Оглас за практикантска работа

Младински сојуз распишува оглас за практикантска работа во секторот за логистичка и оперативна работа, во нашата канцеларија во Скопје на ул. Христо Смирненски, 48/2/8, општина Центар.

Практикантот се ангажира со цел стекнување на вештини во областа на оперативна и логистичка работа во организација за млади и ќе ги обавува следните задачи:

 • Логистичка и техничка поддршка во проектните активности;
 • Извршување на логистички дел на настани, поточно, обезбедување просторија, барање на спонзорства, правење набавки, контактирање на надворешни инволвирани лица;
 • Активно учествува во останатите тековни активности во организацијата;
 • Контактирање на потенцијални учесници и волонтери за настани;
 • Следење на вклученоста на младите луѓе во програмите;
 • Електронско и hard copy aархивирање на документација од настани;
 • Поднесување месечен извештај за својата работа до оперативен координатор.

Се бара 1 лице за обавување на практична работа.
Времетраење на ангажманот е не повеќе од 6 месеци.
Почеток на ангажманот е флексибилен, во договор со избран апликант.
Флексибилно работно време, не помалку од 4 часа дневно и не повеќе од 40 часа неделно, за канцелариска работа.

Вештини кои ќе се стекнат од праксата:

 • Вештини за имплементација на набавки
 • Вештини за работа со млади луѓе
 • Вештини за техничка имплементација на настани
 • Комуникациски вештини
 • Подготвеност за работа во интернационална средина

Ангажманот е со месечен надоместок во висина од 14.500,00 денари за обавување на пракса од 40 часа неделно, односно сразмерно на договорениот ангажман за практиканство. Избраните практиканти ќе имаат можност за продолжување на практиканскиот ангажман во професионален ангажман.
Право на аплицирање имаат сите лица кои се сметаат подобни за огласот, сакаат да се стекнат со конкретни вештини за оперативна работа и да не се постари од 34 години.

Сите заинтересирани може да испратат кратка биографија на е-маил: [email protected] .Младински Сојуз ВРАБОТУВА!

Младински Сојуз за потребите на канцеларијата во Скопје објавува конкурс за работен ангажман на 2 работни позиции:

1. ПРОГРАМСКИ АСИСТЕНТ

1.1 Опис на работната позиција, задачи и услови:

Програмскиот асистент активно ќе учествува во програмско спроведување и репортирање на активности во рамките на програмските приоритети на нашата организација. Асистентката/-от ќе биде одговорен/-на за планирање и спроведување на програмата на активностите за млади вокоординација со програмскито координатор, активно ќе учествува и предводи партнерски проекти, ќе подготвува извештаи и ќе обезбедува материјали за верификација на постигнатите резултати. .

Работниот ангажман е во период март – септември 2021, со осумчасовно работно време и можност за прдолжување на работен ангажман. Предвидената плата во БРУТО износ со покриени даночни обрски изнесува 39.000 денари.

1.2 Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

– Работно искуство во граѓанскиот сектор минимум 3 години

– Искуство во соработка со медиуми и организирање на промотивни активности;

– Напредно користење на социјални медиуми;

– Изградени вештини за информатичка технологија;

– Одлични познавања на македонски и англиски јазик;

– Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи и тимска работа;

За предност ќе се смета:

– Работно искуство во програмско спроведување на активности за млади;

– Работно искуство во проекти за регионална соработка и помирување;

– Посетени или искуство во спроведени обуки за работа со млади луѓе.

 

2. ТЕХНИЧКИ/-А АСИСТЕНТ/-КА

2.1 Опис на работната позиција, задачи и услови:

Технички асистент/-ка ќе биде одговорен/-на за споредување на оперативните активности на ниво на проекти или канцеларија. Ова вклучува подготовка и спроведување на набавки вклучително и собирање на понуди, колектирање и подредување на финансиска документација, подготовка на тендери за набавка на материјали и услуги, дирекна комуникација со агенција за авторски права и изготвување на авторски договори, регистрација на проекти. Работниот ангажман на техничкиот асистент/-ка ќе биде во директна соработка со оперативниот координатор и претседателот на организацијата.

Работниот ангажман е во периодот март – септември 2021, со осумчасовно работно време иможност за продолжување на работен ангажман. Предвидената плата во БРУТО износ со покриени даночни обврски изнесува 26.000 денари.

2.2 Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

• Одлични познавања на македонскиот и англискиот јазик

• Изградени вештини за информатичка технологија

• Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи

• Возачка дозвола Б категорија

За предност ќе се смета:

• Претходно искуство во граѓански сектор

Најдоцна до 26 февруари 2021 година заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

• детална биографија на македонски јазик

• писмо за мотивација на македонски јазик

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон и e-адреса за контакт.

Кандидат(к)ите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на

дигитално интервју по завршувањето на конкурсот.

Кандидат(к)ите кои нема да ги достават бараните документи нема да бидат разгледувани.

Младински сојуз гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот

без оглед на етничката припадност, родовата идентификација, сексуалната ориентација,

возраста, брачниот и родителскиот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за програмски асистент или Конкурс

за технички асистент/-ка можете да ги доставите на следниов начин:

Електронски: [email protected]

CONTACT MAKING CONFERENCE

What: Contact making conference (digital event) is an integral part of the process of establishment of the bilateral youth offices of cooperation between North Macedonia and Greece and a final event of the first (inception) phase of the initiative.

*It is supported by German Embassy in Skopje and the Embassy of the United States of America in Skopje.

Why: We will strive towards bringing together decision makers, young people, civil society representatives think tankers, and academia from the both countries to tackle the most pressing challenges and opportunities for bilateral cooperation and building good neighbor relations. 

When: 25-26 February, 2021 (Thursday & Friday); two sessions per day.

Who: young people, youth leaders, youth workers from North Macedonia and Greece

How: After submitting the application, the project team will contact you for details about the conference.

The application deadline is 22nd of February, 2021. Regarding the
selection criteria, the applicant’s interest for participation in the conference will be of great importance.
For more information please visit the official website. You can also find more information on Facebook,
Twitter, Instagram and mail: [email protected]

The application form is available HERE!