Повик за учесници на обука за програма за образование на возрасните – Работник со млади

Институцијата за образование на возрасните Сојуз за младинска работа објавува повик за учесници на обука за Работници со млади, врз основа на Стандардот на занимање – Работник со млади. одобрен од Министерство за труд и социјална политика во 2018 година и Портфолиото на младински работници

Цел: Програмата за Работници со млади има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учество во животот во заедницата.

Ниво на квалификација според Национална рамка на квалификации: IV ниво

Број на часови: Обуката вклучува вкупно 208 часови распоредени како:

 • ●  теоретски дел: 144 интерактивни часови од по 45 мин

 • ●  60 часови од по 45 минути – практична работа во организација и

 • ●  4 часови испитна работилница

  Начин и период на одржување на обуката: Обуката ќе се спроведе во временски период од четири месеци, од кои три месеци за теоретскиот дел и еден месец за практичната работа. Поради состојбата предизвикана од Ковид19, теоретскиот дел од обуката ќе биде спроведен на интернет.

  Обуката ќе биде спроведена во период февруари – мај 2022 година. Часовите ќе се одржуваат во попладневните часови и за време на викенди. Програмата започнува на 15ти февруари, а точните термини за часовите ќе бидат споделени дополнително со групата на учесници на обуката.

  Звање: По завршувањето на обуката, учесникот ќе се стекнe со звање – Работник со млади и ќе биде способен да ги обавува функциите опишани во Стандардот на занимање – Работник со млади.

page2image58660960

Вид на јавна исправа која ја стекнува учесникот: Сертификат за завршена обука за занимање – Работник со млади, одобрен од ЈУ Центар за образование за возрасни.

Критериуми за избор на учесници:

 • ●  Возраст над 18 години.

 • ●  Завршено минимум средно образование и минимум една година искуство во

  волонтирање или работа во младинска организација/организација за млади.

 • ●  Познавање на македонски јазик. Познавање на некој од јазиците на заедниците и

  англиски јазик ќе се смета за предност.

  Број на учесници: Обуката ќе се спроведе со една група од 15 учесници
  Цена за учество: 12 000 МКД
  Важно: Со сите учесници ќе биде потпишан договор за следење на програмата за образование за возрасни според правилата на ЈУ Центар за образование на возрасни.

  Начин на пријавување: Преку пополнување на формуларот достапен на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcakL61- 7cdNWaQ78_uZc5LkynxaavFG_PcuFFTSRuxXEehQ/viewform?usp=sf_link .

  Краен рок за пријавување е петок, 31ви јануари 2022.

Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19

Во рамки на програмата за Развој на Заедницата, Мировен корпус Северна Македонија има чест да ве покани на последната работилница од серијата онлајн работилници за професионален развој наменети за локални и национални организации, општини и младински организации. Работилниците имаат за цел да ги запознаат учесниците со проектен дизајн и менаџмент, зголемување на младинското учество во време на Ковид-19 и да ги поддржи младинските работници во борбата со негативните влијанија од Ковид-19. 
Работилницата ќе бидат на Македонски јазик, со почеток во 13:00 часот, во времетрањето од 2 часа. 
Со учество на најмалку на 3 од работилниците, следува и сертификат за учество.
За учество на работилницата, во молиме регистрирајте се во следните линкови. После регистрација, ќе добиете емаил за потврда на регистрацијата и линк за пристап до работилницата.
• 27 јануари 2022 – Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19
https://peacecorps.zoomgov.com/meeting/register/vJItduGppzkrGw0KL3fvyXBVJTSs00Jq0rA?fbclid=IwAR0CcY0ebCpY7noNwebqjPo30fhqCmBOByNqosdc6esVZNcGZ9TNwqa4sFM
Ако имате некое прашање, слободно можете да не контактирате на [email protected] 
Ве очекуваме!
Со почит,
Тимот на Мировен корпус
Të nderuar bashkëpuntor,
Si pjesë e Programit për Zhvillim të Komunitetit, Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut ka nderin t’ju ftojë në një puntorinë e fundit nga seria e punëtorive online për zhvillim profesional për organizata lokale dhe kombëtare, komuna dhe organizata rinore. Punëtoritë synojnë t’i prezantojnë pjesëmarrësit me hartimin dhe menaxhimin e projekeve, rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve gjatë Covid-19 dhe të mbështesin punonjësit e të rinjve në luftimin e ndikimeve negative të Covid-19.
Punëtoria do të jenë në gjuhën maqedonase, me fillim nga ora 13:00 dhe do të zgjasin 2 orë.
Duke marrë pjesë në të paktën 3 nga puntoritë, pjesëmarrësit do të marrin çertifikatë. 
Për të marrë pjesë në punëtori, ju lutemi regjistrohuni në linqet e mëposhtme. Pas regjistrimit, do të merrni një email konfirmimi dhe një link për të hyrë në seminar.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi lirisht na kontaktoni në [email protected]
Ju mirëpresim!
Me respekt,
Ekipi i Korpusit të Paqes