Call for Participants for one-day training in Kumanovo

The future we want! Parallel lives! The third edition 

The project “The future we want! Parallel lives! The third edition “aims through joint activities, to enable participants to identify potential risks and consequences of segregation in schools because they do not have the opportunity to meet the” other “. Through this project participants will learn how to recognize and overcome stereotypes and prejudices.

The project will take place in 3 phases:

1. Local one-day workshops
2. Peace camp in Struga
3. Local actions

The one-day workshop in Kumanovo will be held on 3rd of June starting at 11:00 and will last until 16:00. The exact location will be sent to the selected participants.

The working language will be Macedonian and Albanian

You can find more information below. 

All measures and recommendations for protection and prevention of Covid-19 will be observed.

You can apply by completing this Google Form

 

 

Повик

Thirrje

ТЕКСТ

Младите и Ковид19

Младински сојуз Крушево спроведува анализа за проценка на непосредните, средните и долгорочните ефекти на пандемијата Covid-19 врз младите луѓе во регионот, пристапите на Владите во врска со инклузивното закрепнување и оддржливост со посебен фокус на младите и улогата на младите луѓе како катализатори на инклузивните и одржливи општества во одговорот кон кризата, закрепнување и во подготовката за идни шокови и кризи.

“Youth DigiZone” претставува заедничка младинска акција заснована на солидарност, кооперација и демократија за градење на посилен и одржлив регион. Идејата беше поттикната од лошите влијанија од Ковид-19 пандемијата кои ја потенцираа потребата за политички и развојни акции, вмрежени односи помеѓу младите луѓе, институциите и владините одлуки.
Овој проект цели кон прифаќање на дигитализацијата, искуствата од учење од далечина и дигитални алатки за мобилизација на младите луѓе како одговорни граѓани кои ќе ја реобмислат соработката посеветена на евро-атлантските интергративни процеси. Проектот ќе биде имплементиран во деветмесечен период и вклучува партнери кои доаѓаат од следниве држави: Северна Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Босна и Херцеговина. Прашалникот е структуиран во четири дела:
– Генерални и лични информации за испитаниците;
– Проценка на непосредните, средните и долгорочните ефекти на пандемијата Covid-19 врз младите луѓе во регионот;
– Анализа на пристапите на Владите во врска со инклузивното закрепнување и оддржливост со посебен фокус на младите;
– Улогата на младите луѓе како катализатори на инклузивните и одржливи општества во одговорот кон кризата, закрепнување и во подготовката во идни шокови;
Забелешка: Со учество во оваа анкета, се согласувате дека вашите одговори можат да бидат користени за процеси на анализа и дека не можат да бидат оттуѓени на други лица. Одговарањето на прашалникот трае во просек 20 минути и на овој начин допринесувате кон гласот на младите луѓе во регионот.

Прашалникот најдете го на овој линк.