Повик за работилница: Hear me now

Жените и девојките во земјата се соочуваат со многу предизвици да се приклучат на јавниот живот во многу општествени сфери, било да е тоа на локално или централно ниво.

Најдобра илустрација е случајот со сегашните локални избори, на кои од 301 кандидат за градоначалници, само 25 се жени. Ниското учество на жените на овие избори укажува на поголем социјален и политички проблем во Северна Македонија.

Оваа работилница има за цел да одговори на дел од овој проблем преку обука за девојки во возраст од 18-23 години, за тоа како да учествуваат, но исто така и како да создадат свој простор со цел да го зголемат нивното присуство, во јавниот живот во земјата. Целта на работилницата е да се зголеми самодовербата да се проговори и да се преземе акција меѓу 30 девојки во Скопје.

Кога? 16 октомври 2021
Каде? МладиХаб

Критериуми за пријавување:
– млади девојки и жени на возраст од 18 до 23 години кои живеат во Скопје
– сертификат за целосна Ковид-19 вакцинација
– пасија за унапредување на вашето знаење на полето на родова еднаквост

Краен рок за аплицирање е 14 октомври 2021 година до 12 часот.

Заинтересираните можат да аплицираат овде.

 

Gratë dhe vajzat në vend përballen me shumë sfida për t’u bashkuar jetës publike në shumë sfera shoqërore, qoftë ajo në nivelin lokal ose qendror.

Ilustrimi më i mirë është rasti i zgjedhjeve lokale, në të cilat nga 301 kandidatë për kryetarë komune, vetëm 25 janë gra. Pjesëmarrja e ulët e grave në këto zgjedhje tregon një problem më të madh social dhe politik në Maqedoninë e Veriut.

Ky seminar synon të trajtojë një pjesë të këtij problemi përmes trajnimit të vajzave nga mosha 18-23 vjeç, se si të marrin pjesë, por gjithashtu të krijojnë hapësirat e tyre në mënyrë që të rrisin praninë e tyre, në jetën publike në vend. Qëllimi i punëtorisë është të rrisë besimin për të folur dhe ndërmarrë veprime mes 30 vajzave në Shkup.

Kur? 10 Tetor 2021
Ku? MladiHub

Kriteret e aplikimit:
– vajza apo gra nga mosha 18 deri në 23 vjeç që jetojnë në Shkup
– çertifikatë për vaksinimin e plotë kundër Covid-19
– pasion për avancimin e njohurive tuaja në fushën e barazisë gjinore

Afati i aplikimit është 8 Tetor 2021 deri në orën 14.

Të interesuarit mund të aplikojnë këtu.