Повик за учество во програма за кариерно советување

 

 

За проектот

Проектот „МладиХаб – надминување на нееднаквоста меѓу младите” го спроведува Националниот младински совет на Македонија во соработка со Stella Network. Проектот е финансиран од Британската амбасада во Скопје и поддржан од Претседателот на Република Северна Македонија, а неговата цел е да ги поддржи и поттикне девојките и младите жени на возраст од 15 до 29 години во Северна Македонија да бидат поактивни во општеството и да креира поеднаков пристап до можностите во јавниот живот, во приватниот сектор и со тоа во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво.

Оваа цел проектот ќе ја постигне преку три компоненти, и тоа:

 • Улогата на жената во општеството – разбирање на концептите за родова еднаквост во креирањето и спроведувањето на политиките (национална анализа за нееднаквоста помеѓу младите, национална кампања за покревање на свест за родова еднаквост, локални јавни настани за поддршка на млади девојки);
 • Програма за одржливо менторство за жени, особено на локално ниво (менторство, обука за наставници, поддршка на локални младински совети, поддршка на локални младински иницијативи, креирање на локални младински стратегии);
 • Овозможување економска независност за младите жени и девојки (кариерно советување, практикантство, мобилна апликација за практиканти).

За повикот

Преку програмата за кариерно советување проектот ќе обезбеди поддршка на млади лица кои се во дилема за изборот на кариера, изборот на факултет, изборот на професија но и за оние млади кои веќе имаат успешна кариера но сакаат промена.  Програмата има за цел да ги инспирира и охрабри учесниците да ги следат своите професионални желби но истовремено и да работат на нивно остварување. Првата група која ќе биде опфатена преку програмата ќе започне во март 2023 година, а првата средба ќе биде групна средба (онлајн или со физичко присуство, во зависност од желбата на учесниците). Потоа секој учесник ќе има 3 индвидиуални менторски средби со кариерен советник, по што на крајот на програмата ќе се изработи и план за кариерен развој за секој учесник. Учеството е бесплатно. Индивидуалните средби со сертифицираните кариерни советници ќе се одвиваат во термин кој учесниците и советниците самостојно ќе си го договорат. Патните трошоци за учество на средбите во Скопје за учесниците кои не живеат во Скопје ќе бидат покриени.

Програмата за кариерно советување Националниот младински совет на Македонија за прв пат ја реализираше помеѓу октомври 2021 и март 2022 година и опфати 100 млади лица. Речиси 30% од учесниците се вработија 6 месеци по завршувањето на советувањето, а уште толку ја променија својата кариера во насоката која ја посакуваа. Доколку сакате да дознаете повеќе за искуството на минатогодишните учесници на програмата за кариерно советување може да ги погледнете видео изјавите на учесниците тука.

Услови и обврски за учество во програмата

Заинтересираните кандидати за учество во програмата за кариерно советување е потребно:

 • Да бидат на возраст помеѓу 15 и 29 години;
 • Да се средношколци или да имаат завршено најмалку средно образование;
 • Да не се во работен однос и
 • Да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub.

Учесниците ќе имаат обврска активно да се вклучат во програмата за кариерно советување од почеток до крај.

Начин на пријавување

Заинтересираните кандидати треба да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub и да го пополнат формуларот достапен на овој линк.

Повикот ќе биде отворен цело време, без конкретен рок – додека не се пополнат сите места односно додека не се опфатат 75 млади лица. Доколку се потребни дополнителни информации за проектот или повикот, слободно обратете се на [email protected] или на 070 399 058.

Повик за Асистент за администрација и логистика на Младите можат

 

 

 

Работни обврски на Асистент за администрација и логистика

Генерална цел на работата:

 1. Асистира на Извршниот директор во раководење со администрацијата на Младите можат;
 2. Ажурирање на финансиската и административната документација;
 3. Обезбедува логистичка и техничка поддршка во фунцкионирањето на Извршната канцеларија и проектните активности на Младите можат;
 4. Организирање на логистичкиот аспект од настани, семинари и конференции;

Задачи и одговорности:

 1. Одржување на ефективни и функционални административни и финансиски системи;
 2. Ги координира и асистира процесите за време на внатрешни и надворешни финансиски ревизии;
 3. Го одржува системот на месечни извештаи за работно време на персоналот и обезбедува негова усогласеност со интерните политики и законите;
 4. Адмистративно води сметка и електронска евиденција за спроведување на правилата за раководење со вработените, политиката за одмори, отсуства, боледувања и сл.;
 5. Ги администрира досиејата за набавки и обезбедува усогласеност на процедурите за набавки со интерните политики и законите;
 6. Води попис на инвентар;
 7. Комуникација и координација со сметководството на организацијата;
 8. Администативно и техничко одржување на канцеларијата, грижа за опремата, спроведување каанцелариски набавки и услови;
 9. Реализација на членарина од членовите на Младите можат кон организацијата;
 10. Организација на пат и сместување и рефундирање на трошоци за патувања за Младите можат (За програмски и проектни активности);
 11. Спроведува и други програмски задачи и задолженија во согласност со моменталните потреби на Младите можат и во координација со Извршниот директор;
 12. Одговорен за техничка и логистичка поддршка при организирање на настани на Младите можат;
 13. Обезбедува потребни ресурси за квалитетно спроведување на активностите на Младите можат;
 14. Планирање и извршување на логистички дел на настани, поточно, обезбедување просторија, барање на спонзорства, правење набавки, контактирање на надворешни инволвирани лица
 15. Обезбедува логистичка поддршка при спроведување на проектни активности за кои е задолжена канцеларијата на Младите можат;
 16. Обезбедува логистичка поддршка при подготовката и реализацијата на Годишното собрание на Младите можат;
 17. Активно учествува во останатите тековни активности во организација на Младите можат;
 18. Учествува во подготовка на материјали за седници и состаноци на телата на Младите можат;
 19. Одговорен е за набавка на материјали потребни за спроведување на активности;
 20. Одговорен е за набавка на канцелариски материјали потребни за секојдневно канцелариско функционирање;
 21. Одговорен е за обезбедување на спонзори при спроведување на активности и проекти на организацијата;
 22. Одговорен е за градење и одржување на релации со спонзори, добавувачи и блиски соработници, согласно портфолиото за работа.

Одговорности кон тимот:

 1. Придонес во спроведување на процесот на институционален развој на Младите можат и градење капацитети на Извршната канцеларија
 2. Градење на капацитетите на Извршната канцеларија и другите тела на Младите можат за обезбедување поголема видливост на работата на организацијата;
 3. Комуникација, координација и соработка со членовите на Извршната канцеларија и Управниот одбор;
 4. Поднесување месечен извештај за својата работа до Извршниот директор.

Критериуми за аплицирање:

Образование (одсек):    Економски науки, Менаџмент на ресурси, Човечки менаџмент

Години на работно искуство:      Минимум:  1                             Пожелно: 2

Технички и професионални вештини:

 • Познавање на граѓанскиот сектор и младинската работа
 • Познавање на законската регулатива за финанскиско работење на граѓански организации, работни односи и администрација
 • Финансиско, административно и материјално работење
 • Организациски менаџмент

Основни карактеристики:

 • Лојалност
 • Организираност
 • Професионалност и посветеност
 • Способност за индивидуална и работа во тим
 • Работа во куси рокови
 • Менаџмент на време
 • Менаџмент на конфликти
 • Прилагодливост во однос на работни часови и работно време, како и работа од канцеларија, од дома и обврски кои наметнуваат повремено патување во рамки на државата

Неопходни јазици: Македонски и Англиски јазик (албански јазик е пожелно)

Дополнителни информации:

Ангажманот започнува од 1 февруари 2023г. со пробен период од минимум 1 месец. Ангажманот е со полно работно време од 40 часа на неделно ниво, со работа од канцеларија во Скопје. Работното време е флексибилно, во согласност со работните обврски. За ангажманот е предвиден почетен финансиски надомест од 24.600 денари бруто сума, со договор на дело.

Начин на аплицирање:

Испраќање на кратка биографија и мотивациско писмо на [email protected] со назнака Апликација за Асистент за администрација и логистика на Младите Можат

Рок за пријавување: 28 јануари, 2023 година, 23:59

Доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на [email protected] или на 078 31 39 31

Повик за Координатор за членство на Младите можат

 

Работни обврски на Координаторот за членство

Генерална цел на работата:

 1. Раководење со членството на Младите можат и координација на процесите на градење капацитети на членството;
 2. Одржување двонасочна комункација помеѓу органите и телата на Младите можат со членовите;
 3. Менаџирање со програмите за членството на Младите можат.

Задачи и одговорности:

 1. Раководење на програма за врсничка едукација за ментално здравје во рамки на членството на Младите можат;
 2. Раководење со тим на промотери – членови на Младите можат за подготовка на годишен Social day (повеќе прочитај тука);
 3. Правење на план за промоција на програмите за членство;
 4. Контактирање на потенцијални нови членови;
 5. Правење на план за реализација на програмите за членство;
 6. Координирање на членовите во соодветните програми во кои се пријавиле;
 7. Следење на програмите дали се реализирани и до каде;
 8. Следење на вклученоста на членовите во програмите;
 9. Промоција на програмите за членство;
 10. Унапредување на содржините за членство;
 11. Водење на архива на членството;
 12. Организира настани и активности за членовите на Младите можат, во рамки на едукативните програми;
 13. Организира настани и активности за меѓусебна комуникација на членовите на Младите можат и помеѓу членовите на едукативните програми;
 14. Одговорен е за избор на претставници на Младите можат на настани, обуки, тренинзи;
 15. Идентификување потреби за развој на капацитети на членовите, подготовка на план за градење капацитети, координација на членовите за учество во процесот на градење капацитети;
 16. Поттикнување на членовите за соодветно вклучување во процесите на стратешко, годишно и проектно планирање и обезбедување навремен содржински придонес од членовите во подготовка на плановите и проектите;
 17. Контакт со соработници во склоп на програмите за членство;

Одговорности кон тимот:

 1. Придонес во спроведување на процесот на институционален развој на Младите можат и градење капацитети на канцеларијата;
 2. Комуникација, координација и соработка со членовите на Извршната канцеларија и Управниот одбор;
 3. Известување за состојбата на базата на членство;
 4. Подготовка на насоки за начини на вклучување на членовите во проектните активности;
 5. Поднесување месечен извештај за својата работа до Извршниот директор.

Критериуми за аплицирање:

Образование (одсек):    Општествени науки (Психологија, Социологија, Социјална работа)

Години на работно искуство:      Минимум:  1          Пожелно: 2

Технички и професионални вештини:

 • Менаџирање на програмски и проектни активности
 • Менаџирање на човечки ресурси
 • Познавање на граѓанскиот сектор и младинската работа
 • Проектен менаџмент
 • Лидерски вештини

Основни карактеристики:

 • Лојалност
 • Организираност
 • Професионалност и посветеност
 • Способност за индивидуална и работа во тим
 • Работа во куси рокови
 • Менаџмент на време
 • Менаџмент на конфликти
 • Прилагодливост во однос на работни часови и работно време, како и работа од канцеларија, од дома и обврски кои наметнуваат повремено патување во рамки на државата

Неопходни јазици: Македонски и Англиски јазик (албански јазик е пожелно)

Дополнителни информации:

Ангажманот започнува од 1 февруари 2023г. со пробен период од минимум 1 месец. Ангажманот е со полно работно време од 40 часа на неделно ниво, со работа од канцеларија во Скопје. Работното време е флексибилно, во согласност со работните обврски. За ангажманот е предвиден финансиски надомест од 43.000 денари бруто сума, со редовно вработување.

Начин на аплицирање:

Испраќање на кратка биографија и мотивациско писмо на [email protected] со назнака Апликација за Координатор за членство на Младите Можат

Рок за пријавување: 20 јануари, 2023 година, 23:59

Доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на [email protected] или на 078 31 39 31

Повик за Координатор за комуникации на Младите можат

Работни обврски на Координатор за комуникации

Генерална цел на работата:

 1. Осмислување на дизајни за промоција на програмските и проектните активности на организацијата;
 2. Креирање на дизајни за промоција на програмските и проектните активности на организацијата;
 3. Асистенција при раководењето на профилите на социјалните медиуми на организацијата
 4. Координација на најголемиот ден за можности за средношколци Social day 2023 (прочитај тука за што станува збор)

Задачи и одговорности:

 1. Учество во воспоставување правила за екстерно брендирање и нивна примена;
 2. Учество на настани и креирање на содржина за време на настаните која подоцна ќе се користи за промоција;
 3. Подготовка на canva дизајни за веб страните на Младите можат, платформата Час за час, платформата Кариерен пат и други веб платформи со кои програмски може да раководи Младите можат, како и дизајни за објави на социјалните медиуми;
 4. Одржување и редовно ажурирање на веб страните на Младите можат, платформата Час за час, платформата Кариерен пат и други веб платформи со кои програмски може да раководи Младите можат;
 5. Грижа за видливоста на активностите на организацијата преку редовни објави на социјалните медиуми;
 6. Дизајнирање на објави за информативни кампањи на Младите можат, застапувачки и друг тип на кампањи;
 7. Водење грижа за онлајн достапност на сите позначајни документи (публикации, извештаи, позиции, видеа итн ) на организацијата;
 8. Подготовка на canva дизајни и објави за проектните активности на организацијата;
 9. Грижа за унифицирање на видливоста на сите проектни и програмски активности на Младите можат;
 10. Креирање на содржините кои ги пласира во јавност, вклучувајќи соопштенија за медиуми, покани за медиуми и други содржини кои произлегуваат од проектните и програмските активности на организацијата;
 11. Подготвува годишен работен план согласно Комуникациската стратегија, заедно во соработка со Извршниот директор, останатите координатори и тела на Младите можат;
 12. Подготовка на canva дизајни за наративни (периодични, финални и ad hoc извештаи) за донатори, собрание и други засегнати страни, доколку е потребно;
 13. Воспоставување и одржување комуникација и соработка со бизнис заедницата при организација на Social day;
 14. Промоција на Social day пред сите засегнати страни (средношколци, средни училишта, бизнис заедница, државни институции)
 15. Координација на програмски тим за организација на Social day (координатори на региони, волонтери )

Одговорности кон тимот:

 1. Придонес во спроведување на процесот на институционален развој на Младите можат и градење капацитет на Извршната канцеларија
 2. Градење на капацитетите на Извршната канцеларија и другите тела на Младите можат за обезбедување поголема видливост на работата на организацијата;
 3. Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а, согласно портфолиото за работа;
 4. Комуникација, координација и соработка со членовите на Извршната канцеларија и Управниот одбор;
 5. Поднесување месечен извештај за својата работа до Извршниот директор.

Критериуми за аплицирање:

Образование (одсек):    Општествени науки (Маркетинг, Новинарство, Комуникациски студии) или завршен курс/академија за дигитален маркетинг/графички дизајн

Години на работно искуство:      Минимум:  1                             Пожелно: 2

Технички и професионални вештини:

 • Работа со Canva програм за креирање на дизајни
 • Пожелно познавање на некоја од програмите за креирање на дизајни (Photoshop, Illustrator и друго)
 • Познавање на програма за креирање на видео содржини
 • Познавање на граѓанскиот сектор и младинската работа

Основни карактеристики:

 • Лојалност
 • Организираност
 • Професионалност и посветеност
 • Способност за индивидуална и работа во тим
 • Работа во куси рокови
 • Менаџмент на време
 • Менаџмент на конфликти
 • Прилагодливост во однос на работни часови и работно време, како и работа од канцеларија, од дома и обврски кои наметнуваат повремено патување во рамки на државата

Неопходни јазици: Македонски и Англиски јазик (албански јазик е пожелно)

Дополнителни информации:

Ангажманот започнува од 1 февруари 2023г. со пробен период од минимум 1 месец. Ангажманот е со полно работно време од 40 часа на неделно ниво, со работа од канцеларија во Скопје. Работното време е флексибилно, во согласност со работните обврски. За ангажманот е предвиден финансиски надомест од 43.000 денари бруто сума, со редовно вработување.

Начин на аплицирање:

Испраќање на кратка биографија и мотивациско писмо на [email protected] со назнака Апликација за Координатор за комуникации на Младите Можат

Рок за пријавување: 28 јануари, 2023 година, 23:59

Доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на [email protected] или на 078 31 39 31

Повик за пишување на блогови за локално младинско учество

Бараме млади блогери! 👨‍💻👩‍💻

Како дел од проектот „Заедници инклузивни за младите“, отвораме повик за пишување блогови на тема локално младинско учество, со цел ги истакнеме позитивните промени кои младите и младинските организации ги прават во своите локални заедници.
Повикот е отворен за млади на возраст 15-29 години.
Теми за блог
Поднесете блогови на теми поврзани со локално младинско учество, кои ќе се фокусираат на придонесот на младински организации во креирањето на младински политики во локалните заедници, позитивните промени предизвикани од млади и неформални групи на млади на локално ниво, како и на Вашиот личен и професионален развој од учеството во младински организации.
Блогот е замислен како слободен простор за отворени разговори на теми кои се однесуваат на локалното младинско учество. Блоговите е потребно да бидат базирани на факти и нивната содржина да ги почитува различностите. Доколку овие критериуми не се исполнети, НМСМ го задржува правото да предлага промени во содржината или да не го објави блогот.
Формат на блог
Блогот треба да се однесува на темите наведени погоре.
Блогот треба да биде напишан на македонски или албански јазик.
Блогот треба да биде најмалку 500 зборови.
Рок за поднесување
Повикот за блогови ќе биде континуирано отворен со цел обезбедување на простор за гласот на младите во текот на имплементацијата на проектот.
За проектот
Главната цел на проектот е да ги ангажира младинските граѓански организации да обезбедат поддршка на своите локални заедници, да ги искористат постојните механизми за учество во локалните политики и процесите на донесување одлуки кои се однесуваат на нивните потреби и потребите на нивните конституенти.
Проектот e финансиски поддржан од Европската Унија и го спроведуваме во партнерство со SFERA International, Youth Empowerment Platform – YEP и Фондација за развој на локалната заедница – Штип.

Доставете ги вашите блогови на следниот линк: https://bit.ly/3jzIa9C

#LocalYouthAction