Повик за работилница за волонтерство

Вашата организација нека биде носител на позитивни промени во општеството поттикнувајќи и поддржувајќи го волонтерството како алтруистичка активност.

На оваа тема, Граѓанскиот ресурсен центар отвара јавен повик и ги повикува граѓанските организации да бидат дел од работилницата за волонтерство.

Целта на работилницата е претставниците од организациите да се стекнат со основни познавања и усогласено разбирање на клучните поими и процеси поврзани со волонтерството. Да го совладаат процесот на привлекување нови волонтери, нивно активно и долгорочно учество во граѓанскиот сектор.

Дополнително, ќе биде овозможена поддршка во процесот на планирање и ефективно управување со волонтерскиот капитал во вашата организација.

Работилницата ќе се одржи онлајн на платформата ЗООМ на 24-ти и 26-ти март 2021 година од 10:00 до 13:00 часот.  

Начин на пријавување

Сите заинтересирани организации пријавата за учество испратете ја на [email protected] најдоцна до 22-ти март 2021 година.

Пријавата можете да ја преземете на овој линк.

 

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од Македонски центар за меѓународна соработка, Медиа плус од Штип и Асоцијација за демократски иницијативи АДИ од Гостивар.

Ден на Екологијата / Dita e Ekologjisë

По повод денот на Екологијата 21-ви март, тимот на МладиХаб –Дигитална младина, проект спроведен од Национален младински совет на Македонија и МАСИТ Ве поканува на еколошка акција,садење дрва во стариот дел на Градски парк – Скопје.
Поради моменталната состојба со пандемијата предизвикана од Covid-19 вирусот, задолжително понесете заштитни маски. Средствата за дезинфекција и заштитните ракавици ќе ги обезбедиме ние.
Од истите причини, поради безбедност и подобра логистика,вашето присуство можете да го најавите на линкот: https://forms.gle/GoqxG6p39DoZUnRd6
👉Се гледаме на 21-ви март (недела) во 10 часот пред Луна паркот. 🌳🌲🌿🍃
Оваа акција е дел и од извршување на општокорисна работа во рамките на проектот МладиХаб.
* Проектот е поддржан од Британска Амбасада и Кабинет на Претседателот на Република Северна Македонија.

Me rastin e Ditës së Ekologjisë më 21 Mars, ekipi i MladiHub – Rinia Digjitale, projekt që implementohet nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe MASIT, ju fton në një aksion ekologjik, mbjelljen e drunjëve në pjesën e vjetër të parkut të qytetit në Shkup.
Për shkak të situatës aktuale me pandeminë Covid-19, mbajtja e maskave është e detyrueshme. Dezinfektuesit dhe dorezat mbrojtëse do të sigurohen nga ne.
 
👉Për të njëjtat arsye, për shkak të sigurisë dhe organizimit sa më të mire duhet ta konfirmoni praninë tuaj në këtë link: https://forms.gle/GoqxG6p39DoZUnRd6
Shihemi më 21 Mars (e diel) në orën 10 tek “Luna Park”. 🌳🌲🌿🍃
Ky aksion është gjithashtu pjesë e punës në dobi të shoqërisë, në kuadër të projektit MladiHub.
* Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike dhe Zyra e Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore.

Јавен повик за избор на младински претставник во Управен одбор на Регионалната канцеларија за младинска соработка за Западен Балкан – РИКО

 • На 04 јули 2016 г. од страна на премиерите од земјите од Западен Балкан (Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) беше официјално потпишана Меѓународната спогодба за формирање на Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), со седиште во Тирана, Албанија, која започна со работа од 01 јануари 2017 г.
 • Највисоко тело во оваа канцеларија е Управниот одбор составен од 1 владин и 1 невладин претставник од секоја од шесте држави (младински претставник). Изборот на младински претставник ќе биде извршен од Работна група за избор на младински претставник, формирана од Агенција за млади и спорт по доставените пријави на јавниот повик за учество во истата.

 • Младинскиот претставник во Управниот одбор се избира со мандат од три години, без можност за продолжување.

  Работата на Управниот одбор ќе ги опфаќа следниве активности:

            Усвојување на тригодишен финансиски план

            Усвојување на тригодишен стратешки план и годишни оперативни планови

            Усвојување на годишниот извештај на активности на РИКО

            Усвојување на годишниот финансиски извештај

            Овозможување политичка поддршка за стратешките, оперативните и финансиските планови во Земјите на РИКО

            Давање мандат на Надзорниот одбор во соработка со Генералниот секретар да воспостави Работни групи на конкретни теми поврзани со младите, во рамки на мандатот на РИКО

            Избор и разрешување на Генералниот Секретар во Секретеријатот

            Склучување договори со државите за членство во РИКО

            Склучување и прекинување на договори за соработка со државите кои се надвор од РИКО

            Воспоставување на Комитет за селекција за процесот за избор на Секретеријатот и националните Канцеларии

  Кандидатот за член на Управен одбор треба да:

            Да е државјанин на Р.Македонија со постојано место на живеење во Р.Македонија (копија од лична карта) и копија од државјанство;

            Да не е постоечки член на оваа работна група;

            Да е на возраст од 18-30 години;

            Да достави пополнета апликациската форма и пропратно писмо;

            Да достави СV и мотивациско писмо; 

            Да достави три препораки за своето искуство поврзано со младински политики.

            Да достави номинација од организација која спаѓа во формите на младинско организирање, согласно касификацијата во Законот за младинско учество и младински политики;

            Да не е вработен во државна администрација и/или да не е член на управен или надозрен одбор на државна институција (изјава заверена на нотар).

  Кандидатот за член на Управен одбор треба да ги исполнува следните критериуми:

            Да има 3 години работно искуство во имплементација и координација на  младински проекти;

            Да има одлично познавање на англискиот јазик;

            Да поседува одлични комуникациски вештини;

            Да поседува преговарачки вештини, вештини за застапување и лобирање;

            Искуство во тело за одлучување на младински организации или организации за млади;

            Искуство во финансиско, стратешко планирање и изготвување на акциски планови и годишни извештаи;

            Менаџирање на проектни тимови, работни групи или младински организации/организации за млади;

            Да учествувал во изработка младински политики, стратегии и акциски планови;

            Да демонстрира познавање на регионални политики за млади.

            Да не е во редовен работен однос и/или ангажиран во државна администрација, како и да не е член на било каков управен или надзорен одбор во државна институција.

  Позицијата младински претставник во Управен одбор на РИКО е неплатена. Трошоците за сместување и пат за учество на состаноците на Управниот одбор ќе бидат покриени од вкупнуот буџет на РИКО.

  Кандидатот за член на Управен одбор на РИКО, потребно е да ги достави следните документи:

            Пополнета и своерачно потпишана апликациска форма;

            Мотивациско писмо;

            Кратка биографија (CV);

            3 писма за препорака за докажување на своето искуство

            Копија од лична карта

            Копија од државјанство

            Изјава дека не е во редовен работен однос и/или ангажиран во државна администрација и дека не е член на било каков управен или надзорен одбор во државна институција, заверена на нотар;

            Пропратно писмо

  На барање на работната група, може да бидат побарани и други дополнителни документи за верификација.

  Потребно е документите да бидат доставени на електронска адреса [email protected] со наслов „Пријава за младински претставник во УО на РИКО_Име и презиме“, најдоцна до 25.03.2021, 23:59 часот.

  Пријавите кои ќе стигнат по предвидениот рок нема да бидат земени предвид.

  За сите прашања во однос на конкурост, можете да нè контактирате на е-маил: [email protected] и [email protected].