Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Елица Матевска

Во десеттата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостинка е младата европска амбасадор Елица Матевска.

Со Елица која е дел од Младите европски амбасадори, ја објаснивме процедурата како се стекнува оваа титула и кои обврски произлегуваат од неа.

Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.

Поткастот е достапен на Spotify каналот на Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола.

Повик за членови и Претседател на Управен одбор на ЦМА КРИК

Повик за членови и Претседател на Управен одбор

Според член 26 од статутот на ЦМА Крик, здружението објавува повик за Членови и Претседател на Управниот одбор на Здружението.

Членовите на Управниот одбор ќе се гласаат на одржувањето на годишното собрание на ЦМА Крик. Годишното собрание ќе се одржи на 14.03.2024 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Мултифункционалниот центар Крикни во населба Црниче, во седиштето на организацијата.

Доколку сте биле член на ЦМА КРИК изминатите 2 години и сте заинтересирани да бидете дел од Управниот одбор, аплицирајте на следната електронска пошта [email protected] со вашата кратка биографија и мотивационо писмо. Наведете дали аплицирате за член или Претседател на Управниот одбор.

Рокот за аплицирање е 10ти март 2024 година.

Што значи Управниот одбор во Крик?

Според, Член 26 од Статутот на Крик, Управниот одбор:

Член 26

Управувањето на организацијата во периодот меѓу две седници на Собранието го врши Управниот одбор и го сочинуваат пет члена.

Управниот одбор го избира Собранието како највисок орган.

Член на Управниот одбор може да биде лице кое е деловно способно и е активен, полноправен член на Здружението најмалку две години.

Членовите на Управен одбор не добиваат финансиски надомест за својата работа во рамките на одборот.

Член 27

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Мандадот на членовите на Управниот одбор е 2 години со можност за реизбор.

Управниот одбор се состанува најмалку еднаш на три месеца, а по потреба и почесто.

Состанок на Управниот одбор ги свикува и води Претседателот на Управниот одбор. УО е должен да го најави состанокот минимум 7 дена пред негово одржување.

Во отсуство на претседателот, состанокот го свикува и води член на Управниот одбор кој е избран од останатите членови.

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку на состанокот присуствуваат повеќе од половина од членовите на УО.

УО одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

За секој одржан состанок на УО задолжително се води записник, кој се објавува и испраќа до членовите на Здружението по електронски пат откако ќе биде усвоен, како и во Годишниот извештај за работата на УО.

Член 28

Собранието може да го отповика Управниот одбор или одредени негови членови и пред истекот на мандатот со мнозинство од вкупниот број гласови на собранието доколку оцени дека истите не ја извршуваат својата должност во согласност со одредбите на овој Статут, односно со одлуките на Собранието или по сопствено барање или во случај на околности според кој даден член на Управниот одбор не е во можност да ја извршува својата функција.

Член 29

Членовите на Управниот одбор во секое време треба да се водат според целите и интересите на здружението.

Кои се надлежностите на Управниот одбор на Крик?

Според Член 30 од Статутот на ЦМА КРИК, надлежностите на Управниот одбор се:

Член 30

Управниот одбор на Здружението ги има следниве надлежности:

– го следи спроведувањето на Статутот, Стратегијата и Програмата на Здружението,

– се грижи за работењето и имотот на организацијата,

– мониторира и прегледува имплементација на одобрените годишни средтства и ако е возможно прави нивна измена,

– ја разгледува завршната сметка и ревизорскиот извештај и ги поднесува за усвојување пред Собранието,

– собира и алоцира нови средства,

– поднесува нови проекти

– развива политика која ја претставува пред Собранието,

– рапортира пред Собранието за имплементација на одобрените одлуки,

– суспензира и исклучува членови согласно Член 11,

– поднесува годишни извештаи за својата работа пред Собранието и

– врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението 

Повик за членови на Генерално собрание на Центар за младински активизам ЦМА Крик

Повик за учество на Генерално собрание на Центар за младински активизам ЦМА Крик

Почитувани членови,

Според член 20 од статутот на ЦМА Крик, здружението објавува повик за одржување на годишно собрание на ЦМА Крик. Годишното собрание ќе се одржи на 14.03.2024 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Мултифункционалниот центар Крикни во населба Црниче, во седиштето на организацијата.

Што значи Собрание на ЦМА КРИК? Член 19 од Статутот на ЦМА КРИК

Член 19

Собрание

Собранието на Здружението е негов највисок орган, кое го води Претседателот на Собранието, а во неговата работа учествуваат сите членови, но право на глас имаат само полноправните членови.

Кои се обврските кои членовите на Собранието на Крик ги имаат? Член 25 од Статутот на ЦМА КРИК.

Член 25

Собранието на Здружението ги има следните надлежности:

– донесува Статут, програма и други акти,

– усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на огласната табла на својата интернет страница,

– доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,

– одлучува за промена на целите на Здружението,

– одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на Здружението,

– избира и разрешува членови на органите,

– одлучува за статусните измени на Здружението,

– одлучува за престанок на Здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на Здружението и

– врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.

 

На ова собрание можност за учество имаат полноправни и придружни членови на организацијата. Според статутот, видовите на членство се дефинирани на слениов начин:

Член 17

Постојат две категории на членување, односно полноправно и придружно.

Полноправниот член има право на еден глас за време на Годишното Собрание, има право да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението. Полноправниот член редовно плаќа членарина.

Придружниот член може да присуствува на Годишното Собрание при што нема право на глас. Придружни членови се симпатизери на организацијата или гости. Придружниот член не плаќа членарина.

Услови за полноправен член на Крик:

Активно да придонесува во работата на организацијата минатата година. Активно придонесување се смета било која од следните активности (може и само 1 од опциите на пример опција 1 или опција 2):

Опција 1 Активно учество на активностите на Крик

-Да бил дел од минимум учество на 3 настани, 1 програма/обука и да спровел минимум 1 активност како дел од програмата на Крик.

Што е настан? Еднодневна активност која трае неколку часа. Тематиката е различна врз основа на планираните активности.

Што е програма/обука? Едукативна активност од повеќе денови каде постои едукативна програма која се презентира до учесниците. Оваа едукативна активност може да биде Ерасмус + обука или некоја обука која се случувала на локално или национално ниво спроведена од страна на Крик.

Што значи спроведување на 1 активност? Целосно самостојно планирање на минимум еден еднодневен настан (може и повеќе настани, обуки, работилници) кои лицето го организира од почеток до крај.

Опција 2 Вработување во Извршната канцеларија на Крик

-Да биде вработен/хонорано ангажиран во Крик минимум 3 месеци

Доколку ги исполнувате условите ве молиме пополнете ја следнава апликациска форма:

Форма за пријава

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Дамјан Златановски

Во деветтата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин е младиот европски амбасадор Дамјан Златановски.

Со Дамјан разговаравме за улогата на младите европски амбасадори и активностите што ги спроведуваат преку Мрежата на млади европски амбасадори на Западен Балкан.

Оваа активност е дел од проектот „Заедници инклузивни за млади“, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ, во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола и Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главната цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот.

Поткастот е достапен на Spotify каналот на Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола.