Бесплатна обука за млади за унапредување на кулинарските вештини и кариера

„ФЈ Кулинарско училиште“ организира бесплатна обука за унапредување на кулинарските вештини за млади лица.

Обуката ќе се одржи од 26 до 30 јуни 2023 година во просториите на училиштето во населба Автокоманда, Скопје.

Што вклучува програмата?
 • Напредна кулинарска обука: нутритиенти во храната, механика на човечките сетила, избор на намирници, кулинарски техники
 • Практично искуство: изработка на менија, посета на органска градина
 • Менаџмент во угостителство: бригаден систем, практики за безбедност на храна
 • Поддршка за кариера и претприемништво: персонализирано кариерно насочување, спојување со потенцијални работодавачи, меки вештини (етика во кулинарство, комуникациско-организациски вештини)
 • Можности за вмрежување: размена на искуства со колеги учесници и гости говорници – поискусни готвачи и професионалци од индустријата

Програмата предвидува теоретски и практичен дел под менторство на експертите Филип Чаловски и Златко Таневски, а е дизајнирана со цел да се унапредат кулинарските вештини на учесниците со што полесно ќе се вработат или ќе напредуваат во кариерата.

Целосната агенда ќе биде навремено доставена до избраните учесници.

Кој може да учествува на обуката?

На обуката може да учествуваат сите млади лица до 29 години кои имаат основни познавања од кулинарството и имаат желба да ги унапредат своите вештини.

По завршувањето на обуката сите учесници ќе добијат сертификат за успешно завршена обука од организаторот.

Како да аплицирам?

Пријавувањето за обуката е во тек, а местата се ограничени. Аплицирајте веднаш и обезбедете место – пополнете ја пријавата за учество на обука. Крајниот рок за пријавување е 19 јуни 2023 година. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

За повеќе информации контактирајте нè на +389 71 201 118

Обуката се организира со поддршка од Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, имплементирана од Унапредување на економиите за посилни заедници, во партнерство со Младински образовен форум и Центар за претприемништво и развој на менаџери (CEED Hub) Скопје.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/„ФЈ Кулинарско училиште“ и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави (САД).

Прашалник за мапирање на младински организации и организации за млади

Во претстојниот период, Младински образовен форум (МОФ) ќе работи на мапирање на младинските организации и организациите за млади, со цел да понуди поддршка во вид на обуки и вмрежување. За таа цел, Ве повикуваме да го пополните или споделите отворениот прашалник преку кој ќе се идентификуваат потребите на младинските организации во однос на нивното секојдневно работење, како и долгорочните планови.

Прашалникот може да го пополните на следниов ЛИНК.

Дополнително, преку оваа иницијатива, организациите ќе имаат можност да бидат поврзани со меѓународни организации со цел вмрежување, партнерство, менторство или споделување на искуство.

Оваа иницијатива се спроведува во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, имплементирана од организацијата Унапредување на економиите за посилни заедници во партнерство со МОФ и Центар за развој на менаџери и претприемачи (CEED Hub) Скопје.

Организациите што ќе ја пополнат формата ќе бидат контактирани во текот на наредните месеци со можност за посета на обука во некоја од избраните области.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/МОФ и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави (САД).

Повик за учество на работилници за млади

Фондот за население на Обединетите нации –  УНФПА во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), во рамки на регионалниот проект „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“, отвора повик за млади на возраст од 15 до 30 години, за учество во работилници за млади од областа на младинско учество, инклузија, еднаквост и доверба.

Веруваме дека младите имаат моќ да обликуваат посветла иднина, а овие работилници имаат за цел да ве поттикнат и опремат со потребните алатки и знаење за да создадете позитивни промени во вашите заедници. Работилниците ќе се спроведуваат во различни градови низ Северна Македонија во текот на месец јуни. Со учеството, ќе стекнете знаења и практични вештини за поттикнување на вклученоста, промовирање на еднаквост и градење доверба во вашите заедници.

Работилниците ќе бидат спроведени во општините Велес, Гостивар, Охрид, Битола и Струга на:

19 јуни во 11:00 часот –  Младински центар – Охрид – „Градиме мир без стереотипи, предрасуди и дискриминација

20 јуни во 11:00 часот – Младински центар – Гостивар – „Бура за култура: Работилница за интеркултурен дијалог

21 јуни во 12:00 часот  – Битола – „Градење активистички дух – од млади за млади

22 јуни во 10:00 часот  – Битола – „Битола без стереотипи, предрасуди и дискриминација

22 јуни во 11:00 часот – Младински центар – Гостивар – „Youth in motion: Работилница за младинско учество

23 јуни во 12:30 часот – American Corner – Струга – „GEN Z за поттикнување интеркултурен дијалог и препознавање на бариерите кои го спречуваат

24 јуни во 10:00 часот – Младински центар –  Велес –Youth Power: Младинското учество како двигател на општеството

30 јуни во 17:00 часот – Младински центар – Велес –Beyond Labels: Работилница за предрасуди, стереотипи, дискриминација и булинг

Како да аплицирате?

За да аплицирате за учество на која било од работилниците, ве молиме пополнете го онлајн формуларот за апликација.

Краен рок за аплицирање: 18.06.2023

Ве охрабруваме да аплицирате на повеќе работилници. Но, имајте предвид дека има ограничени слободни места за секоја работилница и затоа, не може да бидат избрани сите апликанти. Ве охрабруваме да аплицирате порано за да ги зголемите шансите да обезбедите место.

За какви било прашања, ве молиме контактирајте не на [email protected] или +38978421569.

– – –

Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara – UNFPA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) në kuadër të projektit rajonal “Të rinjë për përfshirje, barazi dhe besim”, hap një thirrje për të rinjtë e moshave prej 15 deri në 30 vjeçare për të marrë pjesë në puntori për të rinjë nga fusha e pjesëmarrjes rinore, përfshirjes, barazisë dhe besimit.

Ne besojmë se të rinjtë kanë fuqinë të krijojnë një të ardhme më të ndritur, dhe këto puntori kanë për qëllim të ju inkurajojnë dhe të ju pajisin me mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të krjuar ndryshime pozitive në bashkësitë tuaja. Puntoritë do të mbahen në qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut gjatë muajit Qershor. Me pjesëmarrjen tuaj, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi praktike për të nxitur përfshirjen, për të promovuar barazinë dhe për ndërtimin e besimit në bashkësitë tuaja.

Puntoritë do të zhvillohen në komunat Veles, Gostivar, Ohër, Manastir dhe Strugë.

 • 19 Qershor ora 11:00 – Qendra Rinore  – Ohër–„Ndërtojmë paqe pa stereotype, paragjykime dhe diskriminim“
 • 20 Qershor ora 11:00  – Qendra Rinore – Gostivar – „Stuhia kulturore”: Puntori mbi dialogun ndërkulturor

 • 21 Qershor ora 12:00 – Manastir –“Ndërtimi i shpirtit aktivist – nga të rinjtë për të rinjtë” 

 • 22 Qershor ora 10:00 – Manastir – „Manastiri pa stereotipe, paragjykime dhe diskriminim“

 • 22 Qershor ora 11:00 – Qendra Rinore – Gostivar – „Të rinjtë në lëvizje: Puntori për pjesëmarrje rinore“

 •  23 Qershor ora 12:30 – American Corner – Strugë – „GEN Z për inkurajimin e dialogut ndërkulturor dhe njohjen e barrierave që e pengojnë atë“

 • 24 Qershor ora 10 – Qendra Rinore –  Veles – „Fuqia e të rinjëvePjesëmarrja rinore si një shtytës i shoqërisë“

 • 30 Qershor ora 17 – Qendra Rinore – Veles – “Përtej etiketimeve: Puntori për paragjykimet, stereotipet, diskriminimin dhe bullizmin“

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për të marrë pjesë në ndonjë nga puntoritë, ju lutemi plotësoni formularin online të aplikimit.

Afati i fundit për aplikim: 18.06.2023

Ju inkurajojmë të aplikoni në më shumë puntori. Por kini parasysh se numri i çdo puntorie është i kufizuar prandaj nuk mund të zgjidhen të gjithë aplikuesit. Ju inkurajojmë që të aplikoni sa më shpejt në mënyrë që te keni shanse më të mëdhaja për të siguruar një vend.

Për çfardo lloj pyetje, ju lutemi na kontaktoni në [email protected] ose +38978421569