Можности за вработување во LEAD

Вклучи се во тимот на LEAD! Динамична работа. Можност за напредок. Учество во проекти и програми со млади луѓе. Здружение Лидери за едукација, активизам и развој објавува повици за вработување во организацијата на две позиции:

КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА

Генерална улога на позицијата

1.1. Координаторот за АЛ е одговорен за управување со секојдневните административни работи поврзани со канцелариски аранжмани, договори со донатори и понудувачи на услуги како и организација на настани, притоа осигурувајќи дека сите административни функции се во согласност со прописите на донаторите и политиката на организацијата.

Оперативно работење

Настани и состаноци

2.1 Закажува и организира интерни организациски состаноци и редовно ги известува вработените во организацијата за истите;
2.2 Води записници и датабаза за сите интерни организациски состаноци и настани;
2.3 Ги координира и следи работилниците/обуките/настаните вклучително и: комуникација со хотели, комуникација и потврда со учесници, испраќање на покани, аранжмани за патување, набавки и материјали, изнајмување опрема и обезбедување поддршка за учесниците на настаните;
2.4 Координира и обезбедува логистичка поддршка за активностите на проектите, вклучително и аранжмани за патување, визи и теренски посети

Канцелариско работење

3.1 Го одржува инвентарот на канцелариски материјали, и канцелариска опрема (компјутери, печатачи, фотокопири, регистратори и др) и води пописна евиднеција за истите;
3.2 Врши набавка на канцелариски материјали и канцелариска опрема на редовно ниво.

Административно и финансиско работење

4.1 Подготвува договори и фактури за вработените, привремено ангажираните лица и за услугите на организацијата
4.2 Води и одржува централна датабаза на договори и фактури
4.3 Комуницира со официјалниот сметководител на организацијата и подготвува документи потребни за сите тековни сметки на организацијата;
4.4 Спроведува еднократни и тендерски набавки за потребите на организацијата
4.5 Дава админстративна поддршка на вработените во извршната канцеларија на LEAD.

Комуникација и координација

5.1. Се вклучува во планирање на активностите и проектите во координација со останатите вработени во Извршната канцеларија
5.2 Врши проценка и известува за барањата, плановите, напредокот и недостатоците на администрацијата за навремени корективни активности и усогласеност;
5.3. По налог на Извршниот и Програмскиот директор, врши други работи од областа на тековното работење на ЛЕАД;

Критериуми за избор

1. Најмалку 2 години искуство во администирање на проекти и организација на активности и настани;
2. Одлично познавање на пишан и говорен Англиски јазик;
3. Одлично познавање и искуство во работа со Microsoft Office пакетот;
4. Пожелно е претходно искуство во работа со граѓански организации и донатори.

Компетенции за позицијата

1. Способност за приоретизација на обемот на работа и работа со конкретни рокови;
2. Способност за преземање на иницијатива и работа под минимална супервизија;
3. Способност за планирање, реализација и следење на активности;
4. Флексибилност во работењето во канцелариски и домашни услови.

Што нудиме?

1. Динамична средина исполнета со активности и работа со млади луѓе;
2. Можност за дополнителна едукација и посета на обуки и тренинзи во земјата и странство;
3. Редовен фидбек за перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
4. Канцелариски простор за работа со обезбеден компјутер и опрема;
5. Бруто плата од 34500 денари;
6. Можност за продолжување на ангажманот.

Почетокот на работната позиција е превиден за 01.03.2022.

Избраното лице ќе биде ангажирано на период од 11 месеци од кои 1 месец ќе биде платен пробен период.

Позицијата се базира на 40 часа неделно работно време.

Аплицирањето за позицијата се врши со испраќање на CV и Мотивациско писмо на следната електронска адреса – [email protected], со зназнака „Апликација за координатор за администрација и логистика“.

Рокот за испраќање на апликациите е 17 февруари.

КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИИ

Генерална улога на позицијата

1.1. Координаторот за комуникации е одговорен за креирањето содржини за јавните гласила на организацијата како и промоција на програмите, проектите и услугите на организацијата во јавноста.

Оперативно работење

Креирање на содржини

2.1. Подготвува содржини за регуларно одржување на веб-страната на организацијата;
2.2. Создава newsletter-и, е-маил соопштенија, и слични содржини;
2.3. Ги креира и координира сите објави на социјалните медиуми на организацијата;
2.4 Креира клучни пораки за сите тековни проекти во организацијата;
2.5 Учествува во процесот на креирање на визуелни содржини;
2.6 Подготвува извештаи за успешноста на комуникациските кампањи

Координација

3.1. Одржува редовни контакти со претставници на медиуми (ТВ, весници и портали);
3.2. Соработува со остантите вработени во Извршната канцеларија за ефективно промовирање на сите активности на организацијата;
3.3. Координира медиумски активности во кои се вклучени вработените во организацијата;
3.4. Идентификува предизвици во промоцијата на организацијата и дава насоки за нејзино подобрување;
3.5 Учествува во реализирање на комуникациската стратегија во соработка со Програмскиот директор

Критериуми за избор

1. Најмалку 2 годишно искуство на позицијата за комуникација;
2. Искуство во работа со социјални медиуми и рекламирање на социјални медиуми;
3. Одлично познавање на пишан и говорен Англиски јазик;
4. Одлично познавање и искуство во работа со Microsoft Office пакетот;
5. Одлични вештини за пишување и креирање содржини.

Пожелни критериуми

1. Искуство во работа и со граѓански организации;
2. Познавање на трендовите кај младите и образованието во земјата;
3. Соодветна универзитетска диплома или специфицична диплома за посета на програма за усовршување во областа (дигитален маркетинг, комуникации и сл.);
4. Познавање на веб-апликацијата CANVA;
5. Познавање на веб-апликацијата MailerLite (или слична програма за e-mail маркетинг).

Компетенции за позицијата

1. Способност за приоретизација на обемот на работа и работа со конкретни рокови;
2. Способност за преземање на иницијатива и работа под минимална супервизија;
3. Способност за планирање, реализација и следење на активности;
4. Флексибилност во работењето во канцелариски и домашни услови.

Што нудиме?

1. Динамична средина исполнета со активности и работа со млади луѓе;
2. Редовен фидбек за перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
3. Канцелариски простор за работа со обезбеден компјутер и опрема;
4. Бруто надоместок од 21400 денари;
5. Можност за продолжување на ангажманот.

Почетокот на работната позиција е превиден за 01.03.2022.

Избраното лице ќе биде ангажирано на период од 11 месеци од кои 1 месец ќе биде платен пробен период.

Позицијата е за 15-20 часа неделно работно време.

Аплицирањето за позицијата се врши со испраќање на CV и Мотивациско писмо на следната електронска адреса – [email protected]

Рокот за испраќање на апликациите е 17 февруари.

Најава за вебинар: “Како да се изгради силен и одржлив систем за заштита на приватноста”

Фондација Метаморфозис организира вебинар “Како да се изгради силен и одржлив систем за заштита на приватноста” 10.02.2022 (четврток) во 10:00 – 13:30 часот. Вебинарот се организира во рамки на проектот “Зголемување на граѓанското учество во Дигиталнaта агенда – ICEDA” ко-финансиран од Европската Унија.

На вебинарот ќе се дискутира актуелниот Закон за заштита на личните податоци и механизмите во Северна Македонија од аспект на ГО и граѓаните, и преку истиот ќе се обезбеди знаење и поддршка за ГО за нивното целосно усогласување со обврските што ги утврдува Законот. Приота, преку вебинарот граѓаните ќе може да го разберат Законот и моќта на (зло)употребата на нивните лични податоци од други субјекти, но и опасностите од споделување на туѓи лични податоци без никаква согласност.

Вебинарот ќе биде на македонски јазик и ќе се одвива преку ZOOM платформата. Сите регистрирани корисници ќе добијат линк за влез на ZOOM, а оние кои ќе го проследат вебинарот ќе добијат и сертификати за учество на мејл адресите кои ги имаат оставено при регистрација.

Сите заинтересирани да го проследат вебинарот се поканети да ја пополнат регистрациската форма (https://forms.gle/Hw4HSUPzhHgzwr1e6) најдоцна до 09.02.2022 до 16:00 часот, каде што меѓу другото ќе можат и да ги постават своите прашања на темата кои ќе бидат поставени на обучувачката.

Напомена: Заради потребите на проектот, вебинарот ќе се снима и ќе биде објавен на YouTube каналот на Фондација Метаморфозис, по што ќе биде споделуван по социјалните медиуми како корисен ресурс на знаење за пошироката публика.

——————————————————————————————————————————————

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), Партнери за демократски промени (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

ЦМА Крик објавува повик за 2 истражувачи

Центар за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за 2 истражувачи за креирање на сеопфатен документ со политики, мерки и сервиси за отворање сопствен бизнис за млади, во рамки на проектот „Претприемирај се!“.

Проектот „Претприемирај се!“ се имплементира во рамки на иницијативата „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ која е координирана од Џуниор Ачивмент Србија, а партнер од РС Македонија е Национален младински совет на Македонија, финансиски поддржана од ЕУ.

Главната цел на проектот „Претприемирај се!“ е да се негува и поттикне претприемачкиот дух на младите во земјата и да се обезбедат можности за личен раст и развој низ призмата на претприемништвото.

Целиот повик можете да го преземете на следниот линк.

За повеќе информации, можете да се обратите на [email protected]