashkëpunimi me prindërit / kujdestarët,
 • bashkëpunim me punëtorët profesionistë dhe ekipin gjithëpërfshirës të studentit,
 • bashkëpunimi me komunitetin,
 • komunikimi dhe,
 • arritja e rezultateve.

 
Programi i orëve të punës:

 • Ditët e punës e hënë-e premte,
 • Orët e punës 8 orë në ditë,
 • Orët e punës në javë 40, nga të cilat 20 deri në 30 orë në mbështetje të drejtpërdrejtë të nxenesit dhe mësuesit dhe 10 deri në 15 orë për përgatitjen dhe organizimin e punës së tyre,
 • Kompensimi themelor i asistentit arsimor: 24,208,00 denarë,
 • Kohëzgjatja e punësimit për të cilin është asistent arsimor është për vitin akademik 2021/2022.

 
Dokumentet e kërkuara të aplikimit:

 • Kërkesë / Lutje,
 • CV / Biografi e shkurtër,
 • Letër motivimi për interesin për pozicionin e ndihmësit arsimor,
 • Diplomë për arsimin e duhur të përfunduar,
 • Certifikata e shtetësisë,
 • Certifikate lindje,
 • Certifikatë nga gjykata për mos-dënim,
 • Konfirmim nga gjykata se nuk i është hequr e drejta prindërore,
 • Nëse ekziston përvojë e mëparshme me ndihmën arsimore të një nxënësi në arsimin fillor, emri dhe mbiemri i nxenesit  dhe shkollës ku thuhet nxenesi.

 
Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditëve të punës nga dita e publikimit të thirrjes në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në arkivat e shkollës fillore me qender te resurseve  ” Dr. Zlatan Sremec” Shkup deri në orën 15 ose me postë të regjistruar, postë ekspres në adresën: Emil Zola nr. 5 Shkup, me shënimin “Shpallje publike për asistent arsimor”.

Dokumentet dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuara.

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një Komision i formuar nga drejtori i shkollës fillore me një qender resursesh.

Në përzgjedhjen e përzgjedhjes, pas kontrollit të përfunduar administrativ, zhvillohet një intervistë me Komisionin.
Kandidatët e përzgjedhur do të marrin trajnimin e duhur para fillimit të vitit shkollor nga trajnerë të përshtatshëm të trajnuar.

 

SHENIM: punëdhënësi rezervon të drejtën të ndryshojë numrin e ushtruesve te detyres se punes  në varësi të nevojave.

 
       
 

                                               Shkolla fillore me qendrën e resurseve 
“Dr. Zlatan Sremec” Shkup

Сподели на