Оглас за проектен асистент во Национален младински совет на Македонија

За проектот

Проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите” го спроведува Националниот младински совет на Македонија во соработка со CEED HUB Скопје. Проектот е финансиран од Британската амбасада во Скопје и поддржан од Претседателот на Република Северна Македонија, а неговата цел е да придонесе кон професионален развој и економска независност на младите преку одржлив систем за градење вештини и компетенции прилагодени на потребите на пазарот на труд. Оваа цел проектот ќе ја постигне преку три компоненти, и тоа:

1) Градење практични вештини кај младите што ќе им помогнат да најдат соодветно работно место;

2) Креирање можности за поврзување на младите со работодавачите и

3) Обезбедување поддршка за млади за вклучување на пазарот на труд и можности за нивен личен и професионален развој.

Опис на главните работни задачи

 • Планирање и спроведување проектни активности во координација со проектен координатор, генерален секретар и координатор за комуникација;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Подготовка на повици, договори и други документи поврзани со проектните активности;
 • Координација на настаните што се организираат во канцеларијата на проектот во Скопје и обезбедување логистичка поддршка за настаните што се организираат надвор од Скопје;
 • Комуникација со проектни партнери, соработници и учесници во проектот;
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Организација, имплементација и поддршка на останати активности на НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управниот одбор и останатите членови на Секретаријатот за тековни работи и обврски.

 Потребни знаења и вештини на кандидатите

 • Минимум 1 година работно искуство во невладин сектор и/или на проекти финансирани од меѓународни донатори;
 • Одлично познавање на Microsoft Office;
 • Познавање англиски јазик;
 • Вештини за административно работење;
 • Способност за работа во тим и почитување на дадените рокови за извршување на доверените задачи;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Завршено високо образование ќе се смета за предност;
 • Познавање албански јазик ќе се смета за предност.

Услови за работа

 • Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во канцеларијата на проектот во Скопје;
 • Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување за пробен период од 3 месеци, со можност за продолжување на ангажманот;
 • Платен годишен одмор од 24 работни дена;
 • Дополнително приватно здравствено осигурување;
 • Почетна плата: 22,000 денари (нето)

Начин и рок на аплицирање

Заинтересираните кандидати треба да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо на [email protected] со наслов на пораката „Проектен асистент МладиХаб _ (име и презиме)“, најдоцна од 20.11.2021. Пријавите што нема да пристигнат во овој рок и оние пријави што не содржат комплетна документација, нема да бидат земени предвид.

Начин на селекција

По истек на рокот за аплицирање, комисијата за селекција ќе изврши проверка на апликациите при што предселектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

* По завршување на процесот на селекција сите кандидати ќе бидат известени за исходот.

** Во зависност од искуството на кандидатот, висината на платата може да варира.

** НМСМ го задржува правото да не избере ниту еден од апликантите и/или да го продолжи повикот.

ЦМА КРИК ГО ПРОДОЛЖУВА ПОВИКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР НА 4 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ СО 24 ЧАСОВНА ПОДДРШКА ВО СКОПЈЕ

Позиција: Координатор на 4 станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка во Скопје

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно)

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Специјален Завод Демир Капија ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за Координатор (1).

Опис на работно место ( Координатор) (1 позиција)

Ја координира работата во одделот и врши стручна работа во насока на ефективно ,ефикасно и економично работење,и реализација на поставените цели и надлежности на одделот.

Должности и одговорности (Координатор )

Ја насочува, обединува и координира работата на вработените и ги распоредува работните задачи на вработените во 4 станбени единици (вкупно 16 негуватели и 1 физиотерапевт)

Ја координира севкупната логистика која е потребна да се организира за да станбените единици функционираат секојдневно и ги опслужуваат услугите на корисниците.

Го прати интелектуалниот, психомоторниот и социјалниот развој како и можностите за работно окупационо ангажирање на корисниците и изготвува годишен и месечен  план  за работа на членовите од стручниот тим  за третман на корисниците ,

Го следи реализирањето на планот, ги насочува активностите и врши анализа на постигнатите резултати при што предлага мерки за подобрување на ефикасноста во делокругот на својата работа,

Ја следи почетната адаптација на корисникот,

Работи на сопствениот траен и професионален развој поради одржување и подобрување на квалитетот на работењето во сервисот,

Се координира и информира со тимот на Крик и ПИН за текот и резултатите од третманот на корисниците,

Води уредна, стручна дневна евиденција за извршените работни задачи, подготвува месечен и годишен извештај за работата на одделот

Спроведува дефектолошки, рехабилитациски и корективен третман

Носител е на програмската едукација за формирање на навики кај корисниците со тешка и најтешка интелектуална попреченост за изведување на основните активности од кругот на билошките, физиолошките и хигиенските потреби, па се до вклучување во воспитно – работни активнсти со постојан надзор и поттикнување.

Изготвува:

-Наод и мислење на стручен работник – дефектолог,

-Наод и мислење на стручен тим,

-Лист за следење на работата со корисникот на социјална заштита,

-план за индивидуална работа

– третман со корисникот на социјална заштита,

-Извештај за Индивидуална работа

– третман на корисникот на социјална заштита,

-Непосредна комуникација и координација со останатите вработени,

-Ги подобрува интерперсоналните односи на вработените во организацијата и создава позитивна клима за работа.

Место на извршување на работните обврски: канцеларија на ЦМА Крик во Пржино и местото каде станбените единици ќе бидат поставени (сеуште не се воспоставени).

Почеток на работата: Почеток на декември 2021

Во период на декември и јануари се планирани чести посети на Специјалниот завод Демир Капија како би се подготовувале корисниците за преселба во Скопје.

Почетна плата: 28 000 мкд

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

да има искуство во работа со лица со попреченост

да има добри координативни и организациски способности

Високо образование во областа на: Социјална работа, психолог или специјален едукатор

Како да се аплицира

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Координатор Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. Рокот за пријавување е до 19-ти ноември 2021 година, во 23:59 часот.