Работни позиции во Крик: 16 негуватели и 1 физиотерапевт

Отворени работни позиции во станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка на возрасни лица со попреченост

Позиција: Негувател (се бараат 16 негуватели) и Физиотерапевт (1 позиција)

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно) во три смени за негувателите и 1 смена за физиотерапевтот

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Локација: Станбените единици се наоѓаат во Скопје. Лицата кои ќе се ангажираат ќе работат во станбените единици заедно со корисниците.

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Центар за младински активизам Цма Крик ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за вкупно 17 нови вработувања за работните позции Негувател (16) и Физиотерапевт (1).

Опис на работно место ( Негувател ) (16 позиции)

Негувател / асистент за независно живеење кој може да изврши помошно-професионална работа,  да дејствува ефикасно, ефективно и навремено и да ги решава проблемите и прашањата во врска со корисниците кои ги користат услугите.

Должности и одговорности (Негувател)

Работните задачи ги извршува негувателот во согласност со планот и програмата за работа на одделот за сместување, грижа и здравствена заштита на лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост;

Врши дневна нега на полу-мобилни, неподвижни и мобилни корисници, поддржувајќи формирање, продлабочување и зајакнување на основните хигиенски и работни навики на корисниците (хигиена на кревет, лична хигиена, капење, бричење на корисникот, хигиена по физиолошка потреба , облекување, хранење на корисникот ако тој / таа не е независен итн.)

Обезбедување на функционирање на домаќинствато, што се заснова на индивидуална поддршка на корисникот, главно во овие активности:

–  Чистење на лични и заеднички простории, вклучително и употреба на производи за чистење;

–  Перење, простирање, пеглање алишта, складирање алишта;

–  Подготовка на топли и ладни јадења (вклучувајќи диети) и складирање храна;

​-  Употреба на апарати за домаќинство (микробранова печка, пегла, правосмукалка, итн.)

Се грижи за чување и одржување на инвентарот за кој е задолжен; за секојдневните активности, негувателот чува белешки и прави писмен прием во врска со сите забелешки на одделот, како и за вкупниот број на корисници и уредноста на корисниците;

Го зголемува надзорот на одреден корисник чие однесување го надминува вообичаеното и го надминува нивото на толеранција.

Го почитува кодексот на облекување и протоколот за однесување на вработените.

Поддршка во управувањето со личните финансии на клиентот.

Поддршка при личен шопинг, вклучително и употреба на јавни услуги (фризер, продавница, педикир, транспорт, итн.) И доколку е потребно обезбедување придружба за корисникот.

Поддршка во воспоставување и одржување на меѓучовечки и семејни односи.

Доколку е потребно, поддршка и придружба до медицинските амбуланти и соработка со лекари и медицински сестри. Информирање на координаторот за можни промени во терапијата со лекови на корисникот.

Учество во организирање културни и социјални акции, подготвување на корисниците за можни ситуации кои произлегуваат од тоа.

Информирање на корисниците за нивните права и поддршка во реализацијата.

Грижа за безбедноста и здравјето на корисниците, прва помош, повикување на брза помош. Информирање на надлежниот лекар при промена на однесувањето на корисниците

Следење на потребите на корисниците и водење на лична евиденција

Водење дневник за работа и посредување на корисник и советник за независно живеење (координатор) при давање на социјални услуги на корисникот

Води дневник за потребните активности во врска со обезбедувањеето грижа за корисниците во станбената единица.

Ја почитува волјата, желбите, приватноста и достоинството на секој корисник.

Обврска на тајност на податоците поврзани со корсиниците и работата на службата, што може да ги загрози основните интереси на работодавачот или вработените. Обврската продолжува и по престанокот на работниот однос.

Плата: 24 540 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

Опис на работно место (Физиотерапевт) (1 позиција)

Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Врши помошно-стручна работа, во насока на ефективно, ефикасно и навремено постапување и решавање на прашањата и проблемите поврзани со здравствена заштита, негата на корисниците кои ги користат услугите на Центар за младински активизам Цма Крик.

Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Ја координира работата со колегите во службата

Применува и спроведува активности за функционалниот и моторниот развој на корисниците, соодветно на нивните потреби

Постапува по стандарди и процедури од подрачјето за коешто е стучен, следи и применува современи методи и техники на работа

Презема активности за подобрување на телесната функционалност и моторниот развој кај корисниците, и извршува дневни активности кои водат кон социјализација и социјално вклучување

Учествува во изведување на програмски активности насочени кон стимулирање на развој, заедно со членовите на стручниот тим

Заедно со Раководителот на службата и лекарот определуваат целна група на корисници кои ќе бидат опфатени со физиотерапевтски третман

Спроведува индивидуални и мануелни масажи, вежби за релаксација, вежби за попуштање на спазмот, вежби за јакнење на мускулатура, вежби за попуштање на контрактури

Плата: 28 221 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

Ниво на образование:

За негувател: Ниво Б3 минимално ниво на квалификации IV, 240 кредити според ECVET или MKSOO или четиригодишно средно образование

За физиотерапевт: Високо стручно образование (физиотерапевт)

Како да се аплицира:

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Негyвател Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. 

Работни позиции во Крик: 16 негуватели и 1 физиотерапевт

Отворени работни позиции во станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка на возрасни лица со попреченост

Позиција: Негувател (се бараат 16 негуватели) и Физиотерапевт (1 позиција)

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно) во три смени за негувателите и 1 смена за физиотерапевтот

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Локација: Станбените единици се наоѓаат во Скопје. Лицата кои ќе се ангажираат ќе работат во станбените единици заедно со корисниците.

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Центар за младински активизам Цма Крик ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за вкупно 17 нови вработувања за работните позции Негувател (16) и Физиотерапевт (1).

Опис на работно место ( Негувател ) (16 позиции)

Негувател / асистент за независно живеење кој може да изврши помошно-професионална работа,  да дејствува ефикасно, ефективно и навремено и да ги решава проблемите и прашањата во врска со корисниците кои ги користат услугите.

Должности и одговорности (Негувател)

Работните задачи ги извршува негувателот во согласност со планот и програмата за работа на одделот за сместување, грижа и здравствена заштита на лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост;

Врши дневна нега на полу-мобилни, неподвижни и мобилни корисници, поддржувајќи формирање, продлабочување и зајакнување на основните хигиенски и работни навики на корисниците (хигиена на кревет, лична хигиена, капење, бричење на корисникот, хигиена по физиолошка потреба , облекување, хранење на корисникот ако тој / таа не е независен итн.)

Обезбедување на функционирање на домаќинствато, што се заснова на индивидуална поддршка на корисникот, главно во овие активности:

–  Чистење на лични и заеднички простории, вклучително и употреба на производи за чистење;

–  Перење, простирање, пеглање алишта, складирање алишта;

–  Подготовка на топли и ладни јадења (вклучувајќи диети) и складирање храна;

​-  Употреба на апарати за домаќинство (микробранова печка, пегла, правосмукалка, итн.)

Се грижи за чување и одржување на инвентарот за кој е задолжен; за секојдневните активности, негувателот чува белешки и прави писмен прием во врска со сите забелешки на одделот, како и за вкупниот број на корисници и уредноста на корисниците;

Го зголемува надзорот на одреден корисник чие однесување го надминува вообичаеното и го надминува нивото на толеранција.

Го почитува кодексот на облекување и протоколот за однесување на вработените.

Поддршка во управувањето со личните финансии на клиентот.

Поддршка при личен шопинг, вклучително и употреба на јавни услуги (фризер, продавница, педикир, транспорт, итн.) И доколку е потребно обезбедување придружба за корисникот.

Поддршка во воспоставување и одржување на меѓучовечки и семејни односи.

Доколку е потребно, поддршка и придружба до медицинските амбуланти и соработка со лекари и медицински сестри. Информирање на координаторот за можни промени во терапијата со лекови на корисникот.

Учество во организирање културни и социјални акции, подготвување на корисниците за можни ситуации кои произлегуваат од тоа.

Информирање на корисниците за нивните права и поддршка во реализацијата.

Грижа за безбедноста и здравјето на корисниците, прва помош, повикување на брза помош. Информирање на надлежниот лекар при промена на однесувањето на корисниците

Следење на потребите на корисниците и водење на лична евиденција

Водење дневник за работа и посредување на корисник и советник за независно живеење (координатор) при давање на социјални услуги на корисникот

Води дневник за потребните активности во врска со обезбедувањеето грижа за корисниците во станбената единица.

Ја почитува волјата, желбите, приватноста и достоинството на секој корисник.

Обврска на тајност на податоците поврзани со корсиниците и работата на службата, што може да ги загрози основните интереси на работодавачот или вработените. Обврската продолжува и по престанокот на работниот однос.

Плата: 24 540 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

Опис на работно место (Физиотерапевт) (1 позиција)

Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Врши помошно-стручна работа, во насока на ефективно, ефикасно и навремено постапување и решавање на прашањата и проблемите поврзани со здравствена заштита, негата на корисниците кои ги користат услугите на Центар за младински активизам Цма Крик.

Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Ја координира работата со колегите во службата

Применува и спроведува активности за функционалниот и моторниот развој на корисниците, соодветно на нивните потреби

Постапува по стандарди и процедури од подрачјето за коешто е стучен, следи и применува современи методи и техники на работа

Презема активности за подобрување на телесната функционалност и моторниот развој кај корисниците, и извршува дневни активности кои водат кон социјализација и социјално вклучување

Учествува во изведување на програмски активности насочени кон стимулирање на развој, заедно со членовите на стручниот тим

Заедно со Раководителот на службата и лекарот определуваат целна група на корисници кои ќе бидат опфатени со физиотерапевтски третман

Спроведува индивидуални и мануелни масажи, вежби за релаксација, вежби за попуштање на спазмот, вежби за јакнење на мускулатура, вежби за попуштање на контрактури

Плата: 28 221 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

Ниво на образование:

За негувател: Ниво Б3 минимално ниво на квалификации IV, 240 кредити според ECVET или MKSOO или четиригодишно средно образование

За физиотерапевт: Високо стручно образование (физиотерапевт)

Како да се аплицира:

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Негyвател Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. Рокот за пријавување е до 30.12.2021 година, во 23:59 часот.

Open call for 1 participant for APV in Portugal

Open call for participant for the project -Youth Exchange “Resounding citizenship”. The meeting (and the mobility) will take place at Vila Nova de Famalicão, Portugal.

Attention: For entrance in Portugal, you’ll need to be fully vaccinated and you will have to make PCR test

Dates: 18-21.01.2022

The main goal of this APV: consists of empowering the ability to create connection with youngsters, by addressing the following issues and needs:

– Lack of more inclusive, interesting, effective, attractive non-formal education working tools;

– Lack of knowledge of digital tools/digital approaches for activities in the field of non-formal education;

– Lack of self-awareness in youth workers of their ever-available natural resources as creative and social individuals,

independent from the mastery/possession of specialized content and technical knowledge;

– Lack of a positive and non-sexualized culture of the body as a means of communication and peer to peer connection;

– Identity/cultural distance between youth workers and youngsters;

– Lack of youth participation and sense of active citizenship

Profile of participants:

– Must be over 18 years old.

– youth leaders, youth workers, educators, local community members (parents, teachers, priests, community leaders,…) interested in developing the educational and interventive potential of music and musicality following the methods of non-formal education, and willing to take action as promoters of active citizenship at a community level;

Accommodation:

3 meals per day; breakfast, lunch & supper, warm drinks
in coffee breaks

Food and accommodation is fully covered by the organizers with the support of the European Commission’s Erasmus+ Programme.

Reimbursement:

MAX AMOUNT PER PARTICIPANT: 530 EUR

Deadline for applications: 06.12.2021

Everyone interested should fill in the application form

Participation fee: 600mkd

Повик за вработување

 

Позиција: Негувател (се бараат 16 негуватели) и Физиотерапевт (1 позиција)

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно) во три смени за негувателите и 1 смена за физиотерапевтот

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Центар за младински активизам Цма Крик ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за вкупно 17 нови вработувања за работните позции Негувател (16) и Физиотерапевт (1).

 

 

Опис на работно место ( Негувател ) (16 позиции)

Негувател / асистент за независно живеење кој може да изврши помошно-професионална работа,  да дејствува ефикасно, ефективно и навремено и да ги решава проблемите и прашањата во врска со корисниците кои ги користат услугите.

Должности и одговорности (Негувател)

Работните задачи ги извршува негувателот во согласност со планот и програмата за работа на одделот за сместување, грижа и здравствена заштита на лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост;

 Врши дневна нега на полу-мобилни, неподвижни и мобилни корисници, поддржувајќи формирање, продлабочување и зајакнување на основните хигиенски и работни навики на корисниците (хигиена на кревет, лична хигиена, капење, бричење на корисникот, хигиена по физиолошка потреба , облекување, хранење на корисникот ако тој / таа не е независен итн.)

Обезбедување на функционирање на домаќинствато, што се заснова на индивидуална поддршка на корисникот, главно во овие активности:

–  Чистење на лични и заеднички простории, вклучително и употреба на производи за чистење;

–  Перење, простирање, пеглање алишта, складирање алишта;

–  Подготовка на топли и ладни јадења (вклучувајќи диети) и складирање храна;

​-  Употреба на апарати за домаќинство (микробранова печка, пегла, правосмукалка, итн.)

Се грижи за чување и одржување на инвентарот за кој е задолжен; за секојдневните активности, негувателот чува белешки и прави писмен прием во врска со сите забелешки на одделот, како и за вкупниот број на корисници и уредноста на корисниците;

 Го зголемува надзорот на одреден корисник чие однесување го надминува вообичаеното и го надминува нивото на толеранција.

 Го почитува кодексот на облекување и протоколот за однесување на вработените.

 Поддршка во управувањето со личните финансии на клиентот.

Поддршка при личен шопинг, вклучително и употреба на јавни услуги (фризер, продавница, педикир, транспорт, итн.) И доколку е потребно обезбедување придружба за корисникот.

 Поддршка во воспоставување и одржување на меѓучовечки и семејни односи.

 Доколку е потребно, поддршка и придружба до медицинските амбуланти и соработка со лекари и медицински сестри. Информирање на координаторот за можни промени во терапијата со лекови на корисникот.

 Учество во организирање културни и социјални акции, подготвување на корисниците за можни ситуации кои произлегуваат од тоа.

Информирање на корисниците за нивните права и поддршка во реализацијата.

Грижа за безбедноста и здравјето на корисниците, прва помош, повикување на брза помош. Информирање на надлежниот лекар при промена на однесувањето на корисниците

Следење на потребите на корисниците и водење на лична евиденција

Водење дневник за работа и посредување на корисник и советник за независно живеење (координатор) при давање на социјални услуги на корисникот

Води дневник за потребните активности во врска со обезбедувањеето грижа за корисниците во станбената единица.

Ја почитува волјата, желбите, приватноста и достоинството на секој корисник.

Обврска на тајност на податоците поврзани со корсиниците и работата на службата, што може да ги загрози основните интереси на работодавачот или вработените. Обврската продолжува и по престанокот на работниот однос.

Плата: 24 540 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

 

Опис на работно место (Физиотерапевт) (1 позиција)

Врши помошно-стручна работа, во насока на ефективно, ефикасно и навремено постапување и решавање на прашањата и проблемите поврзани со здравствена заштита, негата на корисниците кои ги користат услугите на Центар за младински активизам Цма Крик.

Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Ја координира работата со колегите во службата

Применува и спроведува активности за функционалниот и моторниот развој на корисниците, соодветно на нивните потреби

Постапува по стандарди и процедури од подрачјето за коешто е стучен, следи и применува современи методи и техники на работа

Презема активности за подобрување на телесната функционалност и моторниот развој кај корисниците, и извршува дневни активности кои водат кон социјализација и социјално вклучување

Учествува во изведување на програмски активности насочени кон стимулирање на развој, заедно со членовите на стручниот тим

Заедно со Раководителот на службата и лекарот определуваат целна група на корисници кои ќе бидат опфатени со физиотерапевтски третман

Спроведува индивидуални и мануелни масажи, вежби за релаксација, вежби за попуштање на спазмот, вежби за јакнење на мускулатура, вежби за попуштање на контрактури

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

Ниво на образование:

За негувател: Ниво Б3 минимално ниво на квалификации IV, 240 кредити според ECVET или MKSOO или четиригодишно средно образование

За физиотерапевт: Високо стручно образование (физиотерапевт)

Плата: 28 221 бруто плата. Постои можност за работен однос со договор за вработување и договор на дело, во зависност од потребите на вработените и организацијата.

Како да се аплицира:

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Негyвател Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. Рокот за пријавување е до 15.12.2021 година, во 23:59 часот.

 

Проширување на границите на меките вештини, ПАСПОРТ во образованието

Здружението на спортски клубови „Каста Морели Стар“ го координира проектот „Проширување на границите на меките вештини, ПАСПОРТ во образованието“ кој се однесува на корисното влијание на спортските техники како едукативна поддршка во развојот на вештините. Проектот е кофинансиран од Програмата Еразмус + спорт на Европската Унија.

Проектот се спроведува помеѓу јануари 2021 и јуни 2022 година во партнерски конзорциум со Интеркултурната асоцијација за сите во Португалија, Центарот за младински активизам КРИК во Северна Македонија и Здружението за развој на млади и спорт од Турција.

Можностите за вклучување кои ги поддржуваат знаењата, вештините и ставовите стекнати преку неформалното образование играат важна улога во професионалниот развој. Проектот ја поддржува важноста на личните вештини, како основа за специјализирани вештини и развој на основни трансверзални вештини неопходни за секое лице во професионалната обука.

Целта на проектот е да се подигне свеста за додадената вредност на спортот и физичката активност во неформалното образование, како практично решение за развивање на личните вештини.

Проектот како главни активности вклучува:

  • Меѓународен семинар „Спортскиот фокус во образованието“Семинарот ќе поддржи интерактивна рамка на комплементарност помеѓу спортот и неформалното образование, чија цел е да се развијат неформални образовни методи користејќи спортски техники во танцот, шахот, фудбалот, фитнесот и боречките вештини.
  • Локални обуки кои ќе се одржат во Јаши – Романија; Барселос – Португалија; Скопје – Северна Македонија; Сивас – Турција;Локалните обуки имаат за цел да развијат корисна рамка за примена и подобрување на новосоздадената методологија и ќе имаат додадена вредност во развојот преку спортување на основните вештини на младите учесници.
  • Кампања за подигање на свеста „Додадена вредност на спортот во образованието“,

Кампањата ќе се спроведува преку онлајн медиуми, локални работилници и јавни спортски настани во секоја вклучена локална заедница. Кампањата ќе ја нагласи улогата на спортот во образованието, асимилацијата на спортските вредности и создавањето нови можности во елементарниот спорт и неформалното образование.

За дополнителни информации, ве покануваме да ги следите промотивните страници на проектот https://www.facebook.com/youcandanceproject и www.youcandance.org.

ЦМА КРИК ГО ПРОДОЛЖУВА ПОВИКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР НА 4 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ СО 24 ЧАСОВНА ПОДДРШКА ВО СКОПЈЕ

Позиција: Координатор на 4 станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка во Скопје

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно)

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Специјален Завод Демир Капија ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за Координатор (1).

Опис на работно место ( Координатор) (1 позиција)

Ја координира работата во одделот и врши стручна работа во насока на ефективно ,ефикасно и економично работење,и реализација на поставените цели и надлежности на одделот.

Должности и одговорности (Координатор )

Ја насочува, обединува и координира работата на вработените и ги распоредува работните задачи на вработените во 4 станбени единици (вкупно 16 негуватели и 1 физиотерапевт)

Ја координира севкупната логистика која е потребна да се организира за да станбените единици функционираат секојдневно и ги опслужуваат услугите на корисниците.

Го прати интелектуалниот, психомоторниот и социјалниот развој како и можностите за работно окупационо ангажирање на корисниците и изготвува годишен и месечен  план  за работа на членовите од стручниот тим  за третман на корисниците ,

Го следи реализирањето на планот, ги насочува активностите и врши анализа на постигнатите резултати при што предлага мерки за подобрување на ефикасноста во делокругот на својата работа,

Ја следи почетната адаптација на корисникот,

Работи на сопствениот траен и професионален развој поради одржување и подобрување на квалитетот на работењето во сервисот,

Се координира и информира со тимот на Крик и ПИН за текот и резултатите од третманот на корисниците,

Води уредна, стручна дневна евиденција за извршените работни задачи, подготвува месечен и годишен извештај за работата на одделот

Спроведува дефектолошки, рехабилитациски и корективен третман

Носител е на програмската едукација за формирање на навики кај корисниците со тешка и најтешка интелектуална попреченост за изведување на основните активности од кругот на билошките, физиолошките и хигиенските потреби, па се до вклучување во воспитно – работни активнсти со постојан надзор и поттикнување.

Изготвува:

-Наод и мислење на стручен работник – дефектолог,

-Наод и мислење на стручен тим,

-Лист за следење на работата со корисникот на социјална заштита,

-план за индивидуална работа

– третман со корисникот на социјална заштита,

-Извештај за Индивидуална работа

– третман на корисникот на социјална заштита,

-Непосредна комуникација и координација со останатите вработени,

-Ги подобрува интерперсоналните односи на вработените во организацијата и создава позитивна клима за работа.

Место на извршување на работните обврски: канцеларија на ЦМА Крик во Пржино и местото каде станбените единици ќе бидат поставени (сеуште не се воспоставени).

Почеток на работата: Почеток на декември 2021

Во период на декември и јануари се планирани чести посети на Специјалниот завод Демир Капија како би се подготовувале корисниците за преселба во Скопје.

Почетна плата: 28 000 мкд

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

да има искуство во работа со лица со попреченост

да има добри координативни и организациски способности

Високо образование во областа на: Социјална работа, психолог или специјален едукатор

Како да се аплицира

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Координатор Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. Рокот за пријавување е до 19-ти ноември 2021 година, во 23:59 часот.

Цма Крик отвара повик за вработување на Координатор на 4 станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка во Скопје

Позиција: Координатор на 4 станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка во Скопје

Работни часови: Целосно работно време (40 часа неделно)

Вид договор: Привремен договор со посебни услови

Позадина:

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Специјален Завод Демир Капија ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка.

За време на оваа фаза на проектот (која е една година), персоналот ќе има склучен договор со проектот и ке биде платен од истиот. Планот е по крајот на една година, персоналот што работи во станбените единици за живеење да биде пренесен во надлежностите на Министерството за труд и социјална политика. За потребите на проектот, објавуваме оглас за Координатор (1).

Опис на работно место ( Координатор) (1 позиција)

Ја координира работата во одделот и врши стручна работа во насока на ефективно ,ефикасно и економично работење,и реализација на поставените цели и надлежности на одделот.

Должности и одговорности (Координатор )

Ја насочува, обединува и координира работата на вработените и ги распоредува работните задачи на вработените во 4 станбени единици (вкупно 16 негуватели и 1 физиотерапевт)

Ја координира севкупната логистика која е потребна да се организира за да станбените единици функционираат секојдневно и ги опслужуваат услугите на корисниците.

Го прати интелектуалниот, психомоторниот и социјалниот развој како и можностите за работно окупационо ангажирање на корисниците и изготвува годишен и месечен  план  за работа на членовите од стручниот тим  за третман на корисниците ,

Го следи реализирањето на планот, ги насочува активностите и врши анализа на постигнатите резултати при што предлага мерки за подобрување на ефикасноста во делокругот на својата работа,

Ја следи почетната адаптација на корисникот,

Работи на сопствениот траен и професионален развој поради одржување и подобрување на квалитетот на работењето во сервисот,

Се координира и информира со тимот на Крик и ПИН за текот и резултатите од третманот на корисниците,

Води уредна, стручна дневна евиденција за извршените работни задачи, подготвува месечен и годишен извештај за работата на одделот

Спроведува дефектолошки, рехабилитациски и корективен третман

Носител е на програмската едукација за формирање на навики кај корисниците со тешка и најтешка интелектуална попреченост за изведување на основните активности од кругот на билошките, физиолошките и хигиенските потреби, па се до вклучување во воспитно – работни активнсти со постојан надзор и поттикнување.

Изготвува:

-Наод и мислење на стручен работник – дефектолог,

-Наод и мислење на стручен тим,

-Лист за следење на работата со корисникот на социјална заштита,

-план за индивидуална работа

– третман со корисникот на социјална заштита,

-Извештај за Индивидуална работа

– третман на корисникот на социјална заштита,

-Непосредна комуникација и координација со останатите вработени,

-Ги подобрува интерперсоналните односи на вработените во организацијата и создава позитивна клима за работа.

Место на извршување на работните обврски: канцеларија на ЦМА Крик во Пржино и местото каде станбените единици ќе бидат поставени (сеуште не се воспоставени).

Почеток на работата: Почеток на декември 2021

Во период на декември и јануари се планирани чести посети на Специјалниот завод Демир Капија како би се подготовувале корисниците за преселба во Скопје.

Почетна плата: 28 000 мкд

Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

да има искуство во работа со лица со попреченост

да има добри координативни и организациски способности

Високо образование во областа на: Социјална работа, психолог или специјален едукатор

Како да се аплицира

Мажите и жените се подеднакво охрабрени да аплицираат. Ве молиме, испратете CV на е-адресата: [email protected] и [email protected]

Насловот треба да ја наведува позицијата на работата и вашето име Пр. Координатор Петар Петровски. Апликациите поднесени во други форми нема да бидат разгледани.

Само селектираните  кандидати ќе бидат контактирани. Сите кандидати се охрабруваат да аплицираат. Рокот за пријавување е до 12-ти ноември 2021 година, во 23:59 часот.

Social and Cultural Inclusion

Главната цел на проектот е да придонесе кон постигнување социјална и културна инклузија на лицата со попреченост преку мобилност и неформално образование. На краткорочно ниво, проектот има за цел да им понуди знаење, вештини и можности за патување на младите со попреченост, да ја поттикне нивната мотивација да работат на нивната лична независност и да придонесат за нивниот социјален и личен развој.
📅 Поминавме 2 интересни недели со 8 волонтери од Романија и Франција, кои волонтираа во Крик.
📌Во текот на двете недели волонтерите се запознаа со различните култури кои постојат во Македонија како и старите занаети кои сè уште постојат.
🎞️Погледнете го видеото за старите занаети кое волонтерите сами го подготвија.
🇲🇰🇷🇴🇫🇷

Повик за учество на работилници Октомври-Декември 2021

Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за учесници во работилници во – ДСУ за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ на тема “Здрав живот”

Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплементираат еднаш неделно во период октомври – декември 2021. Работилниците ќе се одржуваат во просториите на ДСУ за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“, секој четврток со почеток во 15 часот. Работилниците се со времетраење од 1 час.

Работилниците опфаќаат едукативни, креативни и забавни активности кои се наменети за млади лица со интелектуална попреченост и млади лица со типичен развој.

Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица со попреченост и градење на еднакво, демократско и инклузивно општетсво.

За да бидете дел од работилниците, аплицирајте на следниот линк.

 

Доколку имате дополнителни прашања, обратете се со мејл на  [email protected]