Истражување за кариерни аспирации на млади / Hulumtim për aspiratat e karrierës së të rinjve

Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности спроведува истражување за кариерните аспирации на младите.

Доколку имаш од 15-30 години, те повикуваме да го пополниш прашалникот на следниот линк https://www.surveymonkey.com/r/F23NYLD и да дадеш придонес за подобро да ги разбереме младите.

Целта на истражувањето е да се испитаат ставовите на младите за тоа кои вештини им се потребни за да бидат конкурентни на пазарот на труд, како и нивните очекувања од работните позиции.

Сознанијата од истражувањето ќе се користат при креирањето политики и развивањето иницијативи за подобри економски можности за младите.

Истражувањето се спроведува во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, имплементирана од Унапредување на економиите за посилни заедници, во партнерство со Младински образовен форум и Центар за претприемачи и развој на менаџери (CEED Hub) Скопје. Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави (САД).

Hulumtim për aspiratat e karrierës së të rinjve

Aktiviteti i USAID-it rinia aktivisht krijon mundësi kryen hulumtim mbi aspiratat e karrierës së të rinjve. 

Nëse jeni 15-30 vjeç, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin në linkun e mëposhtëm https://www.surveymonkey.com/r/F23NYLD dhe të jepni një kontribut për të kuptuar më mirë të  rinjtë. 

Qëllimi i hulumtimit është të shqyrtojë qëndrimet e të rinjve në lidhje me shkathtësitë që u nevojiten për të qenë konkurrues në tregun e punës, si dhe pritshmëritë e tyre për pozicionet e punës.

Gjetjet e hulumtimit do të përdoren për hartimin e politikave dhe zhvillimin e iniciativave për mundësi më të mira ekonomike për të rinjtë. 

Hulumtimi realizohet si pjesë e Aktivitetit të USAID-it rinia aktivisht krijon mundësi, zbatuar nga Përparimi i Ekonomive për   Komunitete më të Forta, në partneritet me Forumi Rinor Arsimor dhe Qendra për ndërmarrësi dhe zhvillimekzekutiv (CEED Hub) Shkup. Mendimet e shprehura në  këtë faqe interneti janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë qëndrimet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA).